ilaç hataları ve istenmeyen reaksiyon geliştiğinde hasta/yaralıya

advertisement
ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ
ĠLAÇ HATALARI VE ĠSTENMEYEN REAKSĠYON
GELĠġTĠĞĠNDE YAPILACAKLAR TALĠMATI
Doküman No:
İST.TL.29
Yayın Tarihi: 30.09.2015
Revizyon Tarihi:00
Revizyon No:00
Sayfa No: 1/2
1. AMAÇ
Bu talimatın hazırlanmasında amaç; ilaç hataları ve istenmeyen reaksiyon geliştiğinde
hasta/yaralıya gerekli müdahalenin zaman kaybı olmadan ve doğru bir şekilde yapılmasıdır.
2. KAPSAM
İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görev yapan tüm acil yardım istasyonlarını kapsar.
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
Tüm ASHİ Personeli
Tüm KKM Personeli
5.1.
5.2.
6. FAALĠYET AKIġI:
6.1.
Hastanın hava yolu açıklığı sağlanmalıdır.
6.2.
Hasta yarı oturur pozisyonda taşınmalıdır.
6.3.
Oksijen saturasyonu %92 nin üzerinde tutulmaya çalışılmalıdır.
6.4.
Çift taraflı damar yolu açılmalıdır.
6.5.
Ürtiker gelişen hastaya 1 mg/kg Prednol ampul ve 1 ampul Avil yapılması gerekir.
Anaflaksi gelişmesi durumunda kontrol edebilmek amacıyla damar yolunun açık
tutulması gerekir. Hastada anjioödem de var ise Prednol ampul ve Avil ile birlikte
adrenalin uygulanması gerekir.
6.6.
Trakeal ödem nedeniyle havayolunun tıkanacağı düşünülen hastalarda entübasyon için
hazırlık yapılmalı.
6.7.
Yetişkinlerde 0,3-0,5 mg adrenalin s.c veya i.m uygulanır ve gerektiğinde bu 15-20
dakikada bir tekrarlanmalıdır.
6.8.
6.9 .Çocuklarda 0,01 mg adrenalin s.c veya i.m uygulanır ve gerektiğinde bu 15-20 dakikada
bir tekrarlanmalıdır..
6.10.Anaflaksi durumunda adrenalin i.v uygulanmalıdır.
6.11. ml 1:1000’lik adrenalin, 0,9 ml serum fizyolojik ile karıştırılır (0.01 mg/ml).
6.12. Bu 10 mililitrelik solüsyon çok yavaş İV olarak enjekte edilir (dakikada 20 mikrogram
infüze edebilmek için en az 5 dakika içinde verilmelidir).
Doküman No:
İST.TL.29
Yayın Tarihi: 30.09.2015
Revizyon Tarihi:00
Revizyon No:00
Sayfa No: 2/2
6.13 Adrenalin uygulanan hastanın kalp ritmi monitörden dikkatle takip edilmeli,
Monitör değiĢiklikleri ya da kardiyak Ģikâyetleri olduğunda EKG tekrarlanmalıdır.
7. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR
Download