Ders Adı : KURAN OKUMA VE TECVİD III (A) Ders No : 0070040226

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: KURAN OKUMA VE TECVİD III (A)
Ders No
: 0070040226
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:2
Ders Bilgileri
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Dersi Verenler
HATİCE DOĞAN,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Yaşayan dinlerin mensuplarının yaşam şartlarının kolaylaşması amacıyla dini, sosyal ve kurumsal anlamda inançların
ortak yönlerinin aktarılması.
Dersin İçeriği
Dinlerin birbirine bakışları hakkında genel bilgi verilerek İnanç prensipleri arasında ortak noktaların tespiti ve çözüm
yollarına ilişkin değerlendirmeler.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1)Öğrenci genel dinler arası diyalog ve diyalog kavramı hakkında bilgi sahibi olur. 2)Dinler arası ilişkilerin
mahiyetini türlerini (polemikleri ve yakınlaşmaları) anlar. 3)Tarih boyunca yaşanmış dinler arası ilişki
1
tecrübelerini kavrar ve günümüze indirger. 4)Kutsal Kitaba bağlı kalarak diğer din mensupları ile sosyal
çoğulculuk içinde birlikte yaşamayı anlar
Ders Akışı
Hafta
1
Konu
Diyalog kavramı, Dinler arası diyalogun tanımı
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Hafta
2
3
4
5
Konu
Ön Hazırlık
Dinler arası diyalogun günümüz dünyasında gerekliliği
Kur'anın genel din politikası çerçevesinde diğer dinlere
bakış
Hz. Peygamber'in diğer din mensuplarına yaklaşımı
Ülkemizde Dinler arası diyalog çalışmaları, olumlu ve
olumsuz yaklaşımlar
6
Ülkemizde Dinler arası diyalog faaliyetlerine katkılar
7
Dinlerin birbirini değerlendirmede kriterleri
8
sınav
9
Hristiyanlığın diğer dinlere yaklaşımı ve diyalog
faaliyetleri
10
Yahudiliğin diğer dinlere yaklaşımı
11
Budizm'in diğer dinlere yaklaşımı
12
Hinduizm'in diğer dinlere yaklaşımı
13
14
Öğretme Metodu
Dinler arası ilişki tecrübelerinden hareketle günümüzde
din mensupları arasında birlikte yaşama tecrübesi
Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
1)Prof. Dr. Baki Adam, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Pınar Yay. İst.2002 2)İ. R. Faruki, İbrahimi
Dinlerin Diyaloğu, Pınar yay. İst. 1993 3) Prof. Dr. A. İsra Güngör, Vatikan, Misyon ve Diyalog, Töre Yay. Ankara 1997
4)Doç. Dr. Mustafa Alıcı, Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu, İz Yayıncılık, İst. 2005 5)Ali İhsan Yıtik, Hinduizmin Diğer
Dinlere Bakışı, Dinler Tarihi Araştırmaları, Ankara.
6) Fuat Aydın, Budanın Diğer Dinlere Bakaşı, Divan ilmi araştırmalar dergisi, sayı 16.
Ders için önerilen kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
0
0
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
0
0
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yıl içinin Başarıya Oranı
Yüzde
0
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Finalin Başarıya Oranı
0
Toplam
0
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
No
19
20
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
0
0
0
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
0
0
0
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
0
0
0
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
0
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
0
Toplam İş Yükü / 25
0
ECTS
0
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Download