kıyaslama, yapıl di ğı takdirde

advertisement
— 56 —
inşaatın tümü itibariyle bir 'kıyaslama, yapıl di ğı takdirde 'hemen hemen Türkiye 'de ilıer çeşit bina inşat m in y
şehirlerine isaibet ettiği görülür. Gerçekten genel inşaat değerine nazaran bu üç şehirdeki yapı faaliyetleri değ
ve 1962 ile % 53 oranında olmuştur.
1963 yılının ilk altı ayında inşaat yüzölçümü itibariyle, 'bir azalış göstermektedir. 19662 senesinin ilk 6 ayın
M- iken 1963 ün aynı devresinde 3 524.1 bin M2 ye düşmüştür.
Dış ticaret ve ödeme dengesi :
Dış ticaret politikası : Dış ticaret politikamızın esas hedefi dış ödemeler dengesine 15 yıllık perespektif için
plânda alınarak tedbirler ve yapılacak yeni ya.tırımlar bıı hedefe, iktisadi istikrar içinde, yaklaşmamızı sağla
Yıllardan beri devanı eden dış ticaret açığımızın bir an evvel ve imkân nispetinde azaltılması şarttır. Bunun
neksel ihraç mallarımızın satışları arttırılırken, diğer taraftan da döviz sağiıyan yeni ihraç- mallarının bulunma
larda ithalât ihtiyacımız kalkınma çabasına paralel olarak önemli ölçüde artış kaydettiğinden ithalât politikamı
yürütülmektedir.
Dış ticaret hacmi : 1962 yılında dış ticaret hacmi bir milyar doları geçmek suretiyle bütün tahminleri aşan r
meblâğın 622 milyon doları ithalât, 381 -milyon doları ise ihracata aidolmuştur. Sene içindeki ihracattan tahassu
lüzumlu döviz ihtiyacının % 61,2 sini karşılayabilmiş ve dış ticaret açığımız 241 -milyon dolara kadar çıkmıştır
Dış ticaret haennndaki gelişme 1963 yılının ilk dokuz ayında da devam etmiştir. Aşağıdaki tablo bu konud
birllkii' verecek durumdadır.
Ocak, Eylül dış ticaret durumu
Yıllar
İhracat
1962
1963
233 637
236 304
('Bin dolar)
ithalât
Dış ticaret açığı
429 519
486 417
- ^ 195 882
— 250 113
Tablonun tetkikinden de -anlaşılacağı üzere dış ticaret- açığı son yıllara kıyasla -artmış bulunmaktadır.
İhracatın maddeler itibariyle dağılışı : İhracat, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1962 de de. daha ziyade meyva.
lerinden terekkübetmiştir. Bu gruptaki maddeler genel ihracatımızın, aşağı - yukarı, üçte ikisini teşkil etmekt
dolara baliğ olan 1962 ihracatındaki fazlalık tütün, pamuk, fındık, canlı hayvanlar, zeytin yağı, küspeler, h
fıstığı ve kepenek, sevkıyatının fazlalaşmasından ileri gelmiştir.
1961 yılında sadece 100 bin dolarlık zeytin yağı ihraçedilmişken 1962/1963 ihraç mevsiminde bu maddenin ihra
milyon doları bulmuştur. Aynı surette, 1961 in 260 bin dolarlık ihracına karşılık 1962 deki mazot motorin ihraç kı
Yukarıdaki maddeler için 1962 yılında beliren elverişli ihraç imkânları 1963 ün ilk aylarında da devam etmiş ise de
vaşlamış bulunmaktadır. Bu dönemde özellikle pamukta 11,9 zeytin yağında 6,4 petrol mamullerinde 3.3 milyon
karşılık tütün ihracatı, 12.3, krom ihracatı ise 2.4 milyon dolarlık gerileme kaydetmiştir.
Download