ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÖNLEYİCİ

advertisement
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.05
Yayın Tarihi: 09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No:1 / 3
1. AMAÇ
İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerle ilgili
ortaya çıkabilecek potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini belirleyerek uygunsuzlukların
ortaya çıkmasını önlemek üzere önleyici faaliyet isteklerinin alınması, değerlendirilmesi,
uygulanmasına karar verilen önerilerle ilgili çalışmaların başlatılması, uygulanması, izlenmesi
ve kapatılması ile ilgili uygulamalar, yetki ve sorumlulukları belirlemek.
2. KAPSAM
Önleyici faaliyet isteklerinin alınması, değerlendirilmesi, uygulanması ve uygulamaların
etkinliğinin izlenmesi konularını kapsar.
3. KISALTMALAR
ÖF
DÖF
: Önleyici Faaliyet.
: Düzeltici Önleyici Faaliyet
4. TANIMLAR
Potansiyel uygunsuzluk
:Taahhüt edilen bir
istenmeyen sonuçların ortaya çıkabilme ihtimalidir.
şartın
yerine
getirilmesi
sırasında
Önleyici Faaliyet
:Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen
potansiyel durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyettir.
5. SORUMLULAR
Tüm personelimiz, tespit ettikleri potansiyel uygunsuzluklarla ilgili önleyici faaliyetleri bu
prosedüre göre talep etmekten; Kalite Birimi, talep edilen önleyici faaliyet isteklerini
inceleyerek sonuçlandırmaktan ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasındaki etkinliğin
izlenmesini sağlamaktan, uygulamaların sonucunu Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına
sunmaktan sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Önleyici Faaliyetler
Önleyici faaliyetler; Sürekli İyileştirme sürecinin bir alt süreci olup bu prosedüre göre
oluşturulur ve idame ettirilir. Önleyici faaliyetler sürecine ait faaliyetler aşağıdaki akış
şemasına göre uygulanır.
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.05
Yayın Tarihi: 09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No:2 / 3
ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
Önleyici Faaliyet Talebi
Kaite Birimi Çalışanı
incelemesi
Kabul
Numaralandırma İlgili Birime Tebliğ
Red
Önleyici Faaliyetin Uygulanması
Etkinliğin İzlenmesi
Sonuçların Yönetimi Gözden Geçirmesi Toplantısına
Sunulması
6.1.1. Başhekimliğimizde yapılan özdeğerlendirme raporu formu (DNT.FR.01), bölge toplantı
raporları, dilek, istek ve öneri formu (KLT.FR.15), çalışan memnuniyeti anket sonuçları ve İl
Sağlık Müdürlüğü Denetim Organizasyon Birimi denetim sonuçları faaliyetlerin
belirlenmesine esas alınır.
6.1.2. Tüm personelimiz belirledikleri potansiyel uygunsuzluklar ile ilgili önleyici faaliyet
taleplerini Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu (KLT.FR.05) ile Kalite Birimine iletir.
6.1.3. Kalite Yönetim Direktörü, önleyici faaliyet talebini inceler veya ilgili birimlerden
oluşturduğu bir heyete inceletir. İnceleme sonucunda talep kabul veya red edilir. (Kalite
Direktörü, kendisine ulaşan önleyici faaliyet taleplerinden Yönetimi Gözden Geçirmesi
Toplantılarında tespit edilenler için inceleme yapmadan talebi kabul eder.)
6.1.4. Kabul edilen talepler için Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu (KLT.FR.05) açarak
uygulanması gereken önleyici faaliyet adımları, uygulamaktan sorumlu birim, termin süresi
ve uygulamanın etkinliğini izleyecek kişiler belirlenir.
6.1.5. Bu taleplerle ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formuna (KLT.FR.05) düzeltici önleyici
faaliyet numarası (DÖF No) vererek formun bir nüshasını faaliyeti uygulayacak birime
ileterek uygulamayı başlatır.
6.1.6. Önleyici Faaliyetin takibini yapmak üzere DÖF No, Tarih, talep eden, faaliyeti yürüten
kişi ya da birim, faaliyet konusu ve temrin tarihini, Önleyici Faaliyet Takip Formuna
(KLT.LS.04) işler.
6.1.7. Kalite Direktörü tarafından uygulanmasına karar verilen önleyici faaliyet, ilgili birim
tarafından uygulamaya konulur.
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.05
Yayın Tarihi: 09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No:3 / 3
6.2. Önleyici Faaliyetlerin Etkinliğinin İzlenmesi
6.2.1. Kalite Direktörü, faaliyetin tamamlanmasının ardından, tamamlanma tarihini takip eden
bir ay içinde önleyici faaliyetin etkinliğinin izlemesini yapar/yaptırır. Termin süresi dolmadan
tamamlanan faaliyetler termin süresinin dolmasını beklemeden izlenebilir.
6.2.2. Önleyici faaliyet talebinin inceleme ve etkinliğin izlenmesi sonucu; Kalite
Direktörünün görevlendirdiği sorumlular tarafından Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep
Formuna (KLT.FR.05) işlenir.
6.2.3. Önleyici faaliyetin takibini yapan kişi, yeterli bulunmayan önleyici faaliyetler için yeni
önleyici faaliyet uygulanmasını veya uygulamanın tamamlanması için ek termin süresi
verilmesini isteyebilir. Kalite Direktörü, uygun gördüğü takdirde uygulamanın tamamlanması
için ek süre verir. Bununla ilgili olarak yeni DÖF numarası ile yeni bir önleyici faaliyet
başlatılır.
6.2.4. Kalite Direktörü, DÖF No verdiği tüm önleyici faaliyetlerin uygulanmasını tutmakta
olduğu Önleyici Faaliyet Takip Listesi (KLT.LS.04) üzerinde izler.
6.2.5. Kalite Direktörü ; önleyici faaliyet uygulamaları ile ilgili bilgileri, Yönetimi Gözden
Geçirmesi Toplantısına sunar.
6.2.6. Önleyici faaliyetlerin uygulanması sonucunda yapılması gerekli görülen doküman
değişikliklerinin uygulanmasını takip etmekten Kalite Direktörü sorumludur.
6.3. Kayıtlar: Bu prosedüre göre oluşturulan önleyici faaliyet talep, uygulama, izleme
kayıtları; Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (KLT.PR.02) göre muhafaza edilir.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
2.1.
Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KLT.PR.02)
2.2.
Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu (KLT.FR.05)
2.3.
Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Listesi (KLT.LS.04)
2.4.
Özdeğerlendirme Raporu Formu (DNT.FR.01),
2.5.
Dilek, İstek Ve Öneri Kutuları Takip Formu, (KLT.FR.15)
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards