ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ DÜZELTİCİ

advertisement
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
DÜZELTİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.04
Yayın Tarihi:09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No: 1 / 4
1. AMAÇ
İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, ortaya çıkan uygunsuzlukların nedenlerini belirlemek,
uygunsuzluk nedenlerini ortadan kaldırarak tekrar oluşmasını önlemek için yapılacak
faaliyetleri planlamak, uygulamak ve etkinliğini sağlamaktır.
2. KAPSAM
Düzeltici faaliyet isteklerinin alınması, değerlendirilmesi, uygulanması ve uygulamaların
etkinliğinin izlenmesi konularını kapsar.
3. KISALTMALAR
DF
DÖF
: Düzeltici Faaliyet.
: Düzeltici Önleyici Faaliyet
4. TANIMLAR
Düzeltici Faaliyet:Saptanan bir uygunsuzluğun nedenini veya diğer istenmeyen durumu yok
etmek için yapılan faaliyetlerdir.
Uygunsuzluk:Taahhüt edilen bir şartın yerine getirilmemesidir.
Hata:Bir ürün veya hizmette farkına varılan, görülen veya sezilen ve onun
kullanılabilirliğini, performansını, görünüşünü olumsuz yönde etkileyen bir eksiklik, ihmal
veya yetersizliktir.
5. SORUMLULAR
Tüm personelimiz, tespit ettikleri uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetleri bu prosedüre
göre talep etmekten; Kalite Birimi, talep edilen düzeltici faaliyet isteklerini inceleyerek
sonuçlandırmaktan ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasındaki etkinliğin izlenmesini
sağlamaktan, uygulamaların sonucunu Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına sunmaktan
sorumludur.
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
DÜZELTİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.04
Yayın Tarihi:09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No: 2 / 4
6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Düzeltici Faaliyetler
6.1.1. Düzeltici faaliyetler; sürekli iyileştirme sürecinin bir alt süreci olup bu prosedüre göre
oluşturulur ve idame ettirilir. Düzeltici faaliyetler sürecine ait faaliyetler aşağıdaki akış
şemasına göre uygulanır.
DÜZELTİCİ FAALİYETLER
Düzeltici Faaliyet Talebi
Kaite Birimi Çalışanı
incelemesi
Kabul
Numaralandırma İlgili Birime Tebliğ
Red
Düzenleyici Faaliyetin Uygulanması
Etkinliğin İzlenmesi
Sonuçların Yönetimi Gözden Geçirmesi Toplantısına
Sunulması
SON
6.1.2. Başhekimliğimizde yapılan öz değerlendirme raporu formu (DNT.FR.01), bölge
toplantı raporları, dilek, istek ve öneri formu(KLT.FR.17), çalışan memnuniyeti anket
sonuçları ve İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Organizasyon Birimi denetim sonuçları düzeltici
faaliyetlerin belirlenmesine esas alınır.
6.1.3. Tüm personelimiz belirledikleri uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyet taleplerini
Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu (KLT.FR.05) ile Kalite Birimine iletir.
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
DÜZELTİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.04
Yayın Tarihi:09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No: 3 / 4
6.1.4. Kalite Direktörü, düzeltici faaliyet talebini inceler veya ilgili birimlerden oluşturduğu
bir heyete inceletir. İnceleme sonucunda talep kabul veya reddedilir. (Kalite Yönetim
Direktörü, kendisine ulaşan düzeltici faaliyet taleplerinden Yönetimi Gözden Geçirmesi
Toplantılarında tespit edilenler için inceleme yapmadan talebi kabul eder.)
6.1.5. Kabul edilen talepler için Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu (KLT.FR.05) açarak
uygulanması gereken düzeltici faaliyet adımları, uygulamaktan sorumlu birim, termin süresi
ve uygulamanın etkinliğini izleyecek kişiler belirlenir.
6.1.6. Bu taleplerle ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formuna (KLT.FR.05) düzeltici önleyici
faaliyet numarası (DÖF No) vererek formun bir nüshasını faaliyeti uygulayacak birime
ileterek uygulamayı başlatır.
6.1.7.
Düzeltici Faaliyetin takibini yapmak üzere DÖF No, Tarih, talep eden, faaliyeti
yürüten kişi ya da birim, Faaliyet konusu ve termin tarihini, Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip
Listesine (KLT.LS.04) işler.
6.1.8. Kalite Direktörü tarafından uygulanmasına karar verilen düzeltici faaliyet, ilgili birim
tarafından uygulamaya konulur.
6.2. Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğinin İzlenmesi
6.2.1. Kalite Direktörü, faaliyetin tamamlanmasının ardından, tamamlanma tarihini takip eden
bir ay içinde düzeltici faaliyetin etkinliğinin izlemesini yapar/yaptırır. Termin süresi
dolmadan tamamlanan faaliyetler termin süresinin dolmasını beklemeden izlenebilir.
6.2.2. Düzeltici faaliyet talebinin inceleme ve etkinliğin izlenmesi sonucu; Kalite
Direktörünün görevlendirdiği sorumlular tarafından Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep
Formuna (KLT.FR.05) işlenir.
6.3.3. Düzeltici faaliyetin takibini yapan kişi, yeterli bulunmayan düzeltici faaliyetler için yeni
düzeltici faaliyet uygulanmasını veya uygulamanın tamamlanması için ek termin süresi
verilmesini isteyebilir. Kalite Direktörü, uygun gördüğü takdirde uygulamanın tamamlanması
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ
BAŞHEKİMLİĞİ
DÜZELTİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Doküman
No:KLT.PR.04
Yayın Tarihi:09.12.2009
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No: 4 / 4
için ek süre verir. Bununla ilgili olarak yeni DÖF numarası ile yeni bir düzeltici faaliyet
başlatılır.
6.3.4. Kalite Direktörü, DÖF No verdiği tüm düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını tutmakta
olduğu Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Listesi (KLT.LS.04) üzerinde izler.
6.3.5. Kalite Direktörü; düzeltici faaliyet uygulamaları ile ilgili bilgileri, Yönetimin Gözden
Geçirme Toplantısına sunar.
6.3.6. Düzeltici Faaliyetlerin uygulanması sonucunda yapılması gerekli görülen doküman
değişikliklerinin uygulanmasını takip etmekten Kalite Direktörü sorumludur.
6.4. Kayıtlar: Bu prosedüre göre oluşturulan düzeltici faaliyet talep, uygulama, izleme
kayıtları; Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (KLT.PR.02) göre muhafaza edilir.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
7.1. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KLT.PR.02)
7.2. Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu (KLT.FR.05)
7.3. Düzeltici Faaliyet Takip Listesi (KLT.LS.04)
7.4. İç Tetkik Raporu Formu (DNT.FR.01),
7.5. İstek Ve Öneri Formu, (KLT.FR.15)
Download