Untitled

advertisement
E¤itim kamusal bir haktır.
E¤itimde özellefltirme uygulamalarından vazgeçilmelidir.
Bütçeden e¤itime yeterli pay ayr›lmal›, okullara ödenek
verilmelidir.
ay
r›lan P
›na Ay
›m
ütçesi
r
t›
a
MEB BPay› (%)
itim Y
¤
E
e
v
at›r›m
Yat›r›m
ütçesi
MEB Y esi
MEB B
17,18
tç
ü
B
ütçesi
0
B
0
B
.0
E
0
14.53
9
M
1.281.6
Y›llar
0
0
.0
9,68
50
91.000
1.479.0
0
.460.9
0
7
.0
8,27
50
97.000
2002
1.244.1
0
0
0.179.9
1
.0
7,49
06
42.000
2003
1.230.3
0
0
2.854.6
1
.0
6,98
98
59.500
2004
1.411.4
0
0
4.882.2
1
.0
5,66
00
45.500
2005
1.490.0
0
0
6.568.1
1
.0
04
00
2006
.534.0
1.296.7
21.355
0
0
7
.0
0
5
20
.56
22.915
2008
MEB Bütçesinin
Y›llar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Milli Gelire Oran›
MEB Bütçesinin
Milli Gelire
Oran› (%)
2,85
3,00
3,07
2,95
3,40
3,13
2,50
Okul öncesi ve ilkö¤retim ö¤rencilerine günlük ücretsiz
yeterli g›da, süt ve temiz su verilmelidir.
Ö¤rencilerimizin bar›nma-yurt ihtiyaçlar› devlet taraf›ndan
karfl›lanmal›d›r.
Çocuklar›m›z ve gençlerimizin fliddetin her türünden ar›nm›fl,
bir toplumsal yap› içinde yaflamalar› sa¤lanmal›d›r.
E¤itim Emekçilerinin (sözleflmeli, ücretli, usta ö¤retici,
vekil vb.) kadro dıflı çalıfltırılmasına son verilmelidir.
Ö¤retmenler arasında ayrımcılık yaratan (bafl ö¤retmen,
uzman ö¤retmen, ö¤retmen vb.) statülere son verilmeli,
eflit ifle eflit ücret ilkesi uygulanmal›d›r.
Baskı, sürgün ve kadrolaflma uygulamalarına son
verilmelidir.
Demokratik, katılımcı çal›flma ortam› sa¤lanmalı, E¤itim
ve Bilim Emekçileri yöneticilerini kendileri seçmelidir.
Kad›nlar› çal›flma ve toplumsal yaflam›n d›fl›na iten yasal
düzenlemeler iptal edilmelidir.
Hayatın her alanında cins ayrımcı politikalara son verilmeli,
kadın olmaktan kaynaklı ma¤duriyetlere yönelik önlemler
al›nmal›d›r.
Ö¤retim Y›l›
1997/1998
2001/2002
2005/2006
2006/2007
2007/2008
)
a Oranlar› (%
Net Okullaflm
e
ör
G
e
in
eviyes
im
ve E¤itim S
Yüksekö¤ret
Ö¤retim Y›l›
im
et
¤r
Kad›n
Ortaö
Erkek
plam
To
›n
tim
ad
re
K
‹lkö¤
9,17
Erkek
11,28
Toplam
10,25
Kad›n
6
,1
ek
34
rk
E
41,39
12,17
Toplam
37,87
13,75
12,98
78,97
7
5
,9
,2
42
90
1
53,0
17,41
84,74
48,11
20,22
5
,85
,4
18
88
5
0
,9
51
96,2
61,13
18,66
92,40
56,63
21,56
20,14
87,16
6
9
,1
,2
52
92
------60,71
89,77
------56,51
------87,93
1
5
,8
,2
55
92
61,17
90,13
58,56
96,14
3
,5
98
7
97,3
Hizmetli, memur, Yurt-Kur, ÖSYM, YÖK, üniversite çal›flanlar›
ve teknik eleman statüsündeki tüm E¤itim ve Bilim
Emekçilerinin görev tanımları yapılmalı, bu alandaki kadro
eksikli¤i giderilmeli, isteklerine ba¤lı tayin ve nakilleri
yapılmalı, çalıflma koflulları iyilefltirilmeli, yaptıkları ifllerin
niteli¤i göz önünde bulundurularak ek özel hizmet tazminatı
verilmelidir.
Tüm E¤itim ve Bilim Emekçilerine insanca yaflayabilecekleri
ücret, toplu sözleflme ile belirlenmelidir.
Ö¤retmen
Ayl›¤›n›n
Durumu
›r›na Göre
›n
S
k
llu
u
oks
Açl›k ve Y
ar Oldu¤u
Türü
›
Açl›k S›n›r
S›n›t›
Yoksulluk
Ayl›¤›
Ö¤retmen
Y›l›
2
Aral›k 200
8
0
0
2
Ekim
2
Aral›k 200
8
0
0
2
im
Ek
2
Aral›k 200
8
0
0
2
im
k
E
Ne Kad
›k)
00 TL (y›ll
337.000.0
742 YTL
)
.000 (y›ll›k
1.054.000
2.417 YTL
00 TL
529.000.0
L
1.171 YT
12 Eylül Anayasa’sı baflta olmak üzere, sendikal hakları
kısıtlayan, çalıflma yaflamındaki tüm anti-demokratik yasalar
yürürlükten kaldırılmalıdır.
TÖB-DER (Tüm Ö¤retmenler Birleflme ve Dayanıflma Derne¤i)’nin
tüzel kiflili¤i ve mal varlı¤ı hak sahiplerine devredilmelidir.
Grev ve toplu sözleflme hakkının kullanılmasın›n önündeki
engeller kaldırılmalıdır.
Download