KASAUM_Toplum Cinsiyet Eşitliği Sertifika Proğramı__Program.cdr

advertisement
SÜRESİ
12Hafta,72Saat
GÜNLERVESAATLERİ
Cumartesigü nü
09:30-12:30/13:30-16:30
KİMLERKATILABİLİR
Enazlisemezunuolanlar.
DEĞERLENDİRME
Eğ itimintamamlanmasındansonratü mbilgilerinö lçü ldü ğ ü yazılıbirsınavyapılacaktır.
ANKARAÜNİVERSİTESİ
KADINSORUNLARIARAŞTIRMAveUYGULAMAMERKEZİ
(KASAUM)
TOPLUMSALCİNSİYETEŞİTLİĞİ
SERTİFİKAPROGRAMI
EĞİTİMİNÜCRETİ
Eğ itimUcreti:1200,00TL(KDVdâ hil)Uçtaksitteö deme
seçeneğ iile.
•AnkaraUniversitesiOğ rencileri:840,00TL(KDVdâ hil)
%30indirimli
•AnkaraUniversitesipersonelivemezunları,Ankara
Universitesipersonelinineşveçocukları:960,00TL
(KDVdâ hil)%20indirimli
•Diğ erö ğ renciler,Merkezimizindü zenlediğ isü reklieğ itim
programlarınadahaö ncekatılmışolanlar,OzelveyaKamu
kuruluşlarındangelentoplutaleplerde4veü zerikatılımcı
olduğ unda:1020,00TL(KDVdâ hil)%15indirimli
•KamuÇalışanları-Kamukuruluşlarındanemekliolmuş
personel:1080,00TL(KDVdâ hil)%10indirimli
BAŞVURUİÇİN:
01Ocak-15Şubat2016tarihleriarasında
[email protected]şağ ıdakibilgilerle
başvuruyapılacaktır.
Eğitimin Başlangıç ve Bitiş Tarihi
•TCNo
20 Şubat - 14 Mayıs 2016
•AdıSoyadı
•Kurumu/Okulu
-Çalışaniçin;Kurumu
-Oğ renciiçin;Okulu
•Telefon(Cep)
•E-mailAdresi
BİLGİ İÇİN:
KASAUM: 0312 320 55 95 / 0312 319 77 14 - 209
Fax: 0312 363 59 04
Web: http://kasaum.ankara.edu.tr/
E-mail: [email protected]
Adres: Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Derslikleri
EĞİTİMİNADI
ToplumsalCinsiyetEşitliğiSerti ikaProgramı
AMACI
Programımızda,toplumsalcinsiyetkavramınıincelemeyi,başta
cinsiyetayrımcılığ ıolmakü zere,hertü rlü ayrımcılığ ınyarattığ ı
ihlalleri gö z ö nü ne sermeyi hede liyoruz. Programda,
toplumsalcinsiyetkavramı;ekonomi-politik,sosyoloji,teoloji,
hukuk, kü ltü r, edebiyat, sanat, medya, siyaset bilimi, tarih,
pozitif bilimler ve diğ er disiplinlerleilişkileri bağ lamında ele
alınıyor. Toplumsal cinsiyet kavramı, ö zü nde bir değ işken
aslında. Programımız, birçok disiplin içinden bu değ işken
ü zerindekitartışmalaraodaklanıyor.
Tartışmalarımızın temel hede i, toplumsal cinsiyet eşitliğ i
ü zerinde dü şü nen çeşitli profesyonel iş dallarında çalışan
uzmanlara,araştırmacılaraveö ğ rencileredü zenlibirprogram
boyunca, teorik bir çerçeve kazandırmak. Çü nkü toplumsal
cinsiyet eşitsizliğ i ne yazık ki, her alanda çok bü yü k bir
sorunsalolarakkarşımızdaduruyor.
Bu hede lerimize ulaşmamıza ö nem veren çeşitli ulusal ve
uluslararasıhukukizeminler,programımızıngerekliliğ inidaha
dagü çlendiriyor.
Kast edilen hukuki zeminler, ü niversitelerde toplumsal
cinsiyetedayalıeğ itimverilmesinisağ layanbutü rprogramları
desteklemektedir. Bö ylece serti ika programımız, CEDAW,
2006/17BaşbakanlıkGenelgesi,IstanbulSö zleşmesiveAilenin
KorunmasıveKadınaYö nelikŞiddetinOnlenmesiKanunugibi
hukuki zeminlerce ö nemsenen bir işleve hizmet etmektedir.
Sö zkonusu sö zleşme ve kanun hü kü mleri doğ rultusunda,
toplumsalcinsiyet,cinsiyetkimlikleri,aileiçişiddetvekadına
yö nelik şiddetle ilgili çalışacakların konularında uzman
olmaları,eğ itimalmalarıgerekmektedir.
Bizler,AnkaraUniversitesiKadınÇalışmalarıAnabilimDalı’nda
dersverenö ğ retimelemanlarıolarak, bualanınuzmanlarını
yetiştirecek bağ lamdaki akademik kariyerimizi araştırmacılarlapaylaşmayıçokö nemsiyoruz.
OteyandanYOKileAileveSosyalPolitikalarBakanlığ ıarasında
yapılan protokolde, ilgili merkezlerin bu yö nde çalışma
yapmalarınındestekleneceğ ibelirtilmektedir.
Ankara Universitesi’ne bağ lı Kadın Sorunları Araştırma ve
UygulamaMerkezi(KASAUM)de1993yılındanbuyana,çeşitli
kamukurumvekuruluşlarıilesiviltoplumö rgü tleriylebirlikte
çalışmalarını sü rdü rmektedir. Merkezimize iletilen talepler,
toplumsalcinsiyeteşitliğ iserti ikaprogramınınö zellikleilgili
kamu kurumlarında işe alınma ve yü kselme sü reçlerinde
faydalıolacağ ıyö nü ndedir.MilliEğ itimBakanlığ ı’nınyukarıda
adı geçen yasal dü zenlemeler doğ rultusunda, ortaö ğ retim
kurumlarına yö nelik olarak tasarlayacağ ı ve uygulamaya
koyacağ ıtoplumsalcinsiyeteşitliğ ikonulubirderssö zkonusu
olursa, gelecekte eğ iticilerin eğ itimi bakımından bu serti ika
programınınö nemidahadaartacaktır.
Lisansü stü eğ itimin çeşitli gerekliliklerini yerine getiremeyecekolanaraştırmacıları,programımızdabellibirdisiplin
içinde, toplumsal cinsiyet kavramını bizimle birlikte
dü şü nmeyebekliyoruz.
İÇERİĞİ
Prof.Dr.AlevÖZKAZANÇ ToplumsalCinsiyetveEşitlik,6Saat
ToplumsalCinsiyet,CinsellikveLGBTPolitikalar,6Saat
Prof.Dr.SerpilSANCAR
SiyasetinCinsiyetiveFeministHareket,6Saat
Prof.Dr.ElifEkinAKŞİTVURAL
KadınlarınTarihi:Edebiyat,Siyaset,Tarih,3Saat
Doç.Dr.PınarYELSALIPARMAKSIZ
Tü rkiye’deModernleşmeveToplumsalCinsiyet,3Saat
Öğr.Gör.Dr.FevziyeSAYILAN
Eğ itimveToplumsalCinsiyet,6Saat
Prof.Dr.GülrizUYGUR
Hukuk,ToplumsalCinsiyetveŞiddet,6Saat
Doç.Dr.EmelMEMİŞ
KadınınHaneIçindekiKarşılıksızEmeğ i,3Saat
Prof.Dr.GülayTOKSÖZ Işgü cü Piyasaları,ÇalışmaYaşamıveToplumsalCinsiyet,3
Saat
Prof.Dr.SeyhanERDOĞDU
SendikalarveKadınÇalışanlar,3Saat
Prof.Dr.FundaŞENOLCANTEK
ToplumsalCinsiyetveMekâ n,3Saat
Prof.Dr.NahideBOZKURT
Islam'daKadın,3Saat
Prof.Dr.BernaARDA
Beden,KadınveBiyoetik,3Saat
Prof.Dr.GüzinYAMANER ToplumsalRoller,DilveToplumsalCinsiyet,6Saat
Prof.Dr.ÇilerDURSUN
Popü lerKü ltü rdeveToplumsalIletişimdeCinsiyetçilik,6Saat
Prof.Dr.S.RukenÖZTÜRK
SinemadaKadınlarveCinsiyetçilik,6Saat
Download