T-KIT 5*

advertisement
E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET
yazarlar
Luis Amorim (yaz›m) Brüksel’de Avrupa Vak›flar Merkezi’nin Topluluk Filantropi Girifliminin eflgüdümünü yapmaktad›r. Daha önce Avrupa Gönüllü Hizmetleri (AGH) ‹flleyifl Deste¤i
Yap›lanmas›nda k›demli proje yöneticisi olarak
çal›flm›flt›r. Ayr›ca Avrupa Gençlik Forumunda
E¤itim ve Hareketlilik Proje Sorumlulu¤u ve Intercultura-AFS Portekiz’de Ulusal Direktörlük
görevlerini yürütmüfltür. Kendisini geleneksel
varsay›mlar› sorgulayan ve idealist olmaktan
korkmayan bir grup insanla sürekli temas halinde tuttu¤undan gençlik e¤itimleri yürütmekten hofllanmaktad›r.
[email protected]
Simona Costanzo küçük yafllardan bu yana
kültürleraras› konulardan etkilenmifltir. Çeflitli
ülkelerde birçok gönüllü hizmet projesinde yer
alm›fl ve bu projeleri düzenlemifltir; ayr›ca Avrupa Gençlik Forumunda Avrupa Gönüllü Hizmet
Organizasyonlar› Birli¤i temsilcisi olarak görev
yapm›flt›r. Akademik yaflam›nda da Toplumsal
Co¤rafya alan›ndaki doktora çal›flmas›n›n konusu Kuzey Afrika’dan Avrupa Birli¤ine son zamanlarda yaflanan göçün etkileri olmufltur. Halen Paris’teki UNESCO merkezinde etkinlik
gösteren bir STK olan Uluslararas› Gönüllü Hizmet Eflgüdüm Komitesinin direktörlü¤ünü yürütmektedir.
[email protected]
Tony Geudens (yaz›m ve derleme) “profesyonel gönüllüler”den biridir. Bofl zaman›n›n ço¤unu Uluslararas› Sivil Hizmet’te (eski Yugoslavya, Gana ve Sri Lanka’da) uluslararas› çal›flma
kamplar›na kat›larak ve buralara gönüllüleri
haz›rlayarak geçirmifltir. Di¤er kültürlere olan
ilgisi profesyonel yaflam›na s›çram›fl ve Avrupa
Gençlik Merkezi Strasbourg’da Uluslararas›
Proje Yönetimi, Kültürleraras› Ö¤renme ve
Uluslararas› Gönllü Hizmet üzerine e¤itmenlik
yapm›flt›r. Yak›n zamanda e¤itim ve etkinlik
yönetimini araflt›rmak üzere Brüksel’e geri
dönmüfltür.
[email protected]
Peter Hofmann (yaz›m) ‹ngiltere’de geçirdi¤i
bir y›ll›k bir de¤iflim sonras›nda yedi y›l boyunca AFS Kültürleraras› Programlar›-Avusturya’da
çal›flm›flt›r. Viyana’da tarih ve siyaset bilimleri
okumufltur. 1996-1999 y›llar› aras›nda Avrupa
için Gençlik Program› Avusturya Ulusal Ajans›nda Avrupa Gönüllü Hizmetlerinden sorumlu
olarak çal›flm›flt›r. 1999/2000 y›llar›nda GENÇL‹K program›nca finanse edilen ilk Uzun Dönemli E¤itim Kursunda kat›l›mc› oldu¤undan
bu yana Avrupa düzeyinde özelikle Uluslararas› Gönüllü Hizmet Programlar› konusunda e¤itime odaklanm›flt›r. Temmuz 2001’den bu yana
Viyana merkezli serbest e¤itmen olarak çal›flmaktad›r.
[email protected]
Luba Pavlovova (yaz›m) Slovakya’da yaflamaktad›r, ancak Bulgar as›ll›d›r. Orta ve Do¤u Avrupa’da gençlik çal›flmalar› ve özellikle de mesleki e¤itim ve formal olmayan e¤itim konular›nda
serbest e¤itmendir. Bir çok projesine bir örnek
çevre konular›nda bir kardefl kent projesidir.
[email protected]
*
99
Download