EBB340 Veritabanı Yönetim Sistemleri

advertisement
EBB340 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Program/Bölüm:
Bilgisayar
Eğitimi
Türü:
Zorunlu
Seviye:
Lisans
Yarıyıl:
6
Kredi:
3
ECTS kredisi (işyükü
bazında):
5
Teori:
2
Laboratuvar:
2
Ders saati (haftalık):
4
Uygulama saati
(Haftalık):
-
Staj çalışması:
-
Sınav saati:
2
Dersin verildiği dil:
Türkçe
Öğretim
üyesi/yardımcısı:
Amaç:
Öğrencilere; veritabanı sistemlerini, veri modellemesini, ilişkisel veri tabanını, veritabanı sorgu
dillerini, ilişkisel veri tabanı tasarımını, dağıtık veritabanları ve fiziksel veritabanı tasarımına ilişkin
temel yeterlikleri kazandırmak.
Öğrenme sonuçları:
Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır:
1.
2.
3.
4.
5.
Veritabanı sistemlerini ve veri modellemesini kavrayabilir.
İlişkisel veritabanı kullanarak veritabanı tasarımı yapabilir.
Veritabanı sorgulama dillerini kullanabilir.
Dağıtık veritabanları ve veritabanı güvenliğini kavrayabilir.
Fiziksel veritabanı tasarımı yapabilir.
İçerik:
Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi,
veri bağımsızlığı, veri modelleri, kavramsal modeller, nesne yönelimli modeller ve ilişkisel veri
modeli.Kavramsal şemaların ilişkisel şemalara çevrilmesi, ilişkisel cebir ve ilişkisel hesaplama,
bağlar, anahtar tipleri, fonksiyonel bağımlılık, normal formlar, çok-değerli bağımlılık ve veritabanı
tasarımı.SQL de; veri tanımlama, ilişkisel sorgulama, veri düzenleme, uygulamalarda SQL
kullanımı ve tasarlanmış veri tabanı güncellemesi.SQL kullanarak bir işlem oluşturma, verimlilik
karakteristikleri, ihtimallerin ortaya çıkarılması, güvenilirlik seviyeleri, eş zamanlılıklar, hatalar ve
çözümleri, koruma seviyeleri, dağıtık veri depolama, dağıtık veri işleme, dağıtık işlem modeli,
eşzamanlı kontrol, homojen ve heterojen çözümler. Dosya yapıları, indeks dosyaları, karmaşık
(hash) dosyalar, imza dosyaları, ikili ağaç, çok dizinli dosyalar, değişken uyumluklu kayıtlı
dosyalar.
Öğretme materyali:




Kitaplar ve ders notları
Bilgisayar laboratuarı
Uygulama yazılımları
Projeksiyon cihazı
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.
5.
Veri tabanı ders notları
Yarımağan, Ü., (2000), Veritabanı Sistemleri, Akademi Press
Mcfadden, F.R., Hoffer, J.A.,(1988),Database Management, The Benj./C. P. C.
Gözüdeli , Y., SQL Server ile Temel Veritabanı Programlama.
İnternet
Öğretme metotları:




Ders anlatımı,
Soru-cevap yöntemi
Proje çalışması
Laboratuar uygulamaları
Değerlendirme metotları:
[Bir vize (% 60), laboratuvar çalışması (% 40)] (%40), bir final (% 60) (yazılı)
Download