(IPPC) / Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

advertisement
Eşleştirme Projesi TR 08 IB EN 03
&
Teknik Yardım EuropeAid/129470/D/SER/TR
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/EU
Türkiye’de Entegre İzin
Ece Tok – Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Mevkidaşı
Cesar Seoanez – Yerleşik Eşleştirme Danışmanı
Iain Maclean – Teknik Yardım Koordinatörü
08 Hazıran 2012
Sunumun Kapsamı
 IPPC 2008/1/EC , IED 2010/75/EU ve Entegre İzin
 Eşleştirme Bileşeni ve aktiviteleri
 IED izin prosedürü
 Taslak Yönetmelik
 Endüstriler için Rehberler & Pilot Sektörler
 BREFs hazırlama sürecine katılım prosedürü
 Teknik Yardım Bileşeni ve aktiviteleri
 Envanter
Hazırlanması
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
İPPC, IED & Entegre İzin
 AB Politikası: tüm üye ülkeler için
 Türkiye’nin AB üyesi
olabilmesi için kapanış kriterleri: uyumlaştırma/uygulama
 Çevreyi korumak için AB entegre yaklaşımı:
• IPPC 96/61/EC
IPPC 08/1/EC
Endüstriyel Emisyonlar 10/75/EU
ÇED: 97/11/EC
Sanayi: 01/80/EC, 99/13/EC, 00/76/EC…
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
İPPC, IED & Entegre İzin
IPPC Direktifinin tarihsel süreci:
 96/61/EC Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi
(IPPC)
 2008/1/EC Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi
(96/61/EC Direktifinin bazı maddeleri, ekleri kapsamlaştırılıp,
kapsamı değiştirilerek yeniden derlendi)
 2010/75/EU Endüstriyel Emisyonlar Direktifi
(Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi ve 6 sektör direktifi
güncellenerek tek direktif haline getirildi )
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
İPPC, IED & Entegre İzin
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC) /
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED)
 Tüm alıcı ortamların birlikte değerlendirilmesi ve çevrenin bir
bütün olarak yüksek seviyede korunması hedefi,
 Hava, su, atık ve toprağa olan etkilerin en aza indirilmesi,
 Enerji verimliliği,
 Doğal kaynak ve ham maddenin etkin kullanılması,
 Atık minimizasyonu
 İşletmelerden kaynaklanan emisyonların kaydı ve raporlanması (EPRTR/PRTR)
 İzin sürecine halkın katılımı/ bilgiye ve yargıya erişimi ile ilgili
İZİN, DENETİM VE İZLEME koşullarını kapsayan
yatay bir mevzuattır.
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
İPPC, IED & Entegre İzin
 IPPC, IED ortak özellikleri;
Endüstriyel Emisyon kontrolünde entegre yaklaşım, tek izin
 Hava, su, atık, toprak:kirleticilerin ortamlar arası taşınmasını
önlenmesi, alıcı ortamların birlikte değerlendirilmesi
 Mevcut en iyi tekniklerin uygulanması (MET/BAT)
 MET/BAT Referans Dokümanların kullanılması (BREFs)
 IED 2010/75/EU MET/BAT sonuç belgeleri ESD/ELVs
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Eşleştirme Projesi
 Proje IED (2010/75/EU) I. & II. Bölümlerine odaklıdır.
(“IPPC” ile ilgili bölümler)
Endüstriyel Emisyonların, tüm alıcı ortamlara etkilerinin
birlikte değerlendirildiği entegre yaklaşım ile,
IED (2010/75/EU) Ek I faaliyetleri (yaklaşık 90 faaliyet içeren,6
sektör) için, Entegre çevre izin prosedürü oluşturulacaktır.
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Eşleştirme
Bileşeni/Projesi
 2.5 yıl , Ocak ’11 – Haziran ’13 , Bütçesi: 1.425 milyon Avro
Türkiye,İspanya ve Polonya hükümetleri Ortak çalışması
 4 hedef:
1. Entegre çevre izni için kurumsal yapı önerisi hazırlanması
2. Bu alanda AB mevzuatı ile uyumlaştırma çalışması (yeni yönetmelik)
3. Gerekli olan teknik, kurumsal ve finansal kaynakların belirlenmesi
4. Kapasite geliştirme: destek materyaller hazırlanması ve 4 pilot sektörde eğitim
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Teknik Yardım
Bileşeni/Projesi
 2 yıl, Mayıs ’12 – Nisan ’14 , Bütçesi: 1 milyon Avro
Yüklenici firma;NIRAS I.C. Sp. Z.o.o Konsorsiyum;EGIS Eau (FR),AMEC
Environment & Infrastructure UK Ltd, IO Environmental Solutions R&D Co.(TR)
 4 hedef:
1. Entegre çevre izin sürecinde ilgili tüm paydaşlarda farkındalığın artırılmasına yönelik
olarak bilişim sistemlerinin kullanılması
2. Entegre çevre iznine tabi tesis envanterinin oluşturulması
3. “Düzenleyici etki analizi” çalışmalarının yapılması
4. Eğitim (eğiticilerin eğitimi) çalışmaları yapılması
Faaliyetler & Takvim
Eşleştirme Projesi
Yeni idari yapının
tanımlanması
+
Koordinasyon
mekanziması
Yönetmeliğin 2.
Taslağı
Açılış
Proje
Çeyreği
1
Değerlendirme
& diğer adımlar
+
Proje’nin
kapanışı
BAT değerlendirme
opsiyonu , IPPC –
PRTR linkleri
2
3
4
5
2011
4 sektör için eğitimler
6
7
2012
8
9
10
2013
4 sektör kılavuzu
İspanya& Polonya sistemlerinin
kıyaslanması
+
Güncellemek IPPC Eylem Planı
Yönetmeliğin 1.
taslağı
+
İdari prosedür
Sanayi ve ÇSB
için genel kılavuz
Kaynakların
belirlenmesi
+
İlk izin verme
işlemi için strateji
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Faaliyetler & Takvim
 Şu ana kadarki çıktılar:
 IPPCD-IED Eylem Planı
 Taslak izin prosedürü
 ÇŞB yapısı, koordinasyon, sonraki adımlar ile ilgili öneriler
 Görüşe açılan IED 2010/75/EU’nin I. & II: bölümlerini uyumlaştıran yeni
yönetmelik taslağı
 4 pilot sektor için kılavuzlar taslaklar
 İşletmeciler ve yetkili merci izin başvuru/değerlendirme kılavuzları
 İlgili taraflarla bilgilendirme toplantıları ( 03-07-09-11 / 2011 ve bugün)
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Diğer bilgiler
 Küçük kılavuz (bilgiler & linkler)
 IED’nin Türkçe versiyonu:
 http://www.csb.gov.tr/gm/ced/
 Duyurular
 BREFler:
EN: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
 Broşürde yer alan e-mail adresleri
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Entegre İzin Prosedürü
 İzin başvurusu: kapsamlı
kılavuz/lar
 Yeni tesisler : tesisin inşaasından önce
 Mevcut tesisler:
o Gerekli yatırımlar: Yeni izin prosedürü
o Uygulama takvimi
 Süre: 11 ay
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Rapor (Şehir
planlaması) –
GEREKLİ İSE
ENTEGRE ÇEVRE İZNİ PROSEDÜRÜ
İşletmeci
Belediye 20 iş günü içerisinde
cevap vermeli
Belediye otoritesi
Başvuru formu
ÇŞB / izin Dairesi
(izinle ilgili bilgiler + ÇED raporu + Seveso
bildirimi + şehir planlaması uygunluk raporu)
Seveso kategorisini gösteren
Seveso bildirimi – GEREKLİ İSE
GEREKLİ İSE- ÇED raporunun
alınması için ilk basamaklar
ÇŞB / Denetim dairesi
10 iş günü
Yetkili otorite
Bilgi eksikliğinin
giderilmesi
10 iş günü
Tüm süreç boyunca halk
görüş / itiraz bildirebilir
Halkın bilgilendirilmesi
süreci
Dosya 15 iş günü
boyunca erişilebilir
durumda
Farklı yetkili otorite veya daireler tarafından
verilen raporların temin edilmesi
Projenin bir bütün olarak değerlendirilmesi
120 iş
günü
20 iş
günü
ÇED + Environmental Permit
- Belediyeden raporlar
- Şu konularda nihai raporlar:
• farklı atık su deşarjları
• atıklar
• gürültü kontrolü
• havaya emisyonlar
• yeraltı suları ve toprak
• Nihai ÇED raporu ve kararı
(GEREKLİ İSE)
- Sağlık koruma bandı (GEREKLİ İSE)
- Atık su arıtma tesisi dizaynı onayı
- Yeraltı suyu arama ve kullanım izni
-Kurulum izni (GEREKLİ İSE)
Entegre Çevre İzni
Görüş/itiraz süreci.
Taslak izin Yetkili İdarelere &
İsletmeciye gönderildi ve ilgili
halk bilgilendilirldi
kararı taslağı
15 iş günü
20 iş günü
Görüşlerin/itirazların yetkili merciiye
gönderilmesi ve bu merciiler
tarafından cevapların hazırlanması
Görüş/itirazların yetkili otorite tarafından değerlendirilmesi
Yetkili otorite tarafından Entegre Çevre İzni (uygunluğun kontrolü sonrasında
geçerliliğin korunabilmesi için yerine getirilmesi gereken koşulları içeren)
İşletmeciye bildirim
Prosedürün bu kısmı 230 iş günü
Paydaşlar / genel
halk
40 iş
günü
20 iş günü
Iptal
Yayımlanır
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
İnşaat aşamasından önce gerekli diğer yapı izinleri (inşaat gerekli ise)
İşletmenin inşaası / kurulumu / yenilenmesi
30 iş günü
Uygunluk incelemesi için yetkili otoriteye bildirim
Entegre Çevre İzni ile uygunluğun kontrolü
Olumlu (uygun)
5 iş günü
Olumsuz (uygun değil)
Olumlu
5 iş günü
Olumsuz
Gerekli değişiklikler
için 20 iş günü
Daha fazla zaman
gerektiren özel durumlar
yönetmeliğin 24.
maddesinde tanımlanmıştır
Uygunluk Yazısı
İşletmeciye bildirim
Faaliyetin başlayabilmesi için yapı kullanım izni & diğer çevre-dışı konulara ilişkin izinler – GEREKLİ İSE
FAALİYET BAŞLAR
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Taslak Entegre Çevre İzin Yönetmeliği
• Entegre çevre izni sürecinde yer alan Yetkili merci,idareler
arasında koordinasyon ve işbirliği esasları
• Entegre çevre iznine tabi işletmeler ve faaliyetlerin
kurulması, işletilmesinde ve kapatılmasında uyulması
gereken esaslar ve işletmecilerin yükümlülükleri
• Çevre kalite standartları (Alıcı ortam kriterleri)
• Bilgiye erişim ve izin prosedürüne halkın katılım esasları
• Yeni kurulacak işletme/faaliyetler için ÇED ve entegre çevre
izni sürecinin eş zamanlı yürütülmesi için esasları içerecek
şekilde kurgulanmıştır.
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
ENTEGRE ÇEVRE İZNİ
TASLAK YÖNETMELİĞİ
Entegre çevre iznine tabi işletmeler/tesisler /faaliyetler
1.Enerji üretimi,
2.Metal üretimi ve işlenmesi
3.Mineral endüstrisi
4.Kimya endüstrisi,
5.Atık yönetimi,
6.Diğer faaliyetler (tekstil, kereste üretimi, ağaç işleme, deri işleme, mezbahane,
gıda ve hayvan yemi üretimi, kümes hayvancılığı, karbon üretimi)
• Mevcut Çevre izin Lisans Prosedürüne tabi işletmeler listesi ile Entegre Çevre
İzni kapsamında yer alacak işletmeler listesinin tek liste haline getirilerek,bu
kapsamdaki işletme/faaliyetler için izin prosedürünün birleştirilmesi ,
• Entegre Çevre İzni kapsamı dışında kalan işletmeler için izin gerekliliği veya
kayda alma,izleme, kontrol esaslarına dayalı bir prosedür oluşturulması
hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
18.06.2012
17
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
ENTEGRE ÇEVRE İZNİ
TASLAK YÖNETMELİĞİ
Entegre çevre izninin amacı
• Çevrenin bütün olarak korunması için;
– entegre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturarak hava, su ve
toprağa yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya
önlenemediği durumlarda azaltmak ve atık oluşumunu azaltmak,
• Entegre çevre izin işlemleri ilgili adımları hızlandırmak ve izin
başvurusu yapanların idari yükünün azaltılması için;
– iznin verilmesi sürecine dahil olan çeşitli resmi makamlar arasında
koordinasyonu sağlayan bir prosedür aracılığıyla, yönetmelik
kapsamındaki işletmelerin bu Yönetmeliğin hüküm ve esaslarına
uygunluğu sağlayan koşulların tamamını ortaya koymaktır
18.06.2012
18
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
ENTEGRE ÇEVRE İZNİ
TASLAK YÖNETMELİĞİ
işletmelerin kurulması ve işletilmesindeki genel ilkeler;
• Çevrenin bir bütün olarak korunması için mevcut en iyi tekniklerin (MET)
uygulanarak kirliliğin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması,
• Atık olusumunun önlenmesi, azaltılması veya atığın olustugu durumlarda
atığın, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım işlemleri için hazırlanması
ya da bunun teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı durumlarda atığın,
çevre üzerindeki her türlü etkiyi önlemek veya azaltmak suretiyle bertaraf
edilmesi,
• Enerji, su, ham madde kaynakları ve diğer kaynakların verimli kullanılması,
•
Faaliyetlerin kesin olarak sona ermesi durumunda kirlilik riskinin önlenmesi ve
faaliyet sahasının yönetmelikte tanımlandığı hale getirebilmesi için gerekli
tedbirlerin alınması,
gerekmektedir.
18.06.2012
19
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
MET (BAT) HİYERARŞİSİ
• (i) daha az atık oluşturan teknik/
teknoloji kullanımı,
• (ii) daha az zararlı maddelerin
kullanımı,
• (iii) uygun olduğu durumlarda,
proseste üretilen ve kullanılan
maddelerin geri kazanılmasını ve
geri dönüşümünün arttırılması,
• (iv) Endüstriyel ölçekte başarı ile
denenmiş olan karşılaştırılabilir
üretim prosesleri uygulanması,
• (v) teknolojik ilerlemeler ve
bilimsel bilgi ve anlayıştaki
değişikliklerin izlenmesi,
• (vi) Proses/faaliyet ile ilgili
emisyonların özellikleri, etkileri ve
hacminin (miktarının) tespiti,
• (vii) yeni ve mevcut faaliyetlere
ilişkin güncel verilerin toplanması,
• (viii) mevcut en iyi tekniklerin
(MET) uygulanması için gerekli
zamanın belirlenmesi
• (ix) proseste kullanılan ham
maddelerin (su da dahil olmak
üzere) tüketim miktarları,
özellikleri, enerji verimliliği
çalışmaları,
• (x) emisyonların çevre üzerindeki
etkilerinin önlenmesi veya en aza
indirilmesinin analiz edilmesi,
• (xi) kazaların önlemesi ve çevreye
olası etkilerin en aza indirmesi
çalışmaları
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Referans Dokümanlar (BREF)
Her bir belge, genel olarak, AB’deki spesifik bir
endüstriyel/tarımsal sektöre ilişkin bilgi verir:
• O sektörde kullanılan teknikler ve prosesler
• Mevcut emisyon ve tüketim seviyeleri
• MET’in belirlenmesi esnasında göz önünde
bulundurulması gereken teknikler
• Mevcut en iyi teknikler MET
• Gelişen (yeni) teknikler
TR/2008/IB/EN/03 sayılı Eşleştirme Projesi
BREF: Endüstriyel bakış açısı
Başlangıç noktası: Neredeyiz?
Emisyonlarımız neler?
Bitiş noktası: Nereye kadar gitmeliyiz?
TR/2008/IB/EN/03 sayılı Eşleştirme Projesi
BREF: Endüstriyel bakış açısı
Emisyon hedeflerimiz ulaşılabilir mi?
Ne kadar yatırıma ihtiyacımız olacak?
Bu şekilde planımızı gerçekleştirebilir miyiz?
TR/2008/IB/EN/03 sayılı Eşleştirme Projesi
BREF: Endüstriyel bakış açısı
MEVCUT DURUM
D (uzaklık/fark)
>D
>€
GELECEKTEKİ DURUM
TR/2008/IB/EN/03 sayılı Eşleştirme Projesi
BREF: Endüstriyel bakış açısı
D (mevcut durum ile gelecekteki
durum arasındaki fark) ne kadar büyük?
Gelecekteki limit değerlerimi nasıl
bilebilirim?
BREF ve
KILAVUZLAR vasıtasıyla
TR/2008/IB/EN/03 sayılı Eşleştirme Projesi
ENTEGRE ÇEVRE İZNİ
TASLAK YÖNETMELİĞİ
Emisyon sınır değerleri belirlenmesi esasları
• Yetkili merci, normal çalışma koşulları altında MET sonuç
belgesinde öngörülen mevcut en iyi tekniklerle bağlantılı emisyon
seviyelerini aşmamasını sağlayan emisyon sınır değerleri belirler.
• İstisnai durum
– Alıcı ortam standartları uygun ise
– Yatırımın büyüklüğü sağlanacak çevresel faydanın çok üzerinde ise
– Bu husus ölçüm sonuçlarına, yatırım maliyetlerine dayalı bir teknik rapor ile
belirlenir ise
entegre çevre izni vermeye yetkili merci özel durumlarda daha
gevşek emisyon sınır değerleri belirleyebilir.
18.06.2012
26
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
MET : ELVs Aralıklar
İzleme
tesisler
tesisler
tesisler
tesisler
tesisler
TR/2008/IB/EN/03 sayılı Eşleştirme Projesi
Kılavuzlar & Pilot sektörler
 Sağlıklı bilgi sağlanması çok önemli
Kılavuzlar
 Bu projede, entegre çevre izni için destekleyici kılavuzlar:
 İşletmeciler için başvuru kılavuzu
 4 sektör kılavuzu (BREF’lerin (bazi bölümlerinin) adaptasyonu):
Enerji santralı (Kömürlü)
Tekstil İşletmesi
Arc Ocaklı Demir çelik tesisi
Rafineri
18 Mart Çan Termik Santralı
Akbaşlar
Asil Çelik
TÜPRAŞ Izmit
 Bu projeden sonra diğer sektörler için kılavuzlar hazırlanması gerekmektedir
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Kılavuzlar & Pilot sektörler
 Başvuran için kılavuz: içerik:
1. Temel bilgiler: IED, izin, yükümlülükler, BAT’lar…
2. İzin başvuru: içerik
3. İznin revizyonu & güncellenmesi: tesislerdeki değişiklikler & ELD’leri
4.
İznin verilmesi prosedürü
5.
Yönetmelikte değinilen bazı kavramlara ilişkin açıklamala
6.
Ekler: İznin içeriği, Entegre çevre iznine tabii faaliyetler
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Kılavuzlar & Pilot sektörler
 Sektör kılavuzları :
 Takım çalışması: ÇŞB + Mesleki birlikler + Pilot tesisler
 Hedef: BREF’leri Türkiye’deki tesislerin gerçekliğine uyumlu hale getirmek
Şunların bilinmesi çok önemli (başlangıç noktası):
• Sayı & lokasyon, ortalama yaşları
• Üretilen ürünler, prosesler & kullanılan teknik/teknolojiler
• Çevre standartları, emisyonlar & atık
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Kılavuzlar& Pilot sektörler
 Sektör kılavuzları: içerikler
1.
Türkiye’de sektörün durumu hakkında genel bilgi
2.
Sektöre özel proseslerin, teknolojilerin ve tekniklerin tanımlanması
3.
Sektörün çevresel performansı, enerji ve hammadde tüketimi
4.
Sektörde uygulanan MET
5.
Kontrol & İzleme
6.
Gelişen teknikler
7.
Ekler: ilgili mevzuat, ilave bilgiler
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
BREF Hazırlanmasına Nasıl
katılım sağlanabilir
 BREFler ESD belirlemek için zemin oluşturacaklardır
 BREFleri kimler hazırlar?
 BREFlerin hazırlanmasına ve ESDnin kararlaştırılmasına nasıl katılım
sağlanabilir?
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
BREFler: Nasıl katılım
sağlanabilir
Üye ülkeler komitesi (EED Madde75)
Komite üyeleri:
• MET sonuçları hakkında oylama
Forum üyeleri:
• Bilgi alışverişini denetlemek.
• TÇGna uzman tayin etmek
• BREFler ve çalışma programı
hakkında fikir vermek
EED Madde13 Forum
(‘Forum’)
Avrupa IPPC Bürosu (EIPPCB)
TÇG
TÇG
• Sanayi
• Üye Devletler
• STKlar
• Komisyon
• Sanayi
• Üye Devletler
• STKlar
• Komisyon
35 Teknik Çalışma Grubu (TÇG)
EIPPCB çalışanları:
• Bilgi alışverişini yönetmek.
• TÇGden gelen bilgileri analiz
etmek/onaylamak
•Bilgi toplamak (örneğin saha
ziyaretleri)
•BREF için taslak metin önerisi
hazırlamak
•Forum yorumu için BREFsunmak
TÇG üyeleri:
• Bilgi toplama ve değişimi.
• Uzman görüşü sağlama
• Tartışmalara katılım
• TÇG toplantılarına katılım
sağlama
• BREF taslaklarını youmlama
BREFler: Nasıl katılım
sağlanabilir
Forum Üyeleri:
• ÇŞB
• Sanayi Birlikleri
EED Madde13 Forum
(‘Forum’)
TÇG
TÇG
• Sanayi
• Üye Devletler
• STKlar
• Komisyon
• Sanayi
• Üye Devletler
• STKlar
• Komisyon
35 Teknik Çalışma Grubu (TÇG)
TÇG üyeleri:
• ÇŞB
• Sanayi Birlikleri
• ESDni belilemek için bilgi alışverişi
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
BREFler: Nasıl katılım
sağlanabilir
 BREFlerin hazırlanmasına ve ESDnin belirlenmesine nasıl katılım sağlanır?
1.
AB sanayi birlikleri ile irtibata geçin
2.
İstendiği zaman bilgi sağlayın
3.
TÇGna ÇŞB’nın katılımı gerekir (en azından bilgi sağlayın)
BREFlerin gözden geçirilmesi
İlk seri (33 doküman) 2007 yılında tamamlandı
Halihazırda gözden geçirildi: Demir & Çelik , Cam
Şimdi gözden geçirilen: 2011 – 2013 Çalışma Programı:
Her yıl yaklaşık 3 – 4 inceleme başlatılır
2011: Büyük yakma tesisleri, Ahşap bazlı paneller,
2011-2013: Kimaysallarla ahşap işleme, Endüstriyel soğutma,
Dökümhaneler, Mezbahaneler, Tekstiller, Atık işleme tesisleri…
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
İPPC, IED & Entegre İzin
 MÜZAKERE SÜRECİ VE UYGULAMA TAKVİMİ:
Uyumlaştırma
(Sanayi işletmeleri için Avrupa Birliğinde uygulanan
entegre izin sistemin Türkiye’de uygulanmasına esas mevzuatın 2012
oluşturulması )
Entegre izin sistemine geçiş
2015
Türkiye’de entegre izin sisteminin tam uygulanması
2018 *
(*)”AB Çevre Faslı Açılış Kriterinin” karşılanmasına yönelik hazırlanan
strateji Belgesinde yer alan tarih
Kapsamlı
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
IPA – Technical Assistance for IPPC – “Integrated Pollution Prevention and Control”
EKÖK (IPPC) için Teknik Yardım Hizmeti - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü”
This project is co-financed by the
European Union and the Republic of Turkey.
Entegre Çevre İzni Kapsamındaki
İşletme/Faaliyet Envanterinin
Hazırlanması
Envanter Hazırlama Takvimi
~ Haziran/Temmuz ~
Mevcut Envanterin Sanayi Kuruluşları İle Görüşülmesi
~ Temmuz/Ağustos ~
Taslak IPPC Envanterin Hazırlanması
~ Eylül ~
İller İle Envanterin Görüşülmesi
~ Ekİm ~
Envanterin Finalize Edilmesi
Envanter Hazırlanması
* Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
Entegre Çevre İzni Kapsamındaki İşletme/Faaliyet Listesi
* Anket
* İşletme/Faaliyetlerin Kapasitesi Hakkında Rehberlik
Anket – Soru 1
İşletme/Faaliyet Entegre Çevre İzin Prosedürü
IPPC/IED (2010/75/EC) Ek 1 Faaliyetleri (6 Sektör)
İçerisinde mi?
* Hayır – İşletme/Faaliyet IPPC/IED Kapsamında Değildir.
* Evet – Bir Sonraki Soruya Git.
Anket – Soru 2
İşletme/Faaliyet IPPCD/IED Ek-1 de
Belirlenmiş Olan Bir Kapasite Eşiği İçerisinde Yer Alıyor Mu?
*Hayır - İşletme/Faaliyet IPPCD/IED (2010/75/EC)
EK-1 Listesinde Değildir.
* Evet – Bir Sonraki Soruya Git.
Anket – Soru 3
İşletme/Faaliyet IPPCD/IED Ek-1 de
Belirlenmiş Olan Kapasiteyi Aşıyor Mu?
* Hayır – Aktivite IPPC Değildir.
* Evet – Aktivite IPPC’dir.
Nihai Yorumlar
Teşekkürler!
 İşbirliğiniz & yorumlarınız bizim için çok önemli
ÇED İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Entegre Çevre İzin Şube Müdürlüğü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Download