PM 447 Project Management Final Project`s 1st and 2nd Parts Turkish

advertisement
Sayın Yetkili,
Bu araştırma Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından
firmanıza uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı firmalardan alınan genel firma
bilgileri ve firmada kullanılan araç, teknik ve yazılımlara dair veriler aracılığı ile Türkiye
merkezli firmaların Proje Yönetim Bilgi Alanlarının Yönetimi Yaklaşımlarının ve proje yönetimi
konusundaki ihtiyaçların belirlenmesidir. Yöneltilen sorular literatüre bağlı kalınarak
hazırlanmıştır. Cevaplarınız araştırma konusu hariç hiçbir amaçla kullanılmayacak ve hiçbir
kurum veya kuruluşla paylaşışmayacaktır. Araştırmanın sonunda isterseniz firmanızın Türkiye
genelindeki durumunu bildiren bir posta alabilirsiniz.
Şimdiden eğitim ve araştırmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı size teşekkür eder, iyi
çalışmalar dilerim.
Yrd.Doç.Dr. Gözde Başak ÖZTÜRK
Adnan Menderes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
CE 447 - Proje Yönetimi
Araştırma Projesi
Proje Yönetimi Bilgi Alanlarında
Kullanılan Araç, Teknik ve Yazılımlar
Ad-Soyad
:
Öğrenci No.
:
Teslim Tarihi
:
Teslim Alan
: Assist.Prof.Dr. Gözde Başak Öztürk
A. Görüşülen Şirket Yetkilisinin (Mimar.Mühendis) Genel Bilgileri
1.Ad-Soyad
:
Meslek
:
2.Tel.
:
Fax
:
3.Kişisel URL
:
e-mail
:
B. Firma Genel Bilgileri
1. Firma Adı
:
2. Firma Adresi
:
3. Firma Tel.
:
Fax:
4. Firma URL
:
e-mail:
5. Firmada sürekli olarak istihdam edilen yıllık ortalama personel sayısı. İstihdam Tipi
Sayı
İdari personel
(genel müdür ve müdür yrd.ları, bölüm yöneticileri, v.b.)
Teknik personel
(mühendis, mimar, teknisyen, v.b.)
Teknik olmayan personel
Toplam
6. Firmada istihdam edilen personelin demografik inclemesi.
Demografik İncleme
Ortalama Yaş
Kadın çalışan
Erkek çalışan
7. Son beş yıldaki üretim hacminin m2 ve US $ c’ns’nden değerlendirmesi.
Üretim Hacmi
Hedeflenen Toplam
Toplam üretim (m2)
Toplam değer (US $)
8. Firmanın uzmanlık alanının tanımlanması.
No
1
2
3
Uzmanlık Alanı
Gerçekleştirilen % (yüzdelik olarak)
Sayı
9. Sektördeki hedef kitlenin belirlenmesi.
Pazar Segmenti
Gelir Düzeyi
Kamu Kuruuşları
Özel Kuruluşlar
Tüzel Kişiler / Şahıs
Düşük Gelir Düzeyi
Orta Gelir Düzeyi
Yüksek Gelir Düzeyi
10.
Firmanızda her bir proje yönetim bilgi alanını yönetmek için kullanılan araç,
teknik ve yazılımları listeleyiniz.
Proje Yönetim Bilgi
Alanları
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Firmada Kullanılan Araç
& Teknikler
Örnek Araç & Teknikler
Gantt charts,
project network diagrams,
crashing,
fast tracking,
schedule performance
measurement,
concurrent engineering,
PERT/CPM,
schedule compression
analysis,
schedule tracking,
stage-gate review
Budget tracking,
earned value analysis,
variance analysis,
net present value,
return on investment,
payback analysis,
project portfolio
management,
cost estimates,
cost management plan,
cost baseline
Scope statements,
work breakdown structures,
statements of work,
scope management plans,
scope verification techniques,
scope change controls,
project definition,
design review,
prototyping,
status assessment,
deficiency report
Quality metrics,
checklists,
quality control charts,
Pareto diagrams,
fishbone diagrams,
maturity models,
statistical methods,
six sigma,
Firmada Kullanılan
Yazılım
Proje İnsan Kaynakları
Yönetimi
Proje İletilim Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
Proje Entegrasyon
Yönetimi
Proje Temin Yönetimi
ishikawa diagrams
Motivation techniques,
empathic listening,
responsibility assignment
matrices,
project organizational
charts,
resource histograms,
team building exercises,
focus group,
joint performance evaluation,
self-directed team
Communications
management plans,
kickoff meetings,
conflict management,
communications media
selection,
status and progress reports,
virtual communications,
templates,
project Web sites
Expert judgment,
meetings,
analytical techniques,
stakeholder analysis,
stakeholder interest diagram,
brainstorming,
stakeholder engagement
assessment matrix,
power/interest grid,
power/influence grid,
influence/impact grid,
salience model
Project selection methods,
pm methodology,
stakeholder analysis,
project charters,
project management plans,
pm software,
control boards,
project review meetings,
lessons learned reports,
requirement analysis,
computer software,
simulation,
out-of-bound review,
benchmarking,
management of change
process
Make-or-buy analyses,
contracts,
requests for proposals or
quotes,
source selections,
supplier evaluation matrices,
Proje Risk Yönetimi
contract change control
system,
bids analysis and ranking,
procurement performance
review,
supplier evaluation matrices
Risk management plans,
risk registers, probability/
impact matrices,
risk rankings,
qualitative risk assessment,
quantitative risk assessment,
net present value methods,
rate of return methods,
ratio methods,
payback methods,
accounting methods,
failure modes and effects
analysis,
hazard and operability
studies,
fault tree analysis,
safe work permitting
11. Araştırma ve okuma konusu:
Aşağıda linki paylaşılan PMBOK 4th Edition Kitabından bir bölüm seçip, final projesinin
ikinci bölümü olarak özetini çıkararak teslim ediniz.
http://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM
%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf
Download