Eğitim Teknolojisinde Proje Yönetimi

advertisement
BAU EBE
Eğitim Teknolojisi
Yüksek Lisans
Programı
PRO JE P LA NLAM A
M S-PRO JE CT
PRO JE YÖ NETİM İ
SPO NSO R B AŞV UR US U
Bu dersin amacı; proje
yönetimine ilişkin bilgi ve
ilkeleri tanıtmak, Eğitim
teknolojisinde PMI®
(Project Management
Institute®) standartlarına
uygun yenilikçi proje
geliştirme ve proje
planlama ve yönetmede
Ms-Project programını
kullanmaktır.
Eğitim
Teknolojisinde
Proje
Yönetimi
D o ç . D r. Ş i r i n
KARADENİZ
BAU Eğitim Bilimleri
Fakültesi, BÖTE
Beşiktaş-İstanbul
212 381 0 306
[email protected]
edu.tr
EDT 5106
Ders İçeriği
PROJE PLANLAMA, DESTEK ALMA VE YÜRÜTME
Proje yönetiminde temel kavramlar, program
Projede kapsam, zaman ve maliyet yönetimi.
proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin
Projenin risk ve kalite yönetimi. Projenin insan
özellikleri ve başarısızlık nedenleri. Proje
kaynakları, iletişim ve değişim yönetimi. Proje
program, iş kırılım yapısı, kilometre
yaşam döngüsü, proje planlama ve yönetimi
çağrıları ve destek veren kurumlar. Farklı
taşı, aktivite planlama, proje başarı
süreci. MS Project ile proje planlama ve
proje çağrı başvurularına göre eğitim
yönetme. PMI metodolojisi, iş kırılım yapısı,
teknolojisinden bir proje planlama ve yürütme.
PRO J E T E MEL L E Rİ
Proje yaşam döngüsü, proje ve
üçgeni, proje planlama unsurları.
aktivite ve proje planlama ve yönetim araçları.
Bu Dersin Sonunda;
Proje yönetimi unsurlarını
tartışabilecek,
Proje yönetim araçları
Ms Project
PRO J E Y ÖNE T İM İN DE P MI
PRO J E Y ÖNE T İM İ
Kapsam yönetimi
Bir projenin planlanma ve yürütme
Zaman yönetimi
süreçlerini açıklayabilecek,
Projenin kapsam, maliyet ve
zaman yönetimini yapabilecek,
Projenin risklerini yönetebilecek,
Proje çağrılarını
değerlendirebilecek,
DER S Ö DEVL ERİ
KAYN AKL A R
Proje Yönetimi ile ilgili bir konuda sunulan kaynağı ve
Proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzu (PMBOK kılavuzu)
örnek bir projeyi değerlendirerek sunma ve tartışma.
(2009). İstanbul: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri
Kalite yönetimi
ve Rotası Derneği (PMI TR).
Planlama için MS Project
Risk yönetimi
İletişim yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
• AB Hibe programlarına proje hazırlama ve yönetimi.
Proje yönetimi kılavuzu.
Tedarik yönetimi
• Proje döngüsü yönetiminde etkililik değerlendirmesi
(2007). İstanbul Sanayi
Değişiklik yönetimi
• Proje yönetimi: Zamanında ve bütçeye uygun sonuçlar
Odası.
almak için gereken temel beceriler
Schwalbe, K. (2007).
Belirli bir çağrı için başvuru
dosyası hazırlayabilecek ve
Bütçe yönetimi
Eğitim teknolojisinde proje geliştirme. Bir proje çağrısını
Information Technology
dikkate alarak MS-Project ve çağrı başvuru dosyasını
Project Management,
kullanarak proje planlama.
5.Edt, Canada: Thomson
Course Technology.
programını kullanabileceksiniz
PRO J E BA ŞVU RU SU
DEĞERLENDİRME
MS Project ile WBS oluşturma
Süreç (devam, tartışma, katılım, izleme)
Faaliyetleri zamanlama
%10
AB hibe programlarında proje uygulama ve
Kaynağı değerlendirme
%30
değerlendirme: Proje yöneticileri için ipuçları. (2008).
Bölgesel Çevre Merkezi (REC)
Final projesi
Bütçeleme
İnsan kaynaklarını planlama
Yürütme
Raporlama
%60
AB hibe programlarında proje bütçe yönetimi ve hibe
projelerinde bütçeleme: Proje yöneticileri için ipuçları.
(2008). Bölgesel Çevre Merkezi (REC) .
Öğrenilenleri betimleme
Download