SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1

advertisement
Döküman No
SERVİS HEMŞİRESİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
GYS 042
Yayın Tarihi
Mart 2014
Revizyon No
--
Revizyon
Tarihi
00
Sayfa No
1/1
1. GÖREV TANIMI: Kurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler
doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirmekle sorumludur.
2.BAĞLI BULUNDUĞU ÜST BİRİMLER: Başhemşire ,Sorumlu Hemşire,
3.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
3.1. Servisteki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur.
3.2. Hastayı kliniğe kabul eder, vital bulgularını( ateş, nabız, solunum )alır, hemşire gözlem
formuna kaydeder.
3.3. Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlar. Hastanın rahatlamasına yardımcı olur.
3.4. Doktorun vermiş olduğu order doğrultusunda hastaların tedavisini yapar ve hemşire gözlem
formuna kaydeder.
3.5. Ameliyata gidecek hastaların ameliyat öncesi hazırlığını yapar.
3.6. Ameliyattan gelen hastayı post-operatif hasta alma talimatına göre yatağa alır.
3.7. Hastaların monitorizasyonunu takip eder.
3. 8. Aldığı – çıkardığı sıvı izlem takibi yapar ve sıvı izlem çizelgesine kaydeder.
3.9. Hastanın genel vücut bakımını sağlar.
3.10.Tedavi görecek hastalara doktorlar tarafından yapılacak müdahelelere yardımcı olur.
3.11. Hastayı uygun olarak teşhis, tahlil, tetkik birimlerine gönderilmesini sağlar.
3.12. Hasta ilaç ve ihtiyaçlarını doktora bildirerek reçete yazılmasını sağlar.
3.13.Tedavide kullanılan malzeme ve ilacın devamlılığını sağlar.
3.14.Klinik çalışma talimatına uygun olarak görevini yürütür.
3.15.Hasta yakınlarına hasta ve klinik kuralları hakkında bilgi verir.
3.16. Klinik düzen, tertip ve temizliğini sağlar.
3.17. Klinikte asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmasını sağlar.
3.18. Sorumlu hemşirenin vermiş olduğu hemşirelik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.
3.19. Sorunlar, gereksinimler ve çalışmalara ilişkin sorumlu hemşiresine bilgi verir, danışır.
3.20. Sayımı yapılacak cerrahi alet, ilaç ve malzemelerin sayımını yaparak sorumlu hemşiresine
bildirir.
Hazırlayan
Bölüm Sorumlusu
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Döküman No
SERVİS HEMŞİRESİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
GYS 042
Yayın Tarihi
Mart 2014
Revizyon No
--
Revizyon
Tarihi
00
Sayfa No
1/1
3.21. Yeni başlayan hemşirelerin işe uyumunda sorumlu hemşiresine yardım eder.
3.22. Sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin ve öğrenci hekimlerin eğitimine
katkıda bulunur.
3.23. Eğiticiler ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde
bulunur.Hizmet içi eğitim toplantılarına katılır.
3.24. Sorumlu hemşirenin olmadığı durumlarda bölümün yönetim sorumluluğunu alır.
3.25. Sorumlu hemşirenin bulunmadığı durumlarda eczaneden ve sarf malzeme deposundan ilaç
ve malzemelerin teminini sağlar.
3.26. Bölümün araç-gereç, aletlerinin bakım ve korunmasını sağlar. Bozuk ve fonksiyon göremeyen
alet ve malzemeleri sorumlu hemşiresine bildirir.
3.27. Diğer hizmet birimleri ile koordinasyonlu şekilde çalışarak işlerin düzen ve uyum içinde
yürütülmesini sağlar.
3.28. Başhekimliğin hemşirelik hizmeti ile ilgili olarak vermiş olduğu diğer ve emir ve görevleri yerine
getirir.
3.29. Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar.
3.30. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce belirlenmiş olan kurallara uyar.
3.31. Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Hazırlayan
Bölüm Sorumlusu
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Download