Pretty Websites - İÜ AUZEF Tarih

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : TARİH, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
BALKAN TARİHİ (250-1453)
11.10.2016
Ders Kodu
THAO2140
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
3
2
0
0
2
4
Türkçe
Zor.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
Dersi Veren(ler)
Doç. Dr. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU,
Dersin Amacı
Balkanların coğrafi ve tarihi olarak anlaşılması ve bölgenin önemine değinilerek Doğu Roma veya Bizans
İmparatorluğu’nun Balkanlara bakışı üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Balkanlar bölgesinin incelenmesi ve bölgeye yönelik politikaların
belirlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Balkanların öneminin anlaşılması ve bölge için verilen mücadele üzerinde genel bir değerlendirme
yapabilmek.
Öğretim Yöntemleri
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Lisans düzeyinde Balkan Tarihi II dersini alan öğrenci coğrafi ve tarihi olarak bölgeyi tanıyabilme, buraya
yönelik politikaları anlayabilme ve bu sayede genel bir değerlendirme yapabilecek bilgiye sahip olur.
Tarihe özgü metodların ve bilimsel araştırma tekniklerinin kullanılması ve ders ile alakalı kaynak ve
araştırma eserlerinin incelenmesiyle mevcut bilgiyi iyi derecede sorgulamayı ve tartışmayı öğrenir. Bu
sayede edindiği bilgi ve birikimi bilimsel sorunların çözümünde, araştırma yapmada, aktarmada ve proje
hazırlamada çok iyi bir şekilde kullanabilir.
Kaynaklar
O. Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1985. S. Atlan, Roma Tarihi’nin Ana Hatları, İstanbul 1970. A.
Bailly, Bizans İmparatorluğu Tarihi, trc. Haluk Şaman, İstanbul 2006. R. Browning, Byzantium and
Bulgaria, London 1975. I. Demirkent, “14. Yüzyıla Kadar Balkan Yarımadasında Bizans Hâkimiyeti”, Bizans
Tarihi Yazıları, İstanbul 2005, s. 17-30. C. Diehl, Bizans İmparatorluğu Tarihi, trc.A. Göke Bozkurt, İstanbul
2006. B. Jelevich, Balkan Tarihi I, İstanbul 2009. K. Karpat, “Balkanlar”, DİA, V, 25-32. B. Küçüksipahioğlu,
________________, “Ankhialos Savaşı’nın Sonuna Kadar Bizans-Bulgar İlişkileri”, Güneydoğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi, 14(2008), s. 209-226. Ioannes Malalas, The Chronicle of John Malalas, İng. trc. E.
Jeffreys, M. Jeffreys, R. Scott, Melbourne 1986. Theophanes, Chronographia, İng. trc. The Chronicle of
Theophanes Confessor A.D. 284-813, trc. Cyril Mango-Roger Scoth, New York 1997. E.A. Thompson, A
History of Attila and the Huns, Oxford 1948. W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society,
California 1997.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Sayfa 1/4 11.10.2016 11:47:22
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
90
Kredi İş Yükü / 25
3.6
AKTS
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Doğu Roma İmparatorluğu ve Balkan bölgesine genel bir bakış
Sayfa 2/4 11.10.2016 11:47:22
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
2
V. Yüzyılda Balkanların durumu ve imparatorluğun düzenleme çalışmaları
3
İmparatorluğun VI. Yüzyılda Balkanlardaki Mücadelesi
4
VII. Yüzyılda imparatorluğun Balkan politikası
5
Ankhielos Savaşı'na kadar imparatorluğun Balkanlara bakışı
6
Ankhielos Savaşı sonrası Balkanlar
7
İmparator Nikephoras Phokas'ın Balkan mücadelesi ve ölümü
8
IX. Yüzyılda imparatorluğun Balkanlardaki Faaliyetleri
9
İmparatorluğun Balkanlarda Bulgarlar ve Ruslarla Mücadelesi
10
İmparator II. Basileios ve Balkan politikası
11
İmparator II. Basileios Sonrası Balkanlar
12
İmparator Aleksios Komnenos döneminde Balkanlar
13
XII. Yüzyılda imparatorluğun Balkan politikası
14
XIII. Yüzyıl sonrası Balkanlar
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu
bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak
4
2
Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek
4
3
Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri
doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek
4
4
Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek
4
5
Alana yönelik çalışmaları bilimsel bakış açısıyla inceleyebilmek, verileri değerlendirebilmek, çözüm önerileri üretebilmek
4
6
Tüm dünyada alana ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel okuryazarlık ve alana yönelik bilimsel çalışmalar
yapabilmek için gerekli araç ve yöntemleri bilmek
4
7
Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek
4
8
Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak
4
Sayfa 3/4 11.10.2016 11:47:22
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
9
Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilecek
hedefe sahip olmak
4
10
Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları
diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
4
11
Yenilikçi, aydın, toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak
4
12
Alana yönelik bilimsel yeterlilik sağlayarak öğrencinin yeni perspektif ve bakışlar geliştirmesini sağlamak
4
13
Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma,
4
14
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine;
bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma,
4
15
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olma,
4
16
Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir
çözümler önerebilme becerisine sahip olma.
4
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 11.10.2016 11:47:22
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards