mantık çeşitleri ı - İÜ AUZEF Felsefe

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
MANTIK ÇEŞİTLERİ I
11.10.2016
Ders Kodu
FELS4077
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
7
2
0
0
2
3
Türkçe
Zor.
Derse Kabul Koşulları
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Devam Zorunluluğu
Uygulama
Laboratuvar
Dersi Veren(ler)
Doç. Dr. YÜCEL YÜKSEL,
Dersin Amacı
Temporal Mantık, Puslu Mantık ve Yapay Zeka , Modern Mantık hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Modern Mantık çeşitleri ve uygulama olanakları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders dönemi sonunda öğrenciler, özellikle Temporal Mantık, Puslu Mantık ve Yapay Zeka konuları
çerçevesinde, Modern Mantık üzerine geniş bir bilgiye sahip olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
İyi derecededir.
Kaynaklar
Her ders için bir yarıyıl boyunca 14 haftalık Ders videosu, e-Ders Kitabı, Ders Sunumu ve Canlı Ders kaydı
hazırlanmaktadır. Ayrıca Üniversite Merkez Kütüphanesi e-Veritabanı üzerindeki kaynaklar bulunmaktadır.
Bütün kaynaklar elektronik niteliktedir.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
Sayfa 1/4 11.10.2016 10:39:32
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
76
Kredi İş Yükü / 25
3.04
AKTS
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Modern Mantığın Tarihçesi
2
Temporal Mantığın Tarihçesi
3
Temporal Mantığın Özellikleri
4
Temporal Mantığın Uygulamaları
5
Çok Değerli Mantığın Tarihçesi
6
Çok Değerli Mantığın Özellikleri
7
Çok Değerli Mantığın Uygulamaları
8
Puslu Mantığın Tarihçesi
9
Puslu Mantığın Uygulamaları
10
Puslu Mantığın Özellikleri
Sayfa 2/4 11.10.2016 10:39:32
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
11
Yapay Zeka ve Mantık İlişkisi
12
Yapay Zeka ve Mantık İlişkisi
13
Yapay Zeka ve Mantık Çalışmaları
14
Yapay Zeka ve Mantık Çalışmaları
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Mezunların, felsefeye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanım kazanması,
4
2
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanabilme,
4
3
Felsefeye özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
5
4
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere
ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanabilme,
5
5
Felsefe tarihinde öne çıkan filozofları, felsefenin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel felsefi kavramları
açıklayabilme,
4
6
İnsanlığın düşünsel gelişim sürecini ve felsefi düşüncenin farklı dönemlerini yorumlayabilme,
4
7
Felsefe alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlayabilme,
4
8
Felsefe alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
5
9
Felsefe alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme,
5
10
Felsefe alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme,
4
11
Alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme
veya kullanabilme becerisine sahip olabilme,
4
12
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme,
4
13
Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma,
5
14
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine;
bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma,
5
15
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olma,
4
Sayfa 3/4 11.10.2016 10:39:32
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
16
Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir
çözümler önerebilme becerisine sahip olma.
5
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 11.10.2016 10:39:32
Download