Detaylı Gör - KTO Karatay Üniversitesi

advertisement
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
Dersin Kodu
Teori
(Saat)
Uygulama
(Saat)
Laboratuvar
(Saat)
AKTS
Kredisi
SHS 431
2
0
0
3
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler; kadınların kırsal yaşamdan profesyonel
işlere katılımı, Cinsiyet ayrımı ve toplumda ayrımcılık, kadınların
işgücü içine katılmalarıyla nasıl bu unsurların etkisi altında
kaldıkları, kadınların aile hayatı, var olduğu fiziksel, politik,
ekonomik, kültürel unsurların kadın olmak bakımından çok ülkede
ve ülkemizdeki handikapları konuları işlenecektir. Böylece
öğrencilerin toplumda kadınların yer hakkında eleştirel
değerlendirme becerilerini elde edecektir.
Dersin İçeriği
Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet ile ilgili, tarihçe, kültürel ve
toplumsal yapı, kadın-erkek farklılıkları, kadın cinsiyeti bilgisi,
psikososyal özellikler ve sorunların sebepleri incelenecektir.
Küresel, Toplumsal cinsiyet ve sosyalizasyon, Türkiye ve ilgili
konular, kadınların eğitim sorunları, kadın, aile içi şiddet, genç
(çocukluk) evliliğe karşı şiddet, Kadın çalışmaları, kapsamı,
hedefi, işlevi, temel kavramlar. Kadının katkısı ile ailenin
güçlendirilmesi, iletişim sorunları, arabuluculuk mekanizması ve
işlevi.
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
A
Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme.
F
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilme, analiz
ve sentez yapabilme.
C
Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal
hizmet uygulamalarında kullanma.
M
Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli
müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması yapabilme.
P
Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki kuramsal tartışma
ve uygulamaları izleme ve değerlendirme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
Karşılama Düzeyi*
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)
1
2
3
4
A1
Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmet alanındaki
gelişmelere hâkim olabilmek
C2
Kültürün insan üzerindeki olası etkilerini bilme
F2
Sosyal hizmetler alanında sahip olduğu bilgileri farklı
disiplinlerden aldığı bilgilerle analiz ve sentez yapar
ve çözüm önerileri getirebilmek
M1
Hak temelli yaklaşımı toplumdaki farklı grupların
korunması, sağlığı, güvenliği ve rehabilitasyonu vb.
konularda uygulamaya taşıma
X
P1
Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini
nicel ve nitel verilerle destekleyerek aynı ve farklı
meslekten kişilerle paylaşabilme.
X
5
X
X
X
*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
No
Öğrenim Çıktıları
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi**
1
Davranışın biyolojik ve sosyo-kültürel temellerini
bilir.
F2, C2, P1
1, 2, 5, 6
2
Günlük yaşamda insan davranışı ve insan
ilişkilerine dair farkındalıkları artar.
F, M1
2, 5, 6
3
Sosyal hizmet psikoloji ilişkisini kavrar.
A1, F2, C2,
M1, P1
1, 2, 5, 6
4
Kişilik kuramların insan üzerindeki etkilerini
kavrar.
F2, C2, M1,
P1
1, 2, 5, 6
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem
Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Global ve sosyalleşme açısından tanımı ve kavramları-Cinsiyet
2
Nedenleri ve tarihsel olarak erkek ve kadınların eşitsizlik sonuçları
3
Türkiye ile ilgili konularda Kadın çalışmaları
4
Kadın eğitim sorunu: eğitim ve gelir düzeylerinin etkisini sosyal sınıflar arasındaki
hareketlilik artmaya
5
Kadına yönelik şiddet: aile içi şiddet
6
Genç (çocukluk) evlilikler, adam karısı ve hemcins eşi,
7
ARA SINAV
8
Kadın ve namus cinayetleri-Mobbing
9
Dünya Eylem Planı Nüfus ve Kalkınma Konferansı ILO-CEDAW-Pekin-Kahire
Deklarasyonu
10
Medya ve kadın ve kadın sağlığı
11
Dinlerde Kadın
12
Suçlu Kadınlar için sosyal hizmet önleyici ve tedavi edici modelleri
13
Çalışma yaşamında kadınların Pozisyon: engelleri profesyonel hayata yükselmeye
14
Sanayileşme ve modernleşme ile birlikte kadınların yaşamlarını ev içinde ve dışında
değişiklikler
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları (Kadın Sığınma Evleri,
2
Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildirileri (2009), C.1,
2,3. Sakarya Üniversitesi Yay., Sakarya
3
Mary Wollstonecraft (2007), Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi, İş Bankası
Yay.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma
Süresi
(Dakika)
Toplam
Çalışma
Yükü
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
2
0
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
10
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
1
10
0
10
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
86
Toplam Yük / 30
2.86
Dersin AKTS Kredisi
3
Download