Hutbe 22.09.2017 Iyi Komsuluk + FR

advertisement
Hutbe, 22.09.2017
İyi Komşuluk – Daha İyi Bir
Toplum
‫ﺳﺎ ًﻧﺎ َﻭ ِﺑﺫِﻱ ْﺍﻟﻘُ ْﺭ َﺑﻰ‬
َ ‫َﻭﺍ ْﻋﺑُﺩُﻭﺍْ ّ َ َﻭﻻَ ﺗ ُ ْﺷ ِﺭ ُﻛﻭﺍْ ِﺑ ِﻪ‬
َ ْ‫ﺷ ْﻳﺋًﺎ َﻭ ِﺑ ْﺎﻟ َﻭﺍ ِﻟ َﺩﻳ ِْﻥ ِﺇﺣ‬
ْ
ْ
ْ
ُ
‫ﺏ‬
ِ ‫ﺻ‬
‫ﺏ َﻭﺍﻟ ﱠ‬
ِ ‫ﺎﺣ‬
ِ ُ‫ﺎﺭ ﺍﻟ ُﺟﻧ‬
َ ‫َﻭ ْﺍﻟ َﻳﺗَﺎ َﻣﻰ َﻭ ْﺍﻟ َﻣ‬
ِ ‫ﺎﺭ ﺫِﻱ ﺍﻟﻘ ْﺭ َﺑﻰ َﻭﺍﻟ َﺟ‬
ِ ‫ﻳﻥ َﻭ ْﺍﻟ َﺟ‬
ِ ‫ﺳﺎ ِﻛ‬
ً‫َﺕ ﺃ َ ْﻳ َﻣﺎﻧُ ُﻛ ْﻡ ِﺇ ﱠﻥ ّ َ ﻻَ ﻳ ُِﺣﺏﱡ َﻣﻥ َﻛﺎﻥَ ُﻣ ْﺧﺗَﺎﻻ‬
ْ ‫ﺳ ِﺑﻳ ِﻝ َﻭ َﻣﺎ َﻣ َﻠﻛ‬
‫ﺏ َﻭﺍﺑ ِْﻥ ﺍﻟ ﱠ‬
ِ ‫ِﺑﺎﻟ َﺟﻧ‬
‫ﻭﺭﺍ‬
ً ‫َﻓ ُﺧ‬
Değerli Müslümanlar!
Günümüzde, bilgi ve haberler çok hızlı bir şekilde
ulaşmakta ve yayılmaktadır. Hepimiz, gereğinden
fazla bilgiye rahatlıkla ulaşabilmekteyiz. Yani, her
isteyen hızlı ve kolay bir şekilde İslam hakkında
bilgi edinebilmektedir. Bu durumda aslında,
bugün İslam hakkında ön yargı ya da bilgisizlik
söz konusu olmaması gerekir. Zira, herkes çok
hızlı bir şekilde bir şeyin doğru veya yanlış
olduğunu bulabilir.
Ama durum hiç de öyle basit değildir. Yalan
haberler, medya manipülasyonu veya olumsuz
haberler, insanların İslam hakkında doğru bir
algıya
sahip
olmasını
gerçekten
de
zorlaştırmaktadır. Bu yüzden çok kişi bu
durumdan bunalmış durumdadır. Hâl bu olunca
da popülizm hemen kendisini göstermektedir.
Kısacası: Hz. Ali (r.a.)’a atfedilen şu cümle bugün
de hâlâ geçerlidir: “Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”
Muhterem Kardeşlerim!
İşte bu toplumsal ortamda ortak yaşamımız zarar
görmektedir. İnsanlar arasında ve toplumda
birbirine güven kaybolursa, o zaman pek çok şey
de tehlikeye düşer. Tam da bu zamanlarda,
birlikte yaşam için gerekli olan temel değerleri
korumak çok önemlidir. Bu temel değerlerden
birisi hiç şüphesiz ki, iyi komşuluktur. Çünkü
komşuluk, aileden sonra en küçük toplumsal
birlikteliği oluşturmaktadır. Komşulukta, karşılıklı
güven ve dayanışma temin edilebilirse, huzurlu
bir toplumsal birliktelik ve barışçıl bir ortak yaşam
inşallah etkin hâle gelecektir.
İyi komşuluğun ne anlama geldiğini Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) Müslüman ya da gayrimüslim
ayırımı yapmadan bildirmiştir. Buna göre bir
Müslüman komşu olarak bizim görevlerimiz
şunlardır:
- hasta olduğunda komşumuzu ziyaret etmek,
- cenazesine katılmak,
- borç istediğinde vermek,
- yardıma muhtaç olduğunda yardım etmek,
- sevincini paylaşmak,
- üzüntüsünü paylaşıp teselli etmek,
- kendi evini, komşusunu rahatsız etmeyecek
şekilde inşa etmek,
- kokusunu aldığında yemeğimizi onunla
paylaşmak.2
Muhterem Kardeşlerim!
Her Müslüman, İslam ve Müslümanlar hakkındaki
ön yargıların ortadan kalkması, İslam’ın doğru
anlaşılabilmesi ve daha iyi bir toplum için bir
şeyler yapabilir. Bunu günlük selamlaşma, hâl ve
hatır sorma ile başlatabiliriz. Aynı zamanda
karşılıklı yardımlaşma ve duruma göre birbirimize
tahammül de iyi komşuluğun gereğidir. Bu
yaptıklarımızın hepsi bizim için bir ibadet
olmaktadır.
Bunun içindir ki, 3 Ekim’de Almanya’da yapılan
Açık Cami Günü etkinliklerinin ana konusu “İyi
komşuluk – daha iyi bir toplum” olarak seçilmiştir.
Rabbim bizlere, iyi bir Müslüman ve iyi bir komşu
olmayı nasip etsin ve bizlerden razı olsun!
Aziz Müslümanlar!
Bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:
“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak
koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya,
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin
altındakilere iyilik edin.”1
1 Nisâ suresi, 4:36
2 Mecmau’z-Zavâid, VIII, 168-170
Sermon, 22.09.2017
Chers Musulmans !
De bonnes relations de voisinage
pour une meilleure société
Il est dit la chose suivante dans un verset du
Coran : « Adorez Dieu, sans rien Lui associer !
Soyez bons envers vos parents, vos proches,
les orphelins, les pauvres, les voisins qu’ils
soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos
compagnons de tous les jours, les voyageurs
de passage et les esclaves que vous
possédez. » 3
‫ﺳﺎ ًﻧﺎ َﻭ ِﺑﺫِﻱ ْﺍﻟﻘُ ْﺭ َﺑﻰ‬
َ ‫َﻭﺍ ْﻋﺑُﺩُﻭﺍْ ّ َ َﻭﻻَ ﺗ ُ ْﺷ ِﺭ ُﻛﻭﺍْ ِﺑ ِﻪ‬
َ ْ‫ﺷ ْﻳﺋًﺎ َﻭ ِﺑ ْﺎﻟ َﻭﺍ ِﻟ َﺩﻳ ِْﻥ ِﺇﺣ‬
ْ
ْ
ْ
ُ
‫ﺏ‬
ِ ‫ﺻ‬
‫ﺏ َﻭﺍﻟ ﱠ‬
ِ ‫ﺎﺣ‬
ِ ُ‫ﺎﺭ ﺍﻟ ُﺟﻧ‬
َ ‫َﻭ ْﺍﻟ َﻳﺗَﺎ َﻣﻰ َﻭ ْﺍﻟ َﻣ‬
ِ ‫ﺎﺭ ﺫِﻱ ﺍﻟﻘ ْﺭ َﺑﻰ َﻭﺍﻟ َﺟ‬
ِ ‫ﻳﻥ َﻭ ْﺍﻟ َﺟ‬
ِ ‫ﺳﺎ ِﻛ‬
ً‫َﺕ ﺃ َ ْﻳ َﻣﺎﻧُ ُﻛ ْﻡ ِﺇ ﱠﻥ ّ َ ﻻَ ﻳ ُِﺣﺏﱡ َﻣﻥ َﻛﺎﻥَ ُﻣ ْﺧﺗَﺎﻻ‬
ْ ‫ﺳ ِﺑﻳ ِﻝ َﻭ َﻣﺎ َﻣ َﻠﻛ‬
‫ﺏ َﻭﺍﺑ ِْﻥ ﺍﻟ ﱠ‬
ِ ‫ِﺑﺎﻟ َﺟﻧ‬
‫ﻭﺭﺍ‬
ً ‫َﻓ ُﺧ‬
Notre Prophète -sas- nous informe également du
comportement et des qualités que doit avoir un bon
voisin sans faire de distinction entre musulmans et
non musulmans. Selon la tradition prophétique, nos
devoirs entre voisins en tant que musulman sont
les suivants :
Chers Musulmans !
La science et les informations se propagent et
nous parviennent très rapidement de nos jours.
Nous pouvons tous facilement parvenir à une
quantité bien plus importante de données dont
nous avons besoin. Tous ceux qui le souhaitent
peuvent donc facilement et rapidement accéder à
des informations concernant l’Islam. En théorie, il
ne devrait donc pas y avoir des préjugés et
d’ignorance au sujet de l’Islam, car chacun peut
très
facilement
vérifier
l’exactitude
d’une
information.
-
Mais la situation n’est malheureusement pas aussi
simple que ça. Les informations mensongères, les manipulations des médias ou bien encore leur
habitude à toujours attirer l’attention sur ce qui est
négatif compliquent vraiment la tâche pour que les
gens apprennent la vérité concernant l’Islam. Cette
situation agite certains groupes de personnes et
ouvre la porte au populisme. Il y a un lien très clair
entre ces évènements et la montée de cette
tendance populiste au sein des sociétés. Une
phrase que l’on associe à Ali r.a. est de ce fait
toujours d’actualité. En effet, il est dit que ce noble
compagnon et gendre du Prophète -sas- a dit que
« L’Homme est l’ennemi de ce qu’il ignore. ». Cette
parole résume très bien la situation dans laquelle
nous nous trouvons aujourd’hui en Europe.
Mes chers Frères !
Notre vivre ensemble est détérioré par cette
mauvaise ambiance qui règne en raison des
problèmes que nous venons d’énoncer. Si la
confiance disparaît entre les personnes et au sein
de la société, alors beaucoup de choses risquent
d’entrer en péril. C’est exactement dans ce genre
de situation très sérieuse qu’il devient encore plus
important de préserver les valeurs qui nous
unissent et qui favorisent le vivre-ensemble. Le bon
voisinage est sans aucun doute la plus importante
de ces valeurs. En effet, le voisinage constitue la
plus petite entité sociale juste après la famille. Si
l’on parvient à instaurer des relations de confiance
mutuelle et de solidarité avec notre voisinage, nous
pourrons alors espérer mettre en place un bon
environnement social et un vivre-ensemble qui
apporte de la paix pour tous.
- rendre visite à notre voisin quand il est malade,
participer à son enterrement,
- lui prêter de l’argent quand il nous en demande,
- lui venir en aide s’il est dans le besoin
- partager sa joie,
- partager sa tristesse et le réconforter,
- construire sa propre maison d’une manière qui ne
va pas déranger son voisin,
- partager notre repas avec lui si l’odeur lui est
parvenue. 4
Mes chers Frères !
Chaque musulman à la capacité de faire quelque
chose afin que les préjugés envers l’Islam et les
musulmans disparaissent, afin que l’Islam soit
compris correctement et afin de contribuer pour
une meilleure société et un meilleur vivreensemble. Les premiers pas à faire sont très
simples. Il suffit de commencer par saluer toutes
les personnes que nous rencontrons au quotidien
et de prendre des nouvelles de ceux qui nous
entourent. Il faut savoir que l’entraide et même la
tolérance dans certains cas, font également partie
du bon comportement entre voisins. Chacun de
ces actes a la valeur d’une adoration pour nous.
C’est justement dans cette perspective que le
thème des portes ouvertes des mosquées de cette
année est « De bonnes relations de voisinage pour
une meilleure société. ».
Qu’Allah nous accorde d’être un bon musulman et
un bon voisin, et qu’Il soit satisfait/accepte nos
actes.
3 Sourate an-Nisâ (Les Femmes), 4:36
4 Majma’ou az-Zawâid, VIII, 168-170
Download