Hutba – Mescid-i Nebevi örneği camilerimiz

advertisement
Cuma Hutbesi, 14.03.2014
Vasat Ümmet Olmak
ً ‫س‬
ُ ْ‫طا ِلت َ ُكونُوا‬
‫علَى‬
َ ‫ش َهدَاء‬
َ ‫َو َكذَ ِل َك َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو‬
‫سو ُل َعلَ ْي ُك ْم‬
ُ ‫الر‬
َّ َ‫اس َو َي ُكون‬
ِ َّ‫الن‬
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz insanoğlunu ve diğer bütün canlıları
çift kutuplu olarak yaratmıştır. İnsanoğlunun bu fani
hayatta iyilik-kötülük, savurganlık-cimrilik, adaletadaletsizlik gibi dengesini kurmakla mükellef olduğu
ve imtihan olunduğu birçok zıt kutup da mevcuttur.
Değerli Kardeşlerim!
Vasat kelimesi, her uç noktası da olumsuz görülen
şeylerin olumlu olan tam orta noktası için kullanılır.
Örneğin, cimrilik ve savurganlık arasında yer alan
cömertlik vasat olarak ifade edilir. Ne cimriliğe ne
de savurganlığa meyletmeyerek cömert olmak, iki
aşırı uç arasında kurulan dengeye örnek olarak
verilebilir. Bu anlamda vasat yolu takip etmek, ifrat
ve tefritten uzak olarak mutedil söz söylemek,
mutedil davranışlarda bulunup, hareket etmek
demektir. Bu vasıflara sahip olduğumuzda bizler,
eşitlik, adalet ve insaf sahibi olan, takdir edilen ve
övülen kişiler hâline geliriz. Zira Allah bu dengeyi
kurabilmiş en iyi örnek olarak İslam ümmetini
göstermektedir: “İşte böylece sizi orta yolda giden
bir ümmet kıldık ki, insanlığa örnek ve model
olasınız ve resul de size örnek ve model olsun.”1
Bu yüzden evvela her mümin, değişimi kendisinden
başlatmalıdır ki, bu değişim tüm ümmete de
yansıyabilsin. Zira Allah, kişinin değişmesini,
toplumun değişmesinin şartı olarak göstermektedir:
“Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi
özelliklerini değiştirmedikçe Allah da o toplumun
gidişatını değiştirmez.”2
Değerli Müminler!
O hâlde mümin olarak her birimize düşen dengeli
olma vazifesini, hayatımızın hiçbir alanında
aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bizler ne maddi
olarak her şeyden el-etek çekmeli, ne de
materyalizmin
pençesine
düşüp
dengemizi
bozmalıyız. Bildiklerimizle yetinmemeliyiz, bununla
birlikte, bize sunulan her bilgiyi de almamalıyız.
İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan olaylarda kendi
aleyhimize de olsa adaletli olmayı tercih etmeliyiz ve
bu şekilde adalet-haksızlık arasında ince bir denge
kurarak insanlığa örnek olmalıyız. Allah’a inanan
müminler ve İslam ümmetinin mensupları olarak
bizler üzerimize düşen bu sorumluluk ve görevi
yaşantımıza
aktardığımız
anda
örnek
ve
modelliğimiz de başlayacaktır.
Muhterem Cemaat!
İslam ümmeti olarak bizlerin orta yolda olma
konusundaki örneği, Allah’ın Kur’an’da övdüğü ve
örnek gösterdiği Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve
O’nun ashabıdır. İşte onlar bize nasıl örnek
olmuşlarsa, bizler de itidalli davranışlarımızla
insanlığa iyi birer örnek ve model olma
sorumluluğunu taşımaktayız.
Muhterem Cemaat!
Bugün İslam ümmeti maalesef bütünlüğünü tam
manasıyla sağlayamamış, savruk ve parçalanmış bir
hâldedir. Bir yanda sefalet, diğer yanda akıl almaz
bir zenginlikle beraber; ümmet içinde ilmî, fikrî,
zihnî bir parçalanma da mevcuttur. Hâlbuki bizler
İslam ümmeti olarak dengeli olma vasfına ve
Allah’ın övgüsüne erişebilecek bir kapasiteye
sahibiz. Onun için ümmet olarak insanlığı bir anne
gibi kucaklayacak bir toplum olduğumuzun tekrar
farkına varmalı, insanlığa örneklik ve önderlik
yapacak bir toplum, ayrıca iyiliğin şahitleri ve
temsilcileri olmalıyız.
1
Bakara suresi, 2:143
2 Râd
suresi, 13:11
Sermon du Vendredi, 14.03.2014
Suivre le juste milieu
ً ‫س‬
ُ ْ‫طا ِلت َ ُكونُوا‬
‫علَى‬
َ ‫ش َهدَاء‬
َ ‫َو َكذَ ِل َك َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو‬
‫سو ُل َعلَ ْي ُك ْم‬
ُ ‫الر‬
َّ َ‫اس َو َي ُكون‬
ِ َّ‫الن‬
Mes chers Frères !
Notre Seigneur a créé l’humanité et les autres êtres
vivants
en
couple.
Dans
cette
vie
éphémère, l’homme est tenu d’établir l’équilibre
dans de nombreux pôles opposés, comme le bien et
le mal, le gaspillage et l’avarice, la justice et
l’injustice.
Mes chers Frères !
Le mot modéré est utilisé pour le juste milieu qui se
situe entre deux extrêmes. Par exemple, le juste
milieu entre l’avarice et le gaspillage s’appelle la
générosité. S’éloigner de l’avarice en étant généreux
sans pour autant pencher vers le gaspillage, c’est
établir un équilibre entre ces deux extrêmes. Ainsi,
suivre le chemin du juste milieu, c’est être modéré
dans son comportement, ses paroles et ses actes en
s’écartant des extrêmes. Quand nous aurons acquis
ces qualités, nous deviendrons des personnes
honnêtes, justes, appréciées et louées par les gens.
Parce qu’Allah -le très puissant- montre la
communauté musulmane comme le meilleur
exemple ayant réussi cet équilibre, dans le verset
suivant : « C’est ainsi que Nous avons fait de vous
une communauté du juste milieu afin que vous
soyez témoins parmi les hommes et que le
Messager vous soit témoin ».3
la capacité d’être des personnes modérées, et de
mériter les louanges d’Allah pour cela. C’est la
raison pour laquelle nous devons nous rendre compte
que nous sommes une communauté capable, telle
une mère, d’embrasser toute l’humanité. Nous
devons être des exemples et des précurseurs, ainsi
que les représentants et les témoins du bien. C’est
pourquoi chaque croyant doit commencer par se
changer soi-même, pour que cela puisse se répercuter
sur toute la communauté. En effet Allah –Le Très
Haut- nous montre par le verset suivant que le
changement de la communauté passe par le
changement de chaque individu : « En vérité, Allah
ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les
(individus qui le composent) ne modifient pas ce
qui est en eux-mêmes ».4
Chers croyants !
Dans ce cas, nous devons nous rappeler de notre
devoir de rester modérés, en tant que musulman, à
chaque moment de notre vie. Nous ne devons ni
nous retirer totalement des affaires mondaines, ni
tomber dans les griffes du matérialisme et perturber
notre équilibre. Nous ne devons pas nous contenter
de nos connaissances et en même temps nous ne
devons pas accepter chaque connaissance telle
qu’elle nous est rapportée. Nous devons préférer la
justice dans toutes les relations humaines, même si
cela est à notre désavantage. Ainsi, en établissant un
bon équilibre entre la justice et l’injustice, nous
serons un exemple pour l'humanité. En tant que
croyants et membres de la communauté musulmane
nous commencerons à être un exemple et un modèle
lorsque nous réaliserons nos responsabilités et nos
devoirs.
Chers Fidèles !
En tant que communauté musulmane, nos exemples
en matière de juste milieu sont, le Prophète –SASloué dans le coran par Allah –Le Très Haut- et ses
compagnons. De la même manière que ces personnes
furent des exemples pour nous, nous avons le devoir
et la responsabilité d’être des exemples et des
modèles pour l’humanité par nos comportements
modérés.
Chers Fidèles !
Malheureusement, de nos jours, la communauté
musulmane n’a pas pu vraiment assurer une union et
se trouve dispersée et divisée. À côté de notre
division intellectuelle et scientifique, on trouve dans
notre communauté la misère et la pauvreté d’une
part, les richesses et les fortunes incroyables de
l’autre. Alors qu’en tant que musulmans, nous avons
3 Sourate La Vache, 2:143
4 Sourate Le Tonnerre, 13:11
Download