KURTULUŞ SAVAŞI`NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ

advertisement
KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5)
1. İstanbul hükümeti tarafından IX. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal'e
verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul hükümeti ile Anadolu arasındaki bağları güçlendirmek
B) Anadolu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulmasını kolaylaştırmak
C) Doğu Karadeniz'deki olayları önlemek ve bölgede asayişi sağlamak
D) Ulusal direnişi örgütlemek
E) Ulusal kongrenin toplanması için ortam hazırlamak
2. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi "Savaşın amacını, gerekçesini ve yöntemini"
açıklamasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi'nde açıklanan yöntemin aşamalarından biri olarak
gösterilemez?
A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
B) Ulusun haklarını dile getirip, dünyaya duyurmak için ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.
C) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
D) Ulusun geleceğini kendi iradesi belirleyecektir.
E) Bütün illerin her sancağından üç delege seçilerek Sivas'a gönderilmelidir.
3. İlk TBMM yeni bir anayasa hazırlamış ve yeni bir devlet düzeni kurmuş olmasına rağmen "Kurucu
Meclis" adını kullanmamıştır.
TBMM'nin kurucu meclis özelliğini açıklamaması aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme
amacına yöneliktir?
A) İstanbul'un işgalini engellemek
B) Düzenli ordunun kurulmasına öncelik vermek
C) İtilaf Devletleri'nin dostluğunu kazanmak
D) Rejim tartışmaları çıkmasını önlemek
E) İstanbul hükümetiyle işbirliği yapmak
4. İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgali sırasında yayınladıkları bildiride; "İşgal geçicidir. Ancak
Anadolu'daki çalışmalar ve ayaklanmalar sürdüğü takdirde İstanbul Türklerin elinden kesin olarak
alınacaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.
Bu madde, İtilaf Devletleri'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarının kanıtıdır?
A) İstanbul'u işgal etmek
B) İşgalden Temsil Kurulu'nu sorumlu tutmak
C) Padişahın etkisini artırmak
D) Barış antlaşmasının imzalanmasını hızlandırmak
E) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasına engel olmak
5. 1921 Anayasası'na göre; TBMM;
I. Yasa çıkarabilecek, gerekirse yasaları uygulamadan kaldırabilecektir.
II. Yabancı ülkelerle imzalanan antlaşmaları onaylayacaktır.
III. Bakanları seçebilecek, gerektiğinde değiştirebilecektir.
Bunlardan hangileri, TBMM'nin yürütme gücüne de sahip olduğunu göstermektedir?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve III
6. Kuva-i Milliye, işgallere karşı başlatılan bir direnişin genel adıdır. Kuva-i Milliye İzmir’in işgalinden
sonra güç kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'nin kurulmasının nedenlerinden biridir?
A) Batı Anadolu'da yerel kongrelerin toplanması
B) Misak-ı Milli'nin yayınlanması
C) Paris Barış Konferansı'nın uzun süre devam etmesi
D) Boğazların bütün devletlerin gemilerine açık hale getirilmesi
E) İstanbul hükümetinin işgallere tepki göstermemesi
7. Bir devletin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin az veya çok olması askeri alanda yaptığı
harcamalarda belirleyici etkendir.
Buna göre, yeni Türk devletinin askeri alanda harcamalarının en yoğun olduğu dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1920-1922
B) 1923-1925
C) 1925-1930
D) 1930-1934
E) 1935-1938
8. Sevr Antlaşması'nın Osmanlı Devleti tarafından imzalanması hem ulusal iradeye, hem de Kanun-i
Esasi'ye aykırıdır.
Bu durumun ulusal iradeye ters düşen yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azınlıklara daha fazla haklar tanınması
B) Mebuslar Meclisi'nde onaylanmamış olması
C) Boğazlarda uluslararası bir komisyon kurulmasının kabul edilmesi
D) Wilson İlkeleri'ne aykırı kararlar içermesi
E) Kapitülasyonların kapsamını genişletmesi
9. Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi gündeme gelince
mecliste muhalefet yapan kişilerin de olumlu oy kullandıkları görülmüştür.
Siyasi açıdan Mustafa Kemal'e ters düşen bu kişilerin başkomutanlık yetkisinin verilmesinde,
Mustafa Kemal'i desteklemelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Zaferin sadece Mustafa Kemal'in komutasında kazanılabileceğine inanılması
B) Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olması
C) Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarında başarılı olması
D) Mustafa Kemal'e güvenilmemesi
E) Mustafa Kemal'in yenilgiden sorumlu tutulacağı düşüncesi
10. İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul hükümetinin
yanı sıra TBMM'yi de davet ettiler.
İtilaf Devletleri'nin bu çağrısı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Sevr Antlaşması'ndan yana olmadıklarının
B) Aralarında görüş birliği sağlayamadıklarının
C) İstanbul hükümetini tanımaktan vazgeçtiklerinin
D) TBMM'nin varlığını tanımakta olduklarının
E) Barıştan yana bir tutum içinde olmadıklarının
11. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması
II. İtalya'nın işgal ettiği yerleri tamamen boşaltması
III. Paris'te toplanan İtilaf Devletleri'nin TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunması
Bunlardan hangileri, İtilaf Devletleri arasındaki birliğin parçalandığına kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
12. Lozan Konferansı'nda İtilaf Devletleri;
- Kapitülasyonlardan vazgeçmek istemediler.
- Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılmaması konusunda ısrar ettiler.
Bu durum İtilaf Devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Yeni Türk devletinin bağımsızlığını tanımak istemediklerini
B) Osmanlı Devleti'ni desteklediklerini
C) Saltanatın kaldırılmasına karşı olduklarını
D) Türk ordusunun asker sayısını azaltmaya çalıştıklarını
E) Boğazların kontrolünü ellerinde tutmak istediklerini
CEVAP ANAHTARI________
1. C
2. A
3. D
4. B
6. E
7. A
8. B
9. E
11. C
12. A
5. C
10. D
Download