ÝSLAMÝYETTEN ÖNCE DÜNYA

advertisement
ZERDÜŞLÜK dinine inanların tapındığı şey
aşağıdakilerden hangisidir?
 ATEŞ
İSLAMİYET'TEN ÖNCE
DÜNYANIN DURUMU
ve
HZ.MUHAMMED DÖNEMİ
İslamiyet Arabistan Yarımadası'nda ortaya
çıktığında Avrupa kıtasındaki siyasi durum
nasıldı ? Kavimler Göçü'nün sebep olduğu
karışıklıklar devam ediyordu.
İslamiyet ortaya çıktığında Avrupa
kıtasında yaygın olan dini inanış
aşağıdakilerden hangisi idi?
 Hıristiyanlık
İslamiyet ortaya çıktığında Afrika
kıtasındaki devletlerden birisi olan
Habeşistan'da hangi dini inanış yaygındı?
 HIRİSTİYANLIK
Roma İmparatorluğu'nun ikiye
bölünmesinden sonra Doğu ve Batı Roma
imparatorlukları ortaya çıkmıştır. Bu
imparatorluklardan Doğu Roma'nın başkenti
neresiydi?
 İSTANBUL
İSLAMİYET'in doğuşu sırasında İran
topraklarında yer alan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
 SASANİLER
Hz. Muhammed döneminde İran'da yer alan
Sasani Devletinde yaygın olan dini inanış
aşağıdakilerden hangisidir?
 ZERDÜŞLÜK
İslamiyet'in ortaya çıktığı yıllarda
Türklerin Anavatanı olan Orta Asya'da hangi
Türk devletinin egemenliği söz konusuydu?
 KÖK TÜRKLER
İslamiyet'in doğuşu sırasında Orta Asya'da
yer alan Kök Türklerde hakim dini inanış
aşağıdakilerden hangisidir?
 GÖK TANRI DİNİ
İslamiyet'in doğduğu yıllarda Hindistan'da
siyasi birlik kurulamamıştır. Bu durumun
temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 Hindistan'da KAST SİSTEMİ'nin
bulunması
İslamiyet'in doğuşu sırasında, Taoizm,
Budim ve Konfüçyüzim gibi dinlerin yaygın
oldu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
 ÇİN
7. yüzyılın başlarında yani İslamiyet'in
ortaya çıktığı yüzyılda Japon halkı hangi
dine inanıyordu?
 ŞİNTOİZM
İslamiyet'in ortaya çıktığı Arap Yarımadası,
o dönemde hangi bölgelerden oluşuyordu?
 Hicaz
 Necid
 Yemen
Mekke, Medine ve Taif gibi önemli Arap
şehirlerinin yer aldığı Arabistan bölgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
 HİCAZ
İslamiyet'in doğuşundan önce Arap
Yarımadası'nda yaşayan Araplar arasında
yaygın olan dini inanışlar aşağıdakilerden
hangisidir?
 PUTPERESTLİK
 HIRİSTİYANLIK
 MUSEVİLİK
 HANİFLİK
 YILDIZLARA TAPINMA
İSLAMİYET'ten önce Arap Yarımadası'nda
yaşayan Arapların bir kısmı Hz. İbrahim'in
vaktiyle tebliğ ettiği dine inanıyorlardı.
Ancak bu dine inananların sayısı son derece
sınırlıydı. Bu din aşağıdakilerden hangisidir?
 HANİFLİK
İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda
siyasi birliğin kurulamayışının, burada bir
devlet ortaya çıkamayışının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
 Kabileler arasındaki kan
davaları
İslamiyet'in ortaya çıktığı tarihte Arap
Yarımadası'nda yaşayan Arap toplumu hangi
kısımlardan oluşuyordu?
 Bedeviler
 Medeniler
Arap toplumunun büyük çoğunluğunu
oluşturan, çölde kabileler halinde yaşayan,
geçimini hayvancılıkla sağlayan, göçebe
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
 BEDEVİLER
İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'ndaki
şehirlerde yaşayan, ticaret ve tarımla
uğraşan halk aşağıdakilerden hangisidir?
 MEDENİLER
Yılın büyük bir kısmını kabileler arasındaki
savaşlarda geçiren Araplar, İslamiyet'ten
önce, savaşmadıkları zamanlarda Mekke'de
düzenlenen Panayır'a katılırlardı. Mekke'de
düzenlenen bu panayırlardan en ünlüsü
aşağıdakilerden hangisidir?
 UKAZ PANAYIRI
İSLAMİYET'İN DOĞUŞU
VE YAYILIŞI
Hz. Muhammed'in ( S.A.V.) Doğum ve ölüm
tarihleri nelerdir?
 571-632
Hz. Muhammed önce babasını sonra da
annesini kaybettikten sonra hangi amcasının
yanında kalmayabaşlamıştır?
 Ebu Talip
Hz. Muhammed'e peygamberliğinden önce,
inanılırlığı ve güvenilirliği sebebiyle verilen
unvan aşağıdakilerden hangisidir?
 Muhammedu'l-Emin
Hz. Muhammed'in kendisine peygamberlik
gelmeden önce, Hz. İbrahim'in dini olan
Haniflik inancı üzerine tefekkür etmek
( düşünmek ) için çıktığı dağ aşağıdakilerden
hangisidir?
 NUR DAĞI
Hz. Muhammed'e Cebrail Aleyhisselam'ın
ilk defa göründüğü, ve ilk vahyin geldiği
mağara aşağıdakilerden hangisidir?
 HİRA MAĞARASI
İslamiyet'i tebliğ etmeye başlayan Hz.
Muhammedm'e ilk inanan Müslüman
aşağıdakilerden hangisidir?
 EŞİ Hz. HATİCE
Hz. Muhammed'e ilk inanan kişilere İLK
MÜSLÜMANLAR adı verilir.
Bu kişiler kimlerdir?
 Eşi Hz. Hatice
 Amcasının Oğlu Hz. Ali
 Azat ettiği kölesi Hz. Zeyd
 Yakın dostu Hz. Ebubekir
İslamiyet'in ilk yıllarında, Mekkeli
müşriklerin yaptığı dayanılmaz eziyetler
sonucunda Hz. Muhammed, Müslümanlardan
zayıf olanların nereye göç etmelerine izin
vermiştir?
 HABEŞİSTAN
619 Yılında Medine'den gelen altı kişi ile
Hz. Muhammed bir görüşme yapmış ve
kendilerini İslamiyet'e davet etmiştir. Bu
kişiler daveti kabul ettiler. Hz.
Muhammed'e bağlı kalacaklarına, emirlerine
uyacaklarına söz verdiler. 621 ve 622'de iki
görüşme daha yapıldı. Bu görüşmelere ne ad
verilir?
 AKABE BİATLARI
622 yılında Müslümanların Mekke şehrinden
Medine'ye yaptıkları zorunlu göçe ne ad
verilir?
 HİCRET
622'de yaşanan Hicret olayı ile birlikte
Mekke'den Medine'ye göç eden
Müslümanlara ne ad verilir?
 MUHACİR
Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen
Muhacirleri karşılayan Medineli
Müslümanlara ne ad verilir?
 ENSAR
Hicretten sonra Müslümanlarla Mekkeliler
arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
 BEDİR SAVAŞI ( 624 )
Müslümanlar ilk defa hangi savaştan sonra
savaş ganimeti aldılar?
 BEDİR SAVAŞI
Hz. Hamza gibi Müslümanlardan ileri
gelenlerin şehit edildiği, Müslümanlarla
Mekkeli Müşrikler arasında yapılan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
 UHUT SAVAŞI ( 625 )
Okçuların görev yerlerini terk etmeleri
sebebiyle Hz. Muhammet döneminde
Müslümanların, başta galip iken sonradan
kaybettikleri savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
 UHUT SAVAŞI
Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'ndaki
yenilginin intikamını, hangi savaşla aldılar?
 UHUT SAVAŞI
Mekkeli müşriklerin Medinedeki
Müslümanlar üzerine yaptıkları son sefer
hangisidir?
 HENDEK SAVAŞI
Hendek Savaşı'nı bu ismin verilme sebebi
nedir?
 MEDİNE'nin önüne uzun, geniş ve
derin bir hendek kazılması
Müslümanların Mekkeli müşrikler karşısında
savunmaya çekildikleri son savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
 HENDEK SAVAŞI
Mekkeli müşrikler hangi olay ile Medine
İslam Devleti'ni resmen tanımış oldular?
 HUDEYBİYE BARIŞ ANLAŞMASI
İslam tarihinde 10 senelik barış şartıyla
yapılmış olmasına rağmen bir yıl geçmeden
bozulan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
 HUDEYBİYE BARIŞ ANLAŞMASI
Hicretten sonra Medine'de İslam devleti
kuruldu. Bu şehirde ticareti ellerinde
bulunduran Yahudiler, iş yapamayacaklarını
anlayınca şehirden ayrılmak zorunda
kaldılar...
Yukarıda bahsedilen bu Yahudiler Şam yolu
üzerindeki hangi şehre göç etmişlerdir?
 HAYBER
Hudeybiye Barışı'ndan sonra Yahudilerin
elinde bulunan Hayber ele geçirildi. Buradaki
Yahudiler devletin vatandaşlığına kabul
edilmiştir. Yahudiler bunun karşılığında
devlete askerlikten muaf tutulmak için vergi
ödemeye başladılar...
Bu vergi aşağıdakilerden hangisidir?
 CİZYE
Devletin önemli gelir kaynaklarından olup,
savaşabilecek durumda olan Müslüman
olmayanlardan alınan bir vergidir...
Çocuklardan, kadınlardan ve sakatlardan bu
vergi alınmazdı...
Yukarıda adı geçen bu vergi aşağıdakilerden
hangisidir?
 CİZYE
Bizans'a İslamiyet'i tebliğ için gönderilen
elçinin öldürülmesi üzerine başlayan, üç
büyük İslam komutanının kaybedilmesine,
ancak Halid b. Velid komutasındaki ordunun
kendilerinden kat kat üstün olan Bizans
ordusunu yenmesine ve geri püskürtmesine
neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
 MUTE SAVAŞI
Müslümanlar ile Doğu Roma ( Bizans )
arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
 MUTE SAVAŞI
Hz. Muhammed'e İslamiyet'in ilk yıllarında
en çok muhalefet eden, ancak 630 yılında
Mekke'nin fethinden önce Müslüman Olan,
Mekke şehrini kan dökülmemesi şartıyla
Müslümanlara teslim eden kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
 EBU SÜFYAN
Mekke'nin fethinden sonra, henüz
Müslüman olmayan Taifliler, Müslümanlara
karşı diğer kabilelerle birleşerek büyük bir
ordu kurdular. Bu ordu ile Müslümanlar
arasında hangi savaş yapılmıştır?
 HUNEYN SAVAŞI
632'de hac amacıyla Mekke'ye gelen Hz.
Muhammed burada Müslümanlara bir
konuşma yapmıştır. Bu konuşmadan sonra da
Medine'ye döndükten sonra hastalanmış ve
vefat etmiştir...
Bu konuşmanın yapıldığı hac, İslam tarihinde
hangi isimle anılır?
 VEDA HACCI
632 yılında Medine'de vefat eden Hz.
Muhammed'in defnedildiği yere ne ad
verilir?
 RAVZA-İ MUTAHHARA
Download