Slayt 1 - Harun Dolma

advertisement
HZ.
MUHAMMED’İN
HAYATI
İSLAM ÖNCESİ
ARAP YARIMADASI
SİYASİ DURUM:
•
•
‘Kabilecilik’ düzeni
doğrultusunda “şehir devlet
yönetimi” ve “ feodal düzen”
hakimdi.
İdareciler seçimle belirlenir
ve yaptıklarından sorguya
çekilirlerdi. Bu düzen İslam
sonrası da devam etmiştir.
EKONOMİK HAYAT
• Tarım, hayvancılık ve özellikle
ticaretle uğraşılır.
• Özellikle Mekke şehri, önemli
ticaret yollarının kavşak
noktasında bulunması ve ‘Kabe’
yi barındırması açısından ayrı
bir önem taşır.
SOSYAL HAYAT
•
•
•
•
•
•
Sosyal hayatın temelinde ‘kabile’ vardır.
Toplum ‘hadari’ ve ‘bedevi’ olmak üzere
iki kısımdır.
AHLAKİ YAPI
Kabilecilik anlayışı ‘asabiyet’e dayanır.
Asabiyet arapların en belirleyici
özellikleridir.
İnsan haklarının çiğnenmesi, soylarla
ayıplama ya da övünme, kız çocuklarının
toprağa gömülmesi, kan davası, kadın
haklarının hiçe sayılması gibi durumlar
sebebiyle İslam öncesi döneme
‘”Cahiliye Dönemi”, Araplara ‘”Cahiliye
Arapları” denir
EDEBİYAT
Şiir ve hitabet çok gelişmişti
Ukaz panayırı’nda şiir yarışmaları
yapılır, en güzelleri Kabe duvarına
asılırdı.
DİNİ HAYAT
•
İslam öncesi Arap yarımadasında görülen dinler:
Yahudilik
Hıristiyanlık
Mecusilik
Sabiilik
Putperestlik
Haniflik
•
Özellikle Mekke putperestler için önemli bir
merkezdi.
Kabe’de bulunan en büyük putlar: Lat, Menat,ve
Uzza idi.
•
MENORA
Hz. Muhammed; 571
yılında fil yılında fil
olayından 50-55 gün
sonra Rebiul-evvel
ayının 12. günü
Pazartesi gecesi
doğmuştur.
• Hz Muhammed doğmadan iki
ay önce babası Abdullah’ı
kaybetmiştir.
• Süt anne Halime’ye verilen
Hz Muhammed, 6 yaşına
gelince annesi Amine’ye
teslim edilmiştir.
• Amine, Medine’de bulunan
eşinin mezarını ziyaretten
dönerken ‘Ebva’ denilen yerde
vefat etmiştir.
• Dedesi Abdulmuttalip’in
himayesine verilen
peygamberimiz 8 yaşında da
dedesini kaybetmiştir.
• Bunun üzerine dedesinin
belirlediği amcası Ebu Talip’in
himayesine verilmiştir.
• Hz. Muhammed, amcası
ile birlikte ticaret için
Şam’a gitmiştir. Busra
şehrinde Bahira isimli
rahiple geçtiği bilinen
olay İslam tarihi
açısından önem taşır.
• Kimi din adamlarımız bu
olayı reddeder.
• ‘”Sen bu kitabın sana
vahyolunacağını
ummuyordun.”( Kasas 86)
• Hz Muhammed gençlik
yıllarında ‘Hilfu-l fudul’
( Erdemliler yemini) isimli
gruba dahil olmuştur.
• 25 yaşında Hz. Hatice ile
evlenmiştir.
• Çocuklarının ismi; Kasım,
Abdullah, Rukiye, Ümmü
Gülsüm, Zeynep, Fatıma
• 35 yaşında ‘Hacer-ül Esved’
taşının yerine yerleştirilmesi
için yaptığı ‘Kabe hakemliği’
önemlidir. Bu olay ve Hz.
Muhammed’in dürüstlüğü
sebebi ile ona ’Muhammed-ül
Emin’ denilmiştir.
Hz. Muhammed’e ilk vahiy Cebrail
tarafından 610 yılının ramazan ayında
Hira Mağarasında gelmiştir.
OKU’
YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!
O İNSANI KAN PIHTISINDAN
YARATTI.
OKU! RABBİN KEREM SAHİBİDİR.
O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETEN,
O İNSANA BİLMEDİĞİNİ
ÖĞRETENDİR.
KIRK
YAŞINDASIN…
Ey örtüye bürünen
peygamber!
Kalk ve uyar!
Rabbini yücelt!
Giydiklerini temiz tut!
Azaba götürecek şeylerden
sakın!
Yaptığın iyiliği çok görerek
başa kakma!
Rabbinin rızası için sabret!
( Müddesir 1-7)
İlk vahiyden sonra tebliğ üç yıl gizli
devam etmiştir.
İlk müslümanlar:
Hz. Hatice
Hz. Ali
Hz. Ebu Bekir
Zeyd bin Haris
Yakın çevreye tebliğ, ayet ile
emredilmiştir.
‘ Önce en yakın akrabanı uyar. Sana
uyan müminlere kanadını indir.
Şayet sana karşı gelirlerse de ki:
ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak
ki uzağım.
( Şuara 214-216)
Ey amca!
Git onlara söyle,
Allah’a yemin ederim
ki ben bu davadan
güneşi sağ elime ayı
da sol elime koysalar
vazgeçmem. Allah’ın
dinini zafere
ulaştırmadan veya bu
yolda ben ölmedikçe
asla onu bırakmam…
Mekkeli müşriklerin baskılarından dolayı
Allah’ın izni ile ilkinde 12, sonrasında 70
kişilik iki grup Habeşistan’a göç etmiştir.
622 yılında Mekkeli müslümanlar Medine’ye göç ettiler.
Mekke’de bütün mal ve mülklerini bırakarak…
Hz. Muhammed’in yanında dostu Hz. Ebu Bekir vardı…
Müslümanlar arasında
‘ensar- muhacir’ kardeşliği
sağlandı.
Mescid-i Nebevi yapıldı.
Yahudilerle antlaşma
yapıldı.
BEDİR SAVAŞI
624 yılında
müslümanlar ile
Mekkeli müşrikler
arasında Bedir
Kuyularında yapılmıştır.
Müslümanların zaferi
ile sonuçlanan savaş ilk
zaferimizdir.
“Siz atmadınız Allah
attı…”
Bu savaşta Allah’ın
yardımı mutlaktır.
UHUT SAVAŞI
625 yılında yapılan bu
savaş müslümanların
mağlubiyeti ile
sonuçlanmıştır.
72 müslüman şehit
olmuştur.
Peygamberimizin
amcası Hz. Hamza
şehit edilmiştir.
Peygamberimizin de
mübarek dişi
kırılmıştır.
Savaşın
kaybedilmesinin
sebebi ganimet hırsı
ile yerini terkeden
okçular yüzündendir.
HENDEK SAVAŞI
627 yılında yapılan bu
savaş savunma
savaşıdır.
Selman-ı Farisi’nin
teklifi ile Medine şehri
çevresine hendekler
kazılmıştır.
Mekkeliler
müslümanlara karşı bir
üstünlük sağlayamadan
geri dönmek zorunda
kaldılar.
628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma
ile Mekkeliler müslümanların siyasi varlığını ilk kez tanımışlardır
Fetih günü geldiğinde…
Hz Muhammed 632 yılında ilk
ve son haccı için Mekke’ye
gitmiş ve Arafat’ta yüzlerce
müslümana “Veda Hutbesi” ile
seslenmiştir.
ŞAHİT OL YA RAB!
ŞAHİT OL YA RAB!
ŞAHİT OL YA RAB!
Size iki şey bırakıyorum: Kuran ve Sünnetim
HALA ÜMMETİNİN BAŞINDASIN…
Download