Sesi Açınız Geçişler İçin Tıklayınız

advertisement
Sesi Açınız
Geçişler İçin Tıklayınız
H Z .M U H A M M ED
A N N ES İ
BABASI
D ED ES İ
AM İNE
A B D U LLA H
A B D U LM U T T A LİP
S Ü T A N N ES İ
A M CA S I
A M CA S I
A M CA S I
H A LİM E
EB U T A Lİ P
HAM ZA
ABBAS
Hz.Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yılları
Doğdu
Hz.
Hatice
İle
evlendi
Ticaretle
uğraştı
Ebu
Talib ‘in
Yanında
kaldı
Süt
Anneye
verildi
Hz.
Muhammed
Annesinin
Yanına
döndü
Annesi
vefat
etti
Dedesi
vefat
etti
Dedesinin
Yanında
kaldı
İSLAM ÖNCESİ
ARAP YARIMADASI
•
•
SİYASİ DURUM:
‘Kabilecilik’ düzeni doğrultusunda
“şehir devlet yönetimi” ve “ feodal
düzen” hakimdi.
İdareciler seçimle belirlenir ve
yaptıklarından sorguya çekilirlerdi. Bu
düzen İslam sonrası da devam
etmiştir.
EKONOMİK HAYAT
•
•
Tarım, hayvancılık ve özellikle
ticaretle uğraşılır.
Özellikle Mekke şehri, önemli ticaret
yollarının kavşak noktasında bulunması
ve ‘Kabe’ yi barındırması açısından ayrı
bir önem taşır.
SOSYAL HAYAT
•
•
•
•
•
•
Sosyal hayatın temelinde ‘kabile’ vardır.
Toplum ‘hadari’ ve ‘bedevi’ olmak üzere
iki kısımdır.
AHLAKİ YAPI
Kabilecilik anlayışı ‘asabiyet’e dayanır.
Asabiyet arapların en belirleyici
özellikleridir.
İnsan haklarının çiğnenmesi, soylarla
ayıplama ya da övünme, kız çocuklarının
toprağa gömülmesi, kan davası, kadın
haklarının hiçe sayılması gibi durumlar
sebebiyle İslam öncesi döneme ‘”Cahiliye
Dönemi”, Araplara ‘”Cahiliye Arapları”
denir
EDEBİYAT
Şiir ve hitabet çok gelişmişti
Ukaz panayırı’nda şiir yarışmaları yapılır,
en güzelleri Kabe duvarına asılırdı.
DİNİ HAYAT
• İslam öncesi Arap
dinler:
Yahudilik
Mecusilik
Putperestlik
yarımadasında görülen
Hıristiyanlık
Sabiilik
Haniflik
• Özellikle Mekke putperestler için önemli
bir merkezdi.
• Kabe’de bulunan en büyük putlar: Lat,
Menat,ve Uzza idi.
Hz. Muhammed; 571 yılında fil yılında fil olayından 50-55
gün sonra Rebiul-evvel ayının 12. günü Pazartesi gecesi
doğmuştur.
• Hz Muhammed doğmadan iki ay
önce babası Abdullah’ı
kaybetmiştir.
• Süt anne Halime’ye verilen Hz
Muhammed, 6 yaşına gelince
annesi Amine’ye teslim
edilmiştir.
• Amine, Medine’de bulunan
eşinin mezarını ziyaretten
dönerken ‘Ebva’ denilen yerde
vefat etmiştir.
• Dedesi Abdulmuttalip’in
himayesine verilen
peygamberimiz 8 yaşında da
dedesini kaybetmiştir.
• Bunun üzerine dedesinin
belirlediği amcası Ebu Talip’in
himayesine verilmiştir.
• Hz. Muhammed, amcası ile
birlikte ticaret için Şam’a
gitmiştir. Busra şehrinde
Bahira isimli rahiple
geçtiği bilinen olay İslam
tarihi açısından önem
taşır.
• Kimi din adamlarımız bu
olayı reddeder.
• ‘”Sen bu kitabın sana
vahyolunacağını
ummuyordun.” ( Kasas 86)
• Hz Muhammed gençlik
yıllarında ‘Hilfu-l fudul’
( Erdemliler yemini) isimli
gruba dahil olmuştur.
• 25 yaşında Hz. Hatice ile
evlenmiştir.
• Çocuklarının ismi; Kasım,
Abdullah, Rukiye, Ümmü
Gülsüm, Zeynep, Fatıma
• 35 yaşında ‘Hacer-ül Esved’
taşının yerine yerleştirilmesi
için yaptığı ‘Kabe hakemliği’
önemlidir. Bu olay ve Hz.
Muhammed’in dürüstlüğü
sebebi ile ona ’Muhammed-ül
Emin’ denilmiştir.
Hz. Muhammed’e ilk vahiy Cebrail
tarafından 610 yılının ramazan ayında
Hira Mağarasında gelmiştir.
OKU’
YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!
O İNSANI KAN PIHTISINDAN
YARATTI.
OKU! RABBİN KEREM SAHİBİDİR.
O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETEN,
O İNSANA BİLMEDİĞİNİ
ÖĞRETENDİR.
İlk vahiyden sonra tebliğ üç yıl
gizli devam etmiştir.
İlk Müslümanlar:
Hz. Hatice
Hz. Ali
Hz. Ebu Bekir
Zeyd bin Haris
Yakın çevreye tebliğ, ayet ile
emredilmiştir.
‘ Önce en yakın akrabanı uyar. Sana
uyan müminlere kanadını indir.
Şayet sana karşı gelirlerse de ki:
ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak
ki uzağım.
( Şuara 214-216)
Mekkeli müşriklerin baskılarından dolayı Allah’ın
izni ile ilkinde 12, sonrasında 70 kişilik iki grup
Habeşistan’a göç etmiştir.
622 yılında Mekkeli Müslümanlar Medine’ye göç ettiler.
Mekke’de bütün mal ve mülklerini bırakarak…
Allah Dedi ki : Ben, erkek olsun kadın olsun
-ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan
hiçbir kimsenin yaptığını boşa
çıkarmayacağım.
Onlar ki,
1-hicret ettiler,
2-yurtlarından çıkarıldılar,
3- benim yolumda eziyete uğradılar,
4- çarpıştılar ve
5-öldürüldüler;
andolsun, ben de onların kötülüklerini
örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan
cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah
tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun
katındadır.
Al-i imran 195
Hicret’in İlk Yılında
* Müslümanlar arasında ‘ensarmuhacir’ kardeşliği sağlandı.
* Mescid-i Nebevi yapıldı.
* Yahudilerle antlaşma yapıldı.
BEDİR SAVAŞI
624 yılında müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında
Bedir Kuyularında yapılmıştır.
Müslümanların zaferi ile sonuçlanan savaş ilk
zaferimizdir.
“Siz atmadınız Allah attı…”
Bu savaşta
Allah’ın yardımı mutlaktır.
UHUT SAVAŞI
625 yılında yapılan bu savaş müslümanların mağlubiyeti ile
sonuçlanmıştır.
72 müslüman şehit olmuştur.
Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit edilmiştir.
Peygamberimizin de mübarek dişi kırılmıştır.
Savaşın kaybedilmesinin sebebi ganimet hırsı ile yerini terkeden
okçular yüzündendir.
Hz.Muhammed’in (SAV) Savaş Sırasında
Kaldığı Uhut Dağındaki Mağara
HENDEK SAVAŞI
627 yılında yapılan bu savaş savunma savaşıdır.
Selman-ı Farisi’nin teklifi ile Medine şehri çevresine hendekler
kazılmıştır.
Mekkeliler müslümanlara karşı bir üstünlük sağlayamadan geri
dönmek zorunda kaldılar.
628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması yapılmıştır.
Bu antlaşma ile Mekkeliler müslümanların siyasi varlığını ilk
kez tanımışlardır
Hudeybiye'de ondokuz gün
kalındıktan sonra Medine'ye
doğru yola çıkıldı. Yolda, "Biz
sana apaçık bir fetih verdik.
Bununla Allah senin geçmiş ve
gelecek günahlarını bağışlayacak
ve sana olan nimetini
tamamlayacak ve seni doğru bir
yola iletecek. Allah sana şanlı
bir zafer verecek“
(el-Fetih, 48/1,2) âyetleriyle
baslayan Fetih Sûresi nazil oldu.
Hz Muhammed 632 yılında ilk ve son haccı
için Mekke’ye gitmiş ve Arafat’ta yüzlerce
müslümana
“Veda Hutbesi”
ile seslenmiştir.
ŞAHİT OL YA RAB!
ŞAHİT OL YA RAB!
ŞAHİT OL YA RAB!
Hz. Muhammed’in (S.A.V)
Vefatı
Hz.Muhammed, (S.A.V.) son seferi
olan Tebük seferinden dönüşte
hastalandı. İmamlığı Hz.Ebubekire
bıraktı ve
8 Haziran 632’de 63 yaşında iken
mübarek ruhu Refik-i Ala’ya yükseldi.
Hz.Muhammed, (S.A.V.) vefat ettiği
odaya defnedildi.
Hz.Muhammedin mezarına Ravza-yı
Mutahhara
(Cennet bahçesi) adı verilir.
( Hz.Muhammed (S.A.V.)
Peygamberimizin mezarı Medine
şehrindedir.)
Download