RHEA Saturn`ün en büyük 2. uydusu

advertisement
OSMANLI DEVLETİ
( KURULUŞ DÖNEMİ )
• Osmanlılar,Anadolu
Selçuklu Devleti Hükümdarı I.Alaeddin Keykübat
Zamanında, Anadolu’ ya
gelmişler ve Ankara’nın
Batısı’nda yer alan
Karacadağ Bölgesi ’ne
yerleşmişlerdir.
•
Önceleri Ertuğrul
Gazi ’nin
yaptığı önderliği,oğlu Osman
Bey üstlenmiş ve kendisi,
Bilecik Yakınları ‘nda
bulunan Söğüt ve Domaniç
Civarı ‘nda 1299 Yılında
yine kendi adıyla anılacak olan
Osmanlı Devleti ’ni
kurmuştur.
•
Bir süre sonra,Bizanslılar ile KOYUNHİSAR SAVAŞI yapılır.Bu
savaşın
önemi, Osmanlılar’ın Bizanslılar ile yaptığı ilk savaş olmasıdır.Bu savaş
ile,Osmanlılar,Bilecik,Yarhisar,Lefke,Mekece,Yenihisar ve Karacahisar’ı
ele geçirirler. Osman Bey ’in ölümünden sonra yerine oğlu Orhan Bey geçer.
•
Bu dönemde,Yaya ve
Müsellemler adlı Osmanlı
Devleti’nin ilk düzenli
orduları kurulur.Bu düzenli
ordular sayesinde BURSA
alınır ve burası Devletin İlk
Başkenti yapılır.
•
Yine,bir süre sonra
KARESİOĞULLARI
BEYLİĞİ ’ne son verilerek,
•
Yine bu dönemde Bizanslılar ile yapılan
PALENEKANON (Maltepe) SAVAŞI ile
İZNİK,Osmanlı Toprakları’na katılmıştır.Ve burada bir süre sonra,Osmanlı Devleti’nin İlk
Medresesi olan İznik Medresesi
kurulmuştur.
•
Bu dönemde,Devlet
Meseleleri’nin görüşüldüğü yer olan Divan Örgütü kurulmuş ve
Vezirlik ve Beylerbeylik gibi makamlar
oluşturulmuştur.
Oamanlı Toprakları’na katılır.
Bu beylik,Osmanlı Toprak
larına katılan ilk
beyliktir. Bu beyliğin
alınmasıyla, Rümeli ye
geçişte kolaylık
sağlanmıştır. Rumeli’de
ilk alınan yer ÇİMPE
KALESİ ’dir.Bu kale, Rümeli
deki fetihler için bir Üs Kale
(Ana Merkez) olarak
•
•
Bu dönemde Bizanslılar ile
yapılan SAZLIDERE
SAVAŞI ile Edirne,Bizanslıların elinden alınarak, Osmanlı
Devleti’nin Başkenti Bursa
dan Edirne ’ye taşınır.
•
Yine bu dönemde 1364 Yılında
Haçlılar ile SIRPSIĞINDI
SAVAŞI yapılır.Bu savaşı Osmanlılar kazanır.Bu
•
Savaşın önemi,Osmanlıların Haçlılar
ile yaptığı ilk savaştır.
Ayrıca bu dönemde yine Haçlılar ile 1389 Yılında
I.KOSOVA SAVAŞI yapılır.Bu savaştan sonra,
Türklerin Avrupa’daki
ilerleyişi hız kazanmıştır.
Ayrıca,bu dönemde yine
Haçlılar ile ÇİRMEN
SAVAŞI da yapılır.
I.Murat Dönemi ’ nde Devlet Yönetimi alanın da bir
takım yenilikler yapıldı. Bunların içinde en önemlileri,Yeniçeri Teşkilatı ‘nın kurulması ve Devşirme
Sistemi ’nin oluşturulmasıdır.
• I.Murat Dönemi’nde oluşturulan Yeniçeri
Teşkilatı ‘na askerler Devşirme Sistemi ile
alınıyordu.Bu Sistemi ile ile,Müslüman olmayan
ailelerin çocukları küçük yaşlarda alınıp, eğitilirdi. En
akıllı olanları Saray Okulları olarak ta anılan
Enderun Mektepleri ’ne,diğerleri ise,ilk önce
Acemi Oğlanlar ’a daha sonra da Yeniçeri
Teşkilatı ’na asker olarak alınırdı.
• I.Murat Dönemi’nde Tımar Sistemi oluşturulmuştur.Bu sistemle;devlet,Kırsal Alanlar ’daki boş toprakları ;Boş Bırakmamak ve O Yıl İçinde Elde Ettikleri
Gelirin % 10 ‘u Devlet Memurları’na vermek şartı ile
o yörede Yaşayan Köylüler ‘e veriyordu.Devlet Memurları da çiftçiden aldıkları bu % 10’luk vergi (Aşar
Vergisi) yi de olduğu gibi ihtiyaçlarını karşılamaları
amacıyla Kırsal Yöreler ‘de hem güvenliği sağlayan,
hem de Köy İşleri ‘ne katılarak üretim faaliyetlerinde
bulunan TIMARLI ASKERLER ‘e veriyordu.Böylece,
Devlet,hem köylerin boş kalmamasını sağlıyor, hem de
Tımarlı Askerler ’in ihtiyaçları devlete yük olmaktan
çıkarıyordu.
•
Bu dönemde,Anadolu’da
ilk
kez Türk Birliği sağlanır.
1396 yılında Haçlılar ile
yapılan NİĞBOLU SAVAŞI
ile, Osmanlı Devleti’nin
Balkanlar’dan atılamayacağı ortaya konulmuştur. Bu
arada bu dönemde İSTANBUL
kuşatılmış ve özellikle BALKAN
LAR ’dan Deniz Yolu ile
gelebilecek yardımları engellemek amacıyla İSTANBUL
• Taht kavgaları ile geçen bu dönem,Osmanlı
Devleti’ nin en sıkıntılı,en bunalımlı
dönemlerinden biri olmuştur.
•
Yine bu Ankara
BOĞAZI ‘nın ANADOLU
YAKASI ‘na ANADOLU
HİSARI yaptırılır.Ancak, bu
sırada TİMUR TEHLİKESİ
çıktığı için,kuşatma kaldırılır.
Savaşı sonucunda,Anadolu’da • 1402 Yılında Timur Devleti
Türk Birliği bozulur.Ve buna bağlı
ile yapılan ANKARA SAVAŞI
Anadolu ’da yer yer Küçük Beylikler
nı Yıldırım Bayezid
kaybe-der.Bu Ankara Savaşı
kurulur.Yine bu savaş sonucunda Türklerin
sonu-cunda,Osmanlı
Avrupa’daki ilerleyişi durmuş ve
Devletin de FetretDevri
İstanbul’un alınması gecikmiştir.
• I.Çelebi Mehmet,Taht
Kavgaları ile geçen Fetret
Dönemi ’nde kardeşlerini
yenerek Osmanlı Devleti’nin
başına geçer.
• I.Çelebi Mehmet ,ilk
dönemlerinde İç Çatışmalarla,sorunlarla uğraşmıştır.
Özellikle bu dönemde çıkan
Mustafa Çelebi İsyanı ve
Şeyh Bedrettin İsyanı,
Osmanlı Devleti’ni çok
uğraştırmıştır.Bu da ister
istemez,bu dönemde Osmanlı
Devleti ‘nin genişleme ve
yayılmasını olumsuz yönde
etkilemiştir.
• Osmanlılar,İlk deniz Savaşını,bu dönemde Venedikliler ile yapmışlardır.Ancak,
yapılan bu deniz savaşını Osmanlı Devleti kaybetmiştir.
•
Bu dönemde Macarların
öncülüğündeki Haçlılar ile
yapılan savaş,iki taraf açısından
pek olumlu sonuçlar doğurmadığı için,Segedin Barış
Antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşmanın önemi,
Osmanlı Devleti ‘nin
Haçlılar ile yaptığı İlk
antlaşmadır.
•
Bu dönemde Haçlılar ile 1444 Yılında VARNA SAVAŞI ve 1448 Yılında da
II.KOSOVA SAVAŞI yapılır.Özellikle bu II.Kosova Savaşı ‘ndan sonra Avrupalı
Devletler,Osmanlı Devleti ‘ni Balkanlar ‘dan atamayacaklarını
anlamışlar ve yine bu savaş sonrası Avrupalı Devletler, Osmanlı karşısında
savunmaya çekilmiştir.
•
Bu dönemde TOPÇU
SINIFI oluşturulmuş ve orduya kazandırılmıştır.
Download