Test 12

advertisement
9.
KAVRAMA
Test
12
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
TARİH
İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ
1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya, Avrupa ve Afrika’da
farklı dinsel inançlar bulunmaktaydı. Siyasi bölünme ile
birlikte iç huzursuzluklar ve karmaşa ortamı mevcuttu. İnsanlar hak ve özgürlükler bakımından eşit değildi. Kölecilik yaygındı.
4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’na ait bir özellik değildir?
A) Konargöçer yaşam yaygındı.
B) Güçlü devletler kurulmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
C) Konuşma ve yazı dili olarak Arapça kullanılırdı.
A) İslamiyet’ten önce dünyada huzur ve güven ortamı
sağlanmamıştır.
E) Sosyal eşitsizlik bulunmaktaydı.
D) Yaygın inanç putperestlikti.
B) Bölgeler arası inanç farklılığı bulunmaktadır.
C) Asya, Avrupa ve Afrika’da birden fazla otorite vardır.
D) Toplumsal sınıf ayrımı bulunmaktadır.
2. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın çevresindeki
devletler ve inanç sistemleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğu Roma - Ortodoks
B) Sasaniler - Zerdüşt
C) Habeşistan Krallığı - Hristiyan
D) Kök Türkler - Putperest
MEB 2016 - 2017
E) İslamiyet’in doğuşu eşitsizlikleri tümüyle engellemiştir.
5. Hz. Muhammed Dönemi’nde Mekkeli putperestlerin İslamiyet’i reddetmelerinde;
I. İslamiyet’in sosyal sınıf farklılıklarını kabul etmemesi
II. Kâbe’nin putlardan temizlenmesiyle ticari kayba uğrama endişeleri
III.Hz. Muhammed’in devlet kurmak istemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
E) Hindistan - Veda İnancı
3. Cahiliye Devri Arap Yarımadası’nda kabile yaşantısı vardı.
Kabileler kan davaları nedeniyle birbirleriyle mücadele ederlerdi.
Bu durumun;
I. siyasi birliğin sağlanması
II. kültürel birliğin sağlanması
III.ticari faaliyetlerin yürütülmesi
verilenlerden hangilerinin ortaya çıkmasını engellediği
söylenebilir?
A) Yalnız I C)I ve II
E) I, II ve III
C) I ve lI
E) I, II ve III
6. Hz. Muhammed ile Müslüman Medineliler arasında 621
ve 622 tarihlerinde Akabe Biatları denilen görüşmeler
yapılmıştır. Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar,
Hz. Muhammed’e bağlılık bildirmişler ve şehirlerine davet
etmişlerdir.
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Müslümanlar Mekke’de baskı görmüştür.
B) İslamiyet, Mekke’nin dışında da yayılmaya başlamıştır.
C) İslam Devleti kurulmuştur.
D) Hz. Muhammed Medine’ye göç etmiştir.
E) Karşılıklı bir barış antlaşması yapılmıştır.
9.
Test
12
SINIF
TARİH
İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ
7. Hz. Muhammed’in liderliğinde Müslümanlar 622 tarihinde
Mekke’den Medine’ye göç etmiştir. İslam tarihinde büyük
önem taşıyan bu olaya “Hicret” denilmiştir.
10. Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan Medine
Sözleşmesi’nin;
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in siyasi sonuçlarından biridir?
A) İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
B) İslam Devleti kurulmuştur.
C) Müslümanlar, Mekke’deki baskıdan kurtulmuştur.
D) İslam kardeşliğinin temelleri atılmıştır.
E) Medine, ticari bakımdan önem kazanmıştır.
I. Yahudiler ve Müslümanlar arasında sorun çıkarsa, taraflar Hz. Muhammed’e başvuracak
II. Yahudiler, Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacak
III.Yahudiler, Müslümanlara elleri ve dilleriyle saldırmayacak
IV.Medine’de yaşayan kabileler, herhangi bir saldırıyakarşı, şehri birlikte koruyacaklar
maddelerinden hangileri Medine’de bir savunma paktı
oluşturulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve III
II. Hz. Muhammed tarafından ensar ve muhacirlerin kardeş
ilan edilmesi
III.Medine’de mescit inşa edilmesi
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
Buna göre;
I. İslam savaş hukukunun temellerinin atıldığına,
II. İslam Devleti’nin temel kurumlarının oluşturulduğuna
III.Müslümanların okuma-yazmaya önem verdiğine
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
B)Yalnız II
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) I ve III
Paragraftaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi
getirilmelidir?
A) Cizye
B) Öşür
C) Zekat
D) Haraç
E) I, II ve III
9. Bedir Savaşı’ndan sonra ele geçirilen Mekkeli esirlerden
zengin olanları fidye karşılığında; fakir olanları Medineli on
kişiye okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. Ayrıca savaş ganimetlerinin paylaşımı kurallara
bağlanmıştır.
A) Yalnız I
MEB 2016 - 2017
I. Medine halkıyla Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
E) III ve IV
11. Hayber Kalesi’nin fethinden sonra Müslüman olmayan
erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında
- - - - vergisi alınmaya başlanmıştır.
8. Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin temellerinin atıldığına;
C) I ve IV
E) Ticaret
12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde yaşanmamıştır?
A) Mekke’nin fethi
B) Huneyn Savaşı
C) Hicaz Bölgesi’nde İslamiyet’in yayılması
D) Arabistan Yarımadası’nın dışında fetih yapılması
E) Kâbe’nin putlardan temizlenmesi
C) I ve lI
E) I, II ve III
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download