HZ. Muhammed ve Dört Halife Devri

advertisement
HZ. Muhammed
ve Dört Halife
Devri









Hz.Muhammed
dönemi.
Hicretin önemi.
Medine dönemi.
Bedir savaşının
sonuçları.
.Uhud savaşı
Hendek savaşının
sonuçları.
Hudeybiye
antlaşması.
Hayberin fethi.
Tebük savaşı.
Dört halife dönemi.
Dış olaylar
HZ. Ömer dönemi.
İç olaylar.
Hz. Osman dönemi.
Fetihler.
Hz.Ali .
Hakem olayı sonunda.
Hz. Muhammed Dönemi
A İslamiyetin doğuşu ve Mekke dönemi
Hz. Muhammed Mekkenin en ileri gelen
ailesi olan haşimoğullarından abdullahın
oğludur.kendisine herkes çok güvendiği
için emin lakabı takılmıştır.25yaşına
geldiğinde hz. Hatice ile evlendi40 yaşına
geldiğinde hira dağında iken kendisine ilk
vahiy geldi.
HİCRETİN ÖNEMİ
 İslamiyet
daha kolay yayılma imkanı buldu
 islamiyet bir devlet haline geldi
 medineli yahudiler ile bir anlaşma
imzalandı
 Hz. Muhammed dini lider olarak ortaya
çiktı
 islam devletinin temelleri atıldı.
B. Medine dönemi
Hz. Muhammed in medineye hicreti
başlayarak vefatına kadar geçen
dönemdir. İslamiyet medinede
daha hızlı yayılma göstermiş kısa
zamanda müslümanlar büyük güç
haline gelmişlerdir.
İslam’ın burda çabuk
yayılmasında:
 A . Akabe
biatlarının etkisi
 B. Medinelilerin evs ve hazreç
arasındaki mücadeleyi sona
erdirmek istemesi
 C. Medinelilerin tek anlayışını
yahudi ve hristiyanlardan
öğrenmeleri.
Bedir Savaşının sonuçları
 Müslümanların
kendilerine olan
güvenleri artmıştır.
 Mekke şehir devletinin prestiji
sarsılmıştır.
 İslamiyet siyasi ve dini olarak
daha güvenli bir ortama
kavuşmuştur.
UHUD SAVAŞI
 Bedir
savaşında perişan olan
Mekkeliler bu yenilginin acısını
çıkarmak için ebusüfyan
komutasında Medineye yürüdüler.
UHUD SAVAŞI
 Savaş
başlarında kureyş ordusu bozuldu.
Bu durumu gören okçular yerlerini terk
ettiler.Halid Bin Velid saldırıya geçerek
İslam ordusunu iki ateş arasında
bıraktı
HENDEK SAVAŞI (627)
 Medinelilerin
son savunma savaşıdır.
 Mekkeliler bu savaştan sonra
müslümanları yok edemeyeceklerini
anladılar.
 Mekkelilere yardım ettikleri gerekçesiyle
bütün yahudiler medine dışına sürüldü.
 ÖNEMİ:Hendek savaşı mekkelilerin son
saldırı savaşıdır.
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI(628)
O
yıl hac yapılmayacak.Bir sonraki yıl hac
yapılabilecek.
 Müslüman olan mekkeliler medineye
alınmayacak,fakat mekkeye gidenler
alınacak.
 Her iki taraf birbiriyle on savaşmayacak.
HAYBERİN FETHİ(629)
 Şam
ticaret yollarının güvenliği sağlandı.
MUTE
 Bizans
SAVAŞI(629)
ile yapılan ilk savaştır
HUNEYN
SAVAŞI(630)
TAİF KUŞATMASI(630)
TEBÜK SAVAŞI (631)
 Gassaniler
müslüman oldular.
 Bu sefer arap yarımadasında
siyasal birliğin siyasal birliğin
sağlandığını gösterir
 Hz. Muhammedin son seferidir.
DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)
Hz. Ebubekir dönemi (632-634)
İç olaylar:
 Hz. Muhammed öldükten sonra zekat
vermeyen ve dinden dönenler ile
mücadele edildi ve düzen sağlandı.
 Yalancı Peygamberler ortadan kaldırıldı.
 Kuran’ı Kerim kitap haline getirildi,
Hz. Ebubekir dönemi (632-634)
Dış Olaylar:
 Hz. Muhammedin gönderemediği ordu
Suriye ye gönderildi.
 Bu seferle arap yarımadasında ilk fetih
yapıldı.
 Yermük savaşıyla Bizans’ ın Suriye de
ümidi kalmadı.
Hz. Ömer Dönemi (634-644)
 Ecnadin
savaşıyla Suriye fethedilmiş;
ilk kez Anadolu ya komşu olunmuştur.
 Kudüs ve Filistin alınmıştır.
 Müslümanlar ilk kez Afrika kıtasında
fetihlere başlamıştır.
 İslam orduları ilk kez farklı kültürle
karşılaşmışlardır.
Hz. Ömer Dönemi (634-644)
 Sasaniler
ortadan kaldırıldı.
 İslam ordusu İran da Sasaniler le
Suriye de ve mısırda Bizans ile
Kuzey Afrika da ise berberilerle
savaşmıştır.
Hz. Ömer Dönemi (634-644)
 İlk
kez divan kuruldu.
 Mali düzenlemeler yapıldı.
 Büyük iller oluşturuldu.
 Hicri takvim kullanılmaya
başlandı.
 İkta sisteki kuruldu.
HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656)
 İslam
dünyasında ilk karışıklıklar çıktı.
 Hz. Osmanın şehit edilmesi iki önemli
olayı doğurdu.
 1. Yeniden islam dünyasında kabileler
birbirlerine karşı geldiler.
 2. Halifelik sorun oldu. Kuran-ı Kerim
çoğaltıldı.
FETİHLER
 Kuzeyde
636 Erzurum alındı.
 Hazar Türkleriyle savaş başladı.
 Kuzey Afrikada Tunusa kadar
olan yerler fethedildi.
 Kıbrıs vergiye bağlandı.
HZ. ALİ DÖNEMİ(656-666)
 Hz
.aişe hz. Alinin halifeliğini tanımadı.
 Cemel vakasın da Hz. Aişe Hz. Aliye
bağlılığını bildirdi.
 637’de Muaviye ile sıffın savaşı
yapıldı.
 Bu savaşta Hz ali Hz Muaviye
kendilerini temsil etmek üzere birer
hakem seçtiler.
Hakem olayıyla:
 1.HZ.ALİ
 2.
MUAVİYE.
 3.HARİCİLER olmak üzere islam toplumu
üçe ayrıldı.
 661 yılında Hz. Ali şehit edildi.
 NOT:HZ.Ali’nin öldürülmesiyle dört halife
dönemi sona erdi.
Download