veritabanı dersi

advertisement
VERİTABANI DERSİ
Dersin Modülleri
Veri Tabanı Planlama
Kazandırılan Yeterlikler
Veri tabanı ihtiyaçlarını analiz
etmek
Veri Tabanında Tablolar
Veri tabanında tablo yapmak
Veri Tabanında Sorgular
Veri tabanında sorgu yapmak
Veri Tabanında Formlar ve
Raporlar
Veri tabanında form ve rapor
yapmak
Veri Tabanında Makrolar
Veri tabanında makro yapmak
Veri Tabanında Kaynak
Dosyalar
Veri tabanında kaynak dosyalar ile
çalışmak
Veri tabanı yönetim ve güvenlik
ayarlarını yapmak
Veri Tabanında Güvenlik
Ağ Veri Tabanı Kurulumu
Ağ veri tabanı kurulumunu yapmak
Ağ Veri Tabanı Planlama
Veri tabanı planlamasını yapmak
T-SQL
T-SQL kullanmak
Veri Bütünlüğü
Veri bütünlüğünü sağlamak
Veri Tabanı Yönetimi
Veri tabanı yönetimini yapmak
Veri Tabanı Yardımcı İşlemleri
Veri tabanı ile ilgili yardımcı işlemleri
yapmak
1
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Alan
Meslek/Dal
Dersin
okutulacağı
sınıf/yıl
Önerilen Süre
Dersin tanımı
Dersin amacı
Veritabanı
Bilişim Teknolojileri
Veritabanı Programcılığı
2. Yıl / 3. Ve 4. dönem
Haftada 4 saat
Öğrenciye veritabanı ve ağ veritabanı hazırlama ile ilgili bilgi ve
becerilerin verildiği derstir.
Bu ders ile öğrenciye veritabanı ve ağ veritabanı hazırlama yeterliği
kazandırılacaktır.
Dersin Ön
Koşulları
Ders ile
Kazandırılacak
Yeterlikler
Dersin İçeriği
Yöntem ve
Teknikler
Bu dersin sonunda;
1. Veritabanının alt yapısını oluşturmak
2. Tablo tasarımı yapmak
3. Sorgular ile çalışmak
4. Form ve raporlar ile çalışmak
5. Makro işlemleri yapmak
6. Başka programlar ile veritabanı kullanmak
7. Yönetim ve güvenlik işlemleri yapmak
8. Ağ veritabanı mimarisini kullanmak
9. Bir ağ veritabanı tasarlamak
10. Veritabanı işlemleri yapmak
11. Veri bütünlüğünü sağlamak
12. Veriyi yönetmek ve değiştirmek
13. Ağ veritabanını ileri seviyede yönetmek
yeterlikleri kazandırılacaktır.
Bu ders,
1. Veritabanının alt yapısını oluşturma
2. Tablo tasarımı
3. Sorgular
4. Form ve raporlar
5. Makro işlemleri
6. Başka programlar ile veritabanı kullanma
7. Yönetim ve güvenlik işlemleri
8. Ağ veritabanı kurulumu
9. Bir ağ veritabanı tasarlama
10. T-SQL ile veritabanı işlemleri
11. Veri bütünlüğünü
12. Veriyi yönetme ve değiştirme
13. Ağ veritabanını ileri seviyede yönetme
konularını içermektedir.
Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; işletmelerde
gözlem yapma, uygulama, araştırma, bireysel ve modüler öğretim
yöntemleri, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler
2
Eğitim Öğretim
Ortamı ve
Donatım
Ölçme ve
Değerlendirme
Öğretmen ve
Eğitici
İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
uygulanabilir.
Ortam: Bilişim Teknolojileri laboratuarı, işletme ortamı.
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, ofis paket programı, veritabanı
sunucu yazılımı
1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür.
2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür.
3. Dersin sonunda; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin
Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.
1. Lisans eğitimi almış, alanında sektör deneyimi olan öğretmenler,
2. Gerektiğinde sektörde çalışan ustalık ve usta öğreticilik belgesi
olan meslek elemanları
Ders ile ilgili araştırma-gözlem ve uygulama konularında;
üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler ile
işbirliği yapılabilir.
3
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA PLANLAMA
KODU
:
SÜRE
: 40 / 24
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veri ve veritabanı yönetimini tanıyarak,
veritabanı ihtiyaçlarını analiz edebilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Veri, veritabanı yönetimi, tabloyu kullanabilecektir
2. Veritabanı ihtiyaçlarını ve çeşitlerini analiz edebilecektir
İÇERİK
:
A. VERİTABANI PROGRAMI
1. Başlat menüsü, dosya, klasör tanımları
2. Başlık çubuğu, durum çubuğu, veritabanı araç çubuğu, görev bölmesi
3. Aç, Kaydet diyalog kutuları
4. Genel klavye kısa yol tuşları (Ctrl*O, Ctrl*S, Ctrl*C, F1…)
5. Veri, kayıt, alan, tablo deyimleri
6. Veritabanı pencere öğeleri
7. Veritabanı nesneleri (tablo, sorgu, form, rapor, sayfa, makro, modül)
8. Uygun nesne türlerini seçme, veritabanını planlama
9. Tablo ilişkileri
10. Sıralama alanı, birincil indeks
11. “Bu nedir?” ve “Yardım için soru yazın”
B. VERİTABANI
1. Veritabanı, alan, tablo, birincil anahtar terimleri
2. Alan türleri
4
3. Sihirbaz ile veritabanı ve tablo
4. Örnek tablolar (Northwind veritabanı)
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
VERİTABANI PROGRAMI
VERİTABANI
5
VERİTABANI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
1
Veri, veritabanı yönetimi, tabloyu tanımak
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Veritabanının ihtiyaçlarını analiz etmek.
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı,
ORTAM (Araç-gereç, donanım ve koşullar ) :
Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt, kalem
Hatasız veritabanı oluşturma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Başlat menüsü, dosya, klasör tanımları 1. Klavye ve fareyi etkin 1. Detaylara özen
1. Başlat menüsünden veritabanı programını
göstermek
başlatmak
2. Başlık çubuğu, durum çubuğu,
kullanma
2. İş disiplinine sahip
2. Aç diyalog kutusu ile dosya açmak
veritabanı araç çubuğu, görev bölmesi 2. Dosya açma ve
olmak
3. “Görev Bölmesi”nden var olan bir dosya açmak 3. Aç, Kaydet diyalog kutuları
kaydetme işlemlerini
3. Planlı ve organize
4. Veritabanı penceresindeki var olan bir tablo
4. Genel klavye kısa yol tuşları (Ctrl*O,
yapma
olmak
içindeki kayıtlar arasında gezinmek ve veri
Ctrl*S, Ctrl*C, F1…)
3. Ofis yardımcısını etkin
kullanma
4. Zamanı iyi
girmek
5. Veri, kayıt, alan, tablo deyimleri
5. “Görev Bölmesi”nden yeni dosya oluşturmak
6. Veritabanı pencere öğeleri
4. Yardım dosyaları
kullanmak
içinde istenen bilgiye
6. Yeni oluşturulan veritabanını bilgisayarda
7. Veritabanı nesneleri (tablo, sorgu, form,
erişme
istenilen yere kaydetmek
rapor, sayfa, makro, modül)
7. Veritabanını kapatmak için dosya menüsünden 8. Uygun nesne türlerini seçme,
kapat komutunu vermek
veritabanını planlama
8. Veritabanı programını kapatmak için dosyadan 9. Tablo ilişkileri
çıkış komutu vermek
10. Sıralama alanı, birincil indeks
9. Yardım menüsünü kullanarak, belli bir konuda 11. “Bu nedir?” ve “Yardım için soru
veya terim ile ilgili yardım almak
yazın”
10. “Ofis yardımcısı”na tıkladıktan sonra soru yazıp,
ara düğmesine basmak
NOT:
8 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi: 12 saat
MESLEĞİN ADI:
6
VERİTABANI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
2
Veritabanı ihtiyaçlarını ve çeşitlerini analiz etmek
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Veritabanının ihtiyaçlarını analiz etmek.
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash
ORTAM (Araç-gereç, donanım ve
bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt, kalem
koşullar ) :
Hatasız veritabanı nesnelerini kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Detaylara özen göstermek
1. Veritabanını oluşturmadan önce taslak 1. Veritabanı, alan, tablo, birincil anahtar 1. Klavye ve fareyi
etkin kullanma
2. İş disiplinine sahip olmak
yapmak
terimleri
2. Verileri sınıflandırma 3. Planlı ve organize olmak
2. Veritabanının amacını belirlemek
2. Alan türleri
3. Verileri inceleme
4. Zamanı iyi kullanmak
3. Olabildiğince detaylı olarak hangi alan 3. Sihirbaz ile veritabanı ve tablo
ve tablolara ihtiyaç var olduğunu kağıt 4. Örnek tablolar(Northwind veritabanı) 4. Kayıt tutma
üzerine yazmak
4. Alan adlarında olabildiğince aynı isim
kullanmamak
5. Alanların sayı, tarih gibi türlerini
belirlemek
6. Aynı verilere sahip olmayan,
olabildiğince çok tablo tasarlamak
7. Her tabloda değeri tekil olan bir alan
belirlemek
8. Tablolar arası ilişkileri belirlemek
9. Alt bilgilerin hangi tablodan alınacağına
karar vermek
NOT:
8 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi: 12 saat
MESLEĞİN ADI:
7
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA TABLOLAR
KODU
:
SÜRE
: 40 / 24
ÖN KOŞUL
: Veritabanında Planlama modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, tablo yaparak tabloya veri girebilecek ve
biçimlendirme yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Tablo oluşturup ilişkilendirebilecektir
2. Tabloya veri girme, bulma, sıralama ve biçimlendirme yapabilecektir
İÇERİK
:
A. TABLOLAR
1. Tablo tanımı ve veri türleri
2. Arama sihirbazı
3. Tablo görüntüleri (veri sayfası görünümü ve tasarım görünümü)
4. Veri girerek tablo oluşturma
5. Birincil anahtar ve dizinler
6. Alan boyutu, biçim, resim yazısı, sıralı, gerekli, varsayılan değer, sıfır uzunluk izni,
akıllı etiketler
7. Giriş maskesi penceresi
8. Geçerlilik kuralı ve “Deyim Oluşturucusu” penceresi
9. Tablo ilişkileri (birden bir, birden çok, çoktan çok)
10. Yazdırma menüsü ve penceresi
B. VERİ GİRME
1. Satır ve sütun yükseklikleri
8
2. Veri girme, silme, değiştirme, geri alma
3. Kayıt gezinme araç çubuğu
4. Bul ve Değiştir penceresi
5. Artan ve azalan sıralama türleri
6. Filtre menüsü ve filtreyi iptal etme
7. Genel filtreleme ölçüt operatörleri
8. Seçimi dışta tutarak filtreleme
9. Gelişmiş Filtreleme ve sıralama
10. Veri sayfası biçimlendirme menüsü
11. Sütun dondurma ve gizleme
12. Yazı tipi değiştirme penceresi
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
TABLOLAR
VERİ GİRME
9
VERİTABANI PROGRAMCILIĞI İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
MESLEĞİN ADI:
1
Tablo oluşturmak ve ilişkilendirmek
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Veri tabanında tablo yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
donanım ve koşullar ) : için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız tablolar ile işlem yapma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Var olan bir veritabanı içine “Ekle” menüsünden tablo eklemek
Tasarım görünümünde tablo eklemek
Tablodaki alan adlarını ve türlerini girmek
Geçerlilik kurallarını belirlemek
Tablo tasarımında araç çubuğundaki “Birincil Anahtar” komutu ile ilk alana anahtar
atamak
Alanların satır başlarına sağ tıklayıp alan silme, ekleme, yerlerini değiştirme
işlemlerini yapmak
Alanların “Tanım” kısımlarına gerekirse açıklamalarını yazmak
Metin, sayı, tarih, para birimi alanlarının biçimini değiştirmek
Geçerlilik kuralı ve geçerlilik metni ile veri girişinin doğru bir şekilde yapılmasını
sağlamak
Tablolar arasında, veritabanı penceresi görünümünde, araç çubuğundaki “İlişkiler”
düğmesi ile bağ kurmak
Uygun ilişki kurup, “İlişkiler” penceresini kaydederek çıkmak
“Dosya*Kapat” komutu verip, açılan pencereden tablo adını belirleyip kaydetmek
Dosya menüsünden “Baskı Önizleme” ve yazdırma menüsü ile verileri yazıcıdan
çıktı almak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
8 saat
1.
Tablo tanımı ve veri türleri
Arama sihirbazı
2.
Tablo görüntüleri (veri sayfası
görünümü ve tasarım görünümü)
3.
4. Veri girerek tablo oluşturma
4.
5. Birincil anahtar ve dizinler
6. Alan boyutu, biçim, resim yazısı,
sıralı, gerekli, varsayılan değer, sıfır 5.
uzunluk izni, akıllı etiketler
7. Giriş maskesi penceresi
8. Geçerlilik kuralı ve “Deyim
Oluşturucusu” penceresi
9. Tablo ilişkileri (birden bir, birden çok,
çoktan çok)
10. Yazdırma menüsü ve penceresi
1.
2.
3.
İşlemi Öğrenme Süresi:
10
Verileri
sınıflandırma
Verileri
inceleme
Kayıt tutma
Alanların
türlerini seçme
Hatalı veri
girişini önleme
12 saat
1.
2.
3.
4.
Detaylara özen
göstermek
İş disiplinine sahip
olmak
Planlı ve organize
olmak
Zamanı iyi
kullanmak
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
İŞ:
İŞLEM NO:
2
İŞLEMİN ADI:
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç,
donanım ve koşullar ) :
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
Veri tabanında tablo yapmak
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız veri giriş işlemi yapma
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
Tabloya uygun hücrelere doğru veri girmek
Sütunları ve satırları sağ tıklayıp boyutlarını değiştirmek
Sütunları sol fare ile sürükleyerek sütunların yerlerini değiştirmek
Sütunları sağ tıklayıp gizlemek, dondurmak ve tekrar göstermek
Kayıtlar içinde, araç çubuğundaki arama düğmesine basarak, bulmak veya
değiştirme yapmak
6. Sıralanacak alana gelip araç çubuğundaki “Artan Sıralama” veya “Azalan
Sıralama” komutları ile sıralamak
7. Aranacak kayda sağ tıklayıp, “Seçime Göre Filtrele” veya “Filtre Uygula”
diyerek ölçüte göre filtrelemek
8. Filtre için daha gelişmiş olarak “Kayıtlar*Filtre Uygula” menüsünde “Form
Filtresi” veya “Gelişmiş Filtre/Sıralama” komutu vermek
9. Biçim menüsünden “Veri Sayfası” diyerek tablonun ızgara ayarlarını yapmak
10. Biçim menüsünden “Yazı tipi” diyerek tablonun yazı ayarlarını yapmak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
8 saat
Veritabanı işletimi yapmak
Tabloya veri girmek, bulma, sıralama ve
biçimlendirmek
Satır ve sütun yükseklikleri
Veri girme, silme, değiştirme, geri alma
Kayıt gezinme araç çubuğu
Bul ve Değiştir penceresi
Artan ve azalan sıralama türleri
Filtre menüsü ve filtreyi iptal etme
Genel filtreleme ölçüt operatörleri
Seçimi dışta tutarak filtreleme
Gelişmiş Filtreleme ve sıralama
Veri sayfası biçimlendirme menüsü
Sütun dondurma ve gizleme
Yazı tipi değiştirme penceresi
1.
2.
3.
4.
Verileri
1.
sınıflandırma
Verileri inceleme
Kayıt tutma
Verileri doğru
şekilde girme ve 2.
içinde arama
yapma
İşlemi Öğrenme Süresi:
11
Çalışma ve
ilişkilerinde ahlaki
değerler
doğrultusunda
hareket etmek
Mesleki bilgi,
beceri ve
yeteneklerini
kullanırken kişisel
ve kurumsal
çıkarlara zarar
vermemek
12 saat
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA SORGULAR
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Veritabanında Tablolar modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veritabanında sorgu yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Sorgu oluşturabilecek ve çeşitlerini kullanabilecektir
2. Sorgularda parametre ve hesaplanan alan kullanabilecektir
3. İlişkili tablolar ile sorgu hazırlayabilecektir
İÇERİK
:
A. SORGULAR
1. Sorgu tasarım penceresi
2. Çift kayıt ve bulunamayan kayıt sorgusu
3. Kayıt silme, güncelleme, ekleme, dışarı dosya olarak kaydetme sorguları
4. Çapraz sorgu sihirbazı
5. Tablo yapma sorgusu
6. En üst veya en alt değerleri gösterme
B. HESAPLANAN ALANLAR
1. Hesaplanan alanlar ve özet çıkarma
2. Deyim Oluşturucusu
3. Parametreli sorgu
4. Ölçüt operatörleri, aritmetik operatörler, sıralama yönü, bağ oluşturma
5. “Toplamlar”ın seçenekleri
6. IIF komutu
C. İLİŞKİSEL VERİTABANI
1. Birden fazla tablo veya sorgu ile sorgu
12
2. “Birleştirme Özellikleri” penceresi
3. İlişkisel veritabanı
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
35
35
30
KONULAR
SORGULAR
HESAPLANAN ALANLAR
İLİŞKİSEL VERİTABANI
13
VERİTABANI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
1
Sorgu oluşturmak ve çeşitlerini tanımak
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Veri tabanında sorgu yapmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
ORTAM (Araç-gereç,
için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız sorgu oluşturma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
MESLEĞİN ADI:
Nesneler sekmesindeki “Sorgu” simgesi tıklanıp, “Sihirbazı kullanarak sorgu 1.
2.
oluştur” komutu vermek
2. Gerekli tablo veya sorguyu açılır listeden seçmek
3.
3. Gerekli alanları listeden seçili alanlar kısmına aktarmak
4. “Son” düğmesine basarak, bilgileri görüntülemek için sorguyu çalıştırmak
veya düzenlemek için sorgu tasarımını değiştirmek
5. Veritabanı penceresindeki “Yeni” düğmesi ile “Tasarım görünümü”nde sorgu 4.
5.
oluşturmak
6.
6. Tasarım görünümünde “Sorgu*Tablo göster” komutu ile tablo veya sorgu
eklemek
7. Tablodan gerekli alanları çift tıklayıp alan kısmına eklemek
8. Alanın “Sırala” satırı bilgisini seçip, araç çubuğundaki “En büyük değerler”
açılır kutusundan uyguna değeri belirlemek
9. Araç çubuğundaki “Çalıştır” komutu ile sorguyu çalıştırmak
10. Sorguyu “Dosya*Kapat” ile kapatmak ve sorguya isim vermek
1.
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
1.
Sorgu tasarım penceresi
Çift kayıt ve bulunamayan 2.
kayıt sorgusu
Kayıt silme, güncelleme, 3.
ekleme, dışarı dosya olarak
kaydetme sorguları
Çapraz sorgu sihirbazı
Tablo yapma sorgusu
En üst veya en alt değerleri
gösterme
5 saat
Sorgu tasarımını yapma 1.
2.
Uygun sorgu türünü
3.
seçme
Büyük veri yığınları
4.
üzerinde hızlı işlemler
yapma
İşlemi Öğrenme Süresi:
14
Detaylara özen göstermek
İş disiplinine sahip olmak
Planlı ve organize olmak
Zamanı iyi kullanmak
10 saat
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
İŞLEM NO:
2
İŞLEMİN
ADI:
Sorgularda parametre ve hesaplanan alan kullanmak
Veri tabanında sorgu yapmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
ORTAM (Araç-gereç,
için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız sorgularda ölçüt ve hesaplama yapma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Sorgu tasarım penceresinde, ölçüt operatörlerini
1. Hesaplanan alanlar ve özet 1. Daha esnek sorgu 1. Detaylara özen göstermek
kullanarak kayıtları filtrelemek
çıkarma
yapma
2. Planlı ve organize olmak
2. Ölçüt satırına sağ tıklayıp, “Oluştur…” komutunu
2. Sorgu verisi içinde 3. Yeniliklere açık olmak
2. Deyim Oluşturucusu
vererek “Deyim Oluşturucusu” ile kayıtlar üzerinde 3. Parametreli sorgu
hesaplamalar
4. Mesleği ile ilgili etik değerlere
hesaplamalar yapmak
yapma
sahip olmak
4. Ölçüt operatörleri, aritmetik
3. Ölçüt kısmına köşeli parantez [ ] kullanarak
operatörler, sıralama yönü, 3. Veriden anlamlı 5. Ürün ve hizmetleri konusunda
parametrenin mesajını yazmak
bağ oluşturma
özet bilgi
müşterilerini tam ve doğru
4. Yeni bir alan kısmı açıp, aritmetik operatörler ile
5. “Toplamlar”ın seçenekleri
oluşturma
olarak bilgilendirmek
hesaplanan alan eklemek
6. IIF komutu
5. “Görünüm*Toplamlar” komutu verip, uygun alandaki
“Toplam” açılır kutusundan gruplama veya özetleme
özelliği seçmek
NOT:
5 saat
10 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
15
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
İŞLEM NO:
3
İŞLEMİN
İlişkili tablolar ile sorgu hazırlamak
ADI:
Veritabanı işletimi yapmak
Veri tabanında sorgu yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
donanım ve koşullar ) : için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız kısa zamanda ilişkili tablo kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Sorgu tasarım penceresinde gerekli tabloları
1. Birden fazla tablo veya 1. Birbirinin alt bilgilerine 1. Detaylara özen göstermek
eklemek
sorgu ile sorgu
sahip tabloları
2. Planlı ve organize olmak
2. “Tabloyu göster” penceresini kapatmak
ilişkilendirme
2. “Birleştirme Özellikleri”
3. Yeniliklere açık olmak
2. Verileri organize etme 4. Mesleği ile ilgili etik değerlere
3. Eğer iki tablo zaten ilişkilendirilmiş ise tasarım
penceresi
penceresinde aralarındaki bağı görmek
sahip olma
3. İlişkisel veritabanı
4. Benzer alanları ilişkilendirmek için ilgili tablodaki
5. Ürün ve hizmetleri konusunda
alan diğer tablodaki alan üzerine sürükle bırak ile
müşterilerini tam ve doğru
bağlamak
olarak bilgilendirmek
5. Bağı silmek için üzerine sağ tıklayıp, “Sil” komutu
vermek
6. Bağ üzerine çift tıklayıp, “Birleştirme Özellikleri”
penceresinden bağın yönünü seçmek
7. Benzer alanları ilişkilendirilmiş iki veya daha fazla
tablodan gerekli alanları alan kısmına eklemek
NOT:
5 saat
10 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
16
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA FORMLAR VE RAPORLAR
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Veritabanında Sorgular modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, form ve rapor yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1.
2.
3.
4.
Nesne ve form özelliklerini değiştirebilecektir
Nesnelerin boyut ve konumlarını değiştirebilecektir
Alt form oluşturup, yeni nesne ekleyebilecektir
Nesneleri elle ve otomatik formatlama ile görünümünü değiştirebilecektir
İÇERİK
:
A. NESNE VE FORMLAR
1. Nesneler, form, rapor terimleri
2. Form ve rapor sihirbazı
3. Form ve raporların yerleşim türleri (sütunlu, sekmeli, veri sayfası, dayalı, özet, dikey,
sekmeli)
4. Araç kutusu, alan listesi ve özellikler pencereleri
5. Araç kutusundaki düğme ve kontrolleri
6. Kaynak türüne göre ilişkili, ilişkisiz ve hesaplanan alanlar
7. Nesnelerin veri kaynağını seçme
8. Sık kullanılan hesaplanan alan fonksiyonları
9. “Deyim Oluşturucusu” penceresi
10. Özellikler penceresindeki sekmeler (biçim, veri, olay, diğer, tümü)
11. Genel form, rapor ve nesne özellikleri
12. Geri al, yinele, kes, kopyala, yapıştır, sil ve çoğalt işlemleri
B. NESNE ÖZELLİKLERİ
1. Sayfa yapısı ve kenar boşlukları
17
2. Cetvel ve kılavuz çizgileri
3. Form ve raporun bölümleri
4. “Dosya*Sayfa Yapısı” penceresi
5. Eklenen nesneleri boyutlandırma ve yerlerini değiştirme
6. “Görünüm*Sekme Sırası” penceresi
7. “Otomatik biçim penceresi”
8. Koşullu biçimlendirme penceresi
9. Denetim sihirbazları seçeneği
C. ALT FORMLAR
1. Rapor ve formda alt form nesnesi
2. Grafik sihirbazı, resim, köprü, ActiveX, nesne ekleme
3. “Resim Ekle” diyalog kutusu
4. Resim dosyalarının çeşitleri(BMP, JPEG…)
5. Tarih, sayfa numarası ekleme penceresi
6. Sık kullanılan grafik türleri (sütun, çubuk, alan, çizgi, pasta)
7. Raporda “Sıralama ve Gruplandırma” penceresi
8. Nesne dönüştürme
D. NESNE GÖRÜNÜMLERİ
1. Otomatik biçim penceresi
2. Koşullu biçimlendirme penceresi
3. Biçimlendirme araç çubuğu
4. Biçim boyacısı
5. Nesneleri hizalama
6. Yazı tipi, yazı tipi boyutu, renk, özel efekt, yazıları sağ sol ve orta hizalama
7. Nesnelerin sık kullanılan biçimlendirme özellikleri
8. Sağa, sola, üste, alta ve kılavuza göre hizalama
9. En uyguna, kılavuza, en uzununa, en kısasına, en genişine ve en darına göre
boyutlandırma
KONULAR
NESNE VE FORMLAR
NESNE ÖZELLİKLERİ
ALT FORMLAR
NESNE GÖRÜNÜMLERİ
KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI (%)
25
25
25
25
18
VERİTABANI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
1
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI: Nesne ve form özelliklerini değiştirmek
Veri tabanında form ve rapor yapmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için
ORTAM (Araç-gereç,
yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız kısa zamanda form ve rapor tasarlama
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
MESLEĞİN ADI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sihirbaz ile form veya rapor oluşturmak
Form sihirbazında form yerleşimi sütunlu, sekmeli, veri sayfası veya özet olarak belirlemek
Rapor sihirbazında rapor yerleşimi dikey, dayalı veya sekmeli olarak belirlemek
Rapor sihirbazında sıralama ve özet seçeneklerinden uygun olanlarını seçmek
Veritabanı penceresindeki “Tasarla” komutu ile formu tasarım görünümünde açmak
“Görünüm*Alan Listesi” ile form üzerine istenen alanı sürükle bırak yöntemi ile eklemek
“Araç kutusu”ndan uygun bir nesne seçilip, form üzerine istenilen büyüklük olana dek çizmek
Kullanılması istenmeyen nesneye tıklanıp “Düzen*Sil” komutu ile silmek
Aynı nesneden bir adet daha yapmak için “Düzen*Çoğalt” komutu vermek
Nesneyi sağ tıklayıp “Özellikler*Veri*Denetim Kaynağı”nı elle yazmak veya “Deyim
oluşturucusu” ile seçmek
Formun sol üst köşesindeki “Form Seçme” düğmesine basarak form seçmek
Formun “Özellikler*Biçim*Varsayılan Görünüm” seçeneği ile, bir kerede ekranda kaç kaydın
gözükeceğine karar vermek
“Dosya*Baskı Önizleme” ile formun yazıcı çıktısını incelemek
“Dosya*Kapat” ile form kapatılırken, uygun bir form adı belirlemek
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
4 saat
1.
2.
3.
Nesneler, form, rapor terimleri
1.
Form ve rapor sihirbazı
Form ve raporların yerleşim türleri
(sütunlu, sekmeli, veri sayfası, dayalı,
2.
özet, dikey, sekmeli)
4. Araç kutusu, alan listesi ve özellikler
pencereleri
5. Araç kutusundaki düğme ve kontrolleri
3.
6. Kaynak türüne göre ilişkili, ilişkisiz ve
hesaplanan alanlar
7. Nesnelerin veri kaynağını seçme
8. Sık kullanılan hesaplanan alan
fonksiyonları
9. “Deyim Oluşturucusu” penceresi
10. Özellikler penceresindeki sekmeler (biçim,
veri, olay, diğer, tümü)
11. Genel form, rapor ve nesne özellikleri
12. Geri al, yinele, kes, kopyala, yapıştır, sil
ve çoğalt işlemleri
İşlemi Öğrenme Süresi:
19
Görsel
tasarım
yapma
Problem
çözme
yeteneğine
sahip olma
Kullanıcı
arabirimini
göze hoş
gelecek
şekilde
düzenleme
1.
2.
3.
4.
Detaylara özen
göstermek
İş disiplinine
sahip olmak
Planlı ve
organize
olmak
Sabırlı olmak
8 saat
VERİTABANI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
2
Nesnelerin boyut ve konumlarını değiştirmek
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Veri tabanında form ve rapor yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için
donanım ve koşullar ) : yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız nesnelerin özelliklerini düzenleme
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
MESLEĞİN ADI:
1. “Görünüm*Form üstbilgisi/altbilgisi” menüsü ile formun üst ve alt bilgi 1.
kısımlarını değiştirmek
2.
2. “Görünüm*Sayfa üstbilgisi/altbilgisi” menüsü ile yazıcı önizleme
3.
sayfanın üst ve alt bilgi kısımlarını değiştirmek
4.
3. Formdaki bölüm seçme çubuklarından birini sağ tıklayıp,
“Özellikler*Biçim*Yeni Sayfaya Zorla” ile yazıcı çıktısında sayfalamanın
5.
nasıl olacağına karar vermek
4. Nesnelerin Tab sırasını, forma sağ tıklayıp “Sekme Sırası” penceresinden
düzenlemek
6.
5. Nesnelerin önemli özelliklerini, nesneye sağ tıklayıp “Özellikler”
penceresinden düzenlemek
6. Çok nesne seçmek için Shift tuşu basılı iken istenen nesneleri tıklamak
7.
8.
7. Nesne üzerine getirilen fare simgesi el olunca, yeni bir yere nesne
sürüklemek
9.
8. Nesnenin sol üst köşesindeki kutusundan sürükleyerek, bağlı olduğu
nesneden bağımsız yerini değiştirmek
9. Nesne seçildiğinde, kenarlarında ortaya çıkan kutuları kullanarak,
nesnenin boyutlarını değiştirmek
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
4 saat
20
1. Görsel
Sayfa yapısı ve kenar
tasarım
boşlukları
yapma
Cetvel ve kılavuz çizgileri
Form ve raporun bölümleri 2. Kullanıcı
arabirimini
“Dosya*Sayfa Yapısı”
göze hoş
penceresi
gelecek
Eklenen nesneleri
şekilde
boyutlandırma ve yerlerini
düzenleme
değiştirme
“Görünüm*Sekme Sırası”
penceresi
“Otomatik biçim penceresi”
Koşullu biçimlendirme
penceresi
Denetim sihirbazları
seçeneği
İşlemi Öğrenme Süresi:
1.
2.
3.
4.
Detaylara özen göstermek
İş disiplinine sahip olmak
Planlı ve organize olmak
Sabırlı olmak
8 saat
MESLEĞİN ADI:
İŞLEM NO:
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç,
donanım ve koşullar ) :
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
VERİTABANI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
3
Alt form oluşturmak, yeni nesne eklemek
İŞLEMİN ADI:
Veri tabanında form ve rapor yapmak
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız alt form ve diğer nesneleri kullanma
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Birbiri ile ilişkilendirilmiş iki tablo ile birden çoğa görünümde alt form
yapmak
2. Araç çubuğundaki “Denetim Sihirbazları” seçeneğini aktif etmek
3. Araç kutusundan “Alt form/alt rapor” seçilip form üzerinde uygun yere
yerleştirmek
4. Açılan sihirbaz penceresinden, uygun tablo ve sorgu seçilerek, uygun alt ve
üst alanları birbirine bağlamak
5. Alt formun yerini ve boyutunu göze hoş gelecek şekilde düzenlemek
6. “Ekle*Resim” komutu ile açılan “Resim Ekle” diyalog kutusundan resim
seçmek
7. “Ekle*Tarih ve saat” ile sayfada tarih bilgisinin gözükmesini sağlamak
8. “Ekle*Grafik” ile açılan sihirbazdan uygun ayarlamaları yaparak, form
üzerine grafik eklemek
9. Araç çubuğundaki “Sıralama ve Gruplandırma” komutu vererek, raporun belli
bir alana göre sıralanmak veya grup özelliklerini ayarlamak
10. Metin kutusu, etiket gibi bir nesneye sağ tıklayıp, “Değiştir*yeni tür nesne”
komutu vermek
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
4 saat
21
1. Rapor ve formda alt form nesnesi 1.
2. Grafik sihirbazı, resim, köprü,
ActiveX, nesne ekleme
3. “Resim Ekle” diyalog kutusu
2.
4. Resim dosyalarının
çeşitleri(BMP, JPEG…)
5. Tarih, sayfa numarası ekleme
penceresi
6. Sık kullanılan grafik türleri
(sütun, çubuk, alan, çizgi, pasta)
7. Raporda “Sıralama ve
Gruplandırma” penceresi
8. Nesne dönüştürme
İşlemi Öğrenme Süresi:
Görsel
tasarım
yapma
Form
üzerine daha
fazla kontrol
ekleme
1. Detaylara özen
göstermek
2. İş disiplinine sahip
olmak
3. Planlı ve organize
olmak
4. Sabırlı olmak
8 saat
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
İŞLEMİN
Nesnelerin elle ve otomatik formatlama ile görünümünü değiştirmek
ADI:
Veri tabanında form ve rapor yapmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
ORTAM (Araç-gereç,
için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız nesneleri biçimlendirme
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
İŞLEM NO:
4
1. Nesneleri tıklayıp, biçimlendirme araç çubuğundan yazı tipi ayarını
(yazı tipi boyutu, kalın, italik, altı çizili) yapmak
2. Nesnenin içindeki yazının hizalamasını, araç çubuğundaki hizalama
komutları ile sağ, orta veya sola dayalı olarak ayarlamak
3. Uygun nesne fare ile seçilerek, araç çubuğundaki “Otomatik Biçim”
komutu ile hazır biçim ayarlarını yapmak
4. Nesnenin yazı rengi, dolgu/arka plan rengi ve çizgi/kenarlık rengini
biçimlendirme araç çubuğundan seçmek
5. Biçimi bitirilen nesnenin biçimini, diğer nesnelere aktarmak için, form
tasarımı araç çubuğundaki “Biçim Boyacısı” komutu verilip, hedefteki
diğer nesneyi tıklamak
6. Hizaları farklı olan nesneleri sağ tıklayıp “Hizala” alt menüsünden
uygun seçeneği yerine getirmek
7. Boyutları farklı olan nesneleri sağ tıklayıp “Boyut” alt menüsünden
uygun seçeneği yerine getirmek
8. Veri kaynağına bağlı bir nesne seçilerek, belli bir değere sahip
olduğunda başka görünüme sahip olması için “Biçim*Koşullu
Biçimlendirme” komutu vermek
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otomatik biçim penceresi
1. Görsel tasarım
Koşullu biçimlendirme penceresi
yapma
Biçimlendirme araç çubuğu
2. Biçimlendirme
Biçim boyacısı
araçları ile daha
Nesneleri hizalama
ileri seviye
Yazı tipi, yazı tipi boyutu, renk,
görsellik elde
özel efekt, yazıları sağ sol ve orta
etme
hizalama
7. Nesnelerin sık kullanılan
biçimlendirme özellikleri
8. Sağa, sola, üste, alta ve kılavuza
göre hizalama
9. En uyguna, kılavuza, en uzununa,
en kısasına, en genişine ve en
darına göre boyutlandırma
4 saat
22
İşlemi Öğrenme Süresi:
1. Detaylara özen
göstermek
2. Adil, dürüst ve
güvenilir olmak
3. İş disiplinine sahip
olmak
4. Planlı ve organize
olmak
5. Sabırlı olmak
8 saat
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA MAKROLAR
KODU
:
SÜRE
: 40 / 24
ÖN KOŞUL
: Veritabanında Formlar ve Raporlar modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, makro yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Makro oluşturabilecektir
2. Makro düzenleyip bir olaya atayabilecektir
3. Şartlı deyimler oluşturabilecektir
İÇERİK
:
A. MAKRO
1. Makro
2. Komut düğmelerine makro atama
3. Kayıt gezme eylemleri (ilk, son…)
4. Kayıt işlemleri (kaydet, sil…)
5. Form işlemleri (kapat, yazdır…)
6. Uygulama açma (not defteri, hesap makinesi…)
7. Makro Tasarım penceresi
8. Eylem değişkenleri kısmı
B. MAKRO DÜZENLEME
1. Eylemlerin çalışma yönü
2. Bir makroya daha fazla eylem ekleme
3. “Araçlar*Makro*Makro Çalıştır” penceresi
4. Makrolarda grup yapma
5. Makroyu bir olaya atama
6. Makroları tetikleyen olay özellikleri
7. Önemli makro eylemleri
23
C. ŞARTLI DEYİMLER
1. Deyim oluşturucusu penceresi
2. Koşullu deyimin parçaları
3. Önemli klavye kısa yolları yazımı
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
35
35
30
KONULAR
MAKRO
MAKRO DÜZENLEME
ŞARTLI DEYİMLER
24
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN
Makro oluşturmak
ADI:
Veri tabanında makro yapmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
ORTAM (Araç-gereç,
için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız makro oluşturma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Forma bir düğme eklenirken, “Denetim Sihirbazları”
1. Makro
1. Devamlı tekrar 1. Detaylara özen
seçili olmasına dikkat ederek, gelen sihirbazdan uygun 2. Komut düğmelerine makro atama
eden işlemleri tek
göstermek
eylemi seçmek
3. Kayıt gezme eylemleri (ilk,
adıma indirgeme 2. Dürüst olmak
2. Sihirbazda düğmenin başlığını ve resmini belirleyerek
son…)
2. Form üzerinde
3. İş disiplinine sahip
işlemi tamamlamak
4. Kayıt işlemleri (kaydet, sil…)
daha fazla
olmak
3. Veritabanı penceresindeki Makro simgesi tıklanarak
5. Form işlemleri (kapat, yazdır…)
işlevsellik elde
4. Planlı ve organize
“Yeni” komutu vermek
6. Uygulama açma (not defteri,
etme
olmak
4. Makro tasarım penceresinden “Makro Adı” sütunundan
hesap makinesi…)
5. Sabırlı olmak
gereken eylemleri seçmek
7. Makro Tasarım penceresi
6. Sorumluluk sahibi
8. Eylem değişkenleri kısmı
5. Eylemin alt seçeneklerini “Eylem Değişkenleri”
olmak
kısmından düzenlemek
7. Yeniliklere açık olmak
6. Eylemin gerekirse “Açıklama” kısmını açık bir dille
8. Zamanı iyi kullanmak
doldurmak
7. “Dosya*Kapat” komutu ile makroya isim vererek
kaydetmek
8. Makroyu çalıştırmak için, veritabanı penceresinde ismini
sağ tıklayıp “Çalıştır” komutu vermek
NOT:
5 saat
8 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
İŞLEM NO:
1
25
VERİTABANI PROGRAMCILIĞI İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
MESLEĞİN ADI:
2
Makro düzenlemek ve bir olaya atamak
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Veri tabanında makro yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama
donanım ve koşullar ) : için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız makroları bir olaya atama
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Sık kullanılan, peş peşe yapılan eylemleri belirlemek 1. Eylemlerin çalışma yönü
1. Problem çözme
1. Detaylara özen
2. Makronun simgesine tıklayıp “Tasarla” komutu
2. Bir makroya daha fazla eylem ekleme
yeteneğine sahip
göstermek
vererek düzenlemek
3. “Araçlar*Makro*Makro Çalıştır”
olma
2. Dürüst olmak
3. Sırasına göre eylemleri “Eylem” sütununa eklemek
penceresi
2. Form üzerinde daha 3. İş disiplinine sahip
4. Bir makro içine birden fazla birbiri ile ilgili makro
4. Makrolarda grup yapma
fazla işlevsellik elde
olmak
eklemek
5. Makroyu bir olaya atama
etme
4. Planlı ve organize
5. Denemek için tasarım görünümünde araç
6. Makroları tetikleyen olay özellikleri
olmak
çubuğundaki “Çalıştır” komutunu vermek
7. Önemli makro eylemleri
5. Sabırlı olmak
6. Makroyu “Dosya*Kaydet” ile kaydettikten sonra,
6. Sorumluluk sahibi
makronun atanacağı formu tasarım görünümünde
olmak
açmak
7. Yeniliklere açık
7. Uygun nesne sağ tıklanıp, “Özellikler*Olay”
olmak
kısmında belli bir olaya makro seçmek
8. Zamanı iyi
kullanmak
NOT:
5 saat
8 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
26
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
Veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
İŞLEMİN
Şartlı deyimler oluşturmak
ADI:
Veri tabanında makro yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, donanım ve Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
koşullar ) :
Hatasız şartlı deyimler yazma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. “Görünüm*Koşullar” komutunu vermek
1. Detaylara özen
1. Deyim oluşturucusu
1. Problem çözme
2. Makro tasarımı araç çubuğundaki “Oluştur” komutunu
penceresi
göstermek
yeteneğine sahip
vermek
2. İş disiplinine sahip olmak
2. Koşullu deyimin parçaları
olma
3. “Deyim oluşturucusu” ile istenen şartı oluşturmak
3. Önemli klavye kısa yolları 2. Form üzerinde daha 3. Planlı ve organize olmak
4. Bir makronun düğmeye basarak çalıştırılması yerine,
yazımı
fazla işlevsellik elde 4. Zamanı iyi kullanmak
klavyeden kısa yol ile çalışması için “Otomatik tuşlar etme
Autokeys” adında makro oluşturmak
5. Makronun “Makro adı” hücresine klavye kısa yolu
yazmak
NOT:
5 saat
8 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
İŞLEM NO:
3
27
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA KAYNAK DOSYALAR
KODU
:
SÜRE
: 40 / 24
ÖN KOŞUL
: Veritabanında Makrolar modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, kaynak dosyalarla çalışabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Tabloyu dışarıya dosya olarak kaydetmeyi ve dışarıdan dosya alabilecektir
2. Dış kaynağa tablo bağlamayı, nesne gömmeyi ve dışarı bağ oluşturabilecektir
İÇERİK
:
A. DOSYA ALMA VERME
1. Diğer ofis programlarını genel olarak tanıma
2. Tab ile bölünmüş metin dosyaları
3. Diğer dosya türleri (xls, csv, dbf…)
4. Metin alma sihirbazı
5. Başka bir veritabanından bir veritabanı nesnesi alımı (tablo, sorgu, form…)
6. Bağlı tablo
B. DIŞ BAĞLANTILAR
1. Adres mektup birleştirme
2. Bir hesap tablosu programı ile tablo analizi (xls uzantılı)
3. Bir yazı programı ile tabloyu yayımlama (rtf uzantılı)
4. Tabloda “Köprü” alan türü
5. “Köprü düzenle” penceresi
6. Köprünün metnini değiştirme
7. “OLE Nesnesi” alan türü
8. “Ekle*Nesne…” penceresi
9. Gömülü ve bağlı nesne
28
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
DOSYA ALMA VERME
DIŞ BAĞLANTILAR
29
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
İŞLEM NO:
1
İŞLEMİN ADI:
Tabloyu dışarıya dosya olarak kaydetmek ve dışarıdan
dosya almak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç,
donanım ve koşullar ) :
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
Veri tabanında kaynak dosyalar ile çalışmak
Ofis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız veri alışverişi yapma
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1.
1. “Dosya*Dış Veri Al*Al” komutu ile uygun dosya
uzantısında tablo almak
2. Metin dosyası alırken kayıt seçeneği olarak, bölünmüş 2.
veya sabit genişlikli seçimini yapmak
3.
3. İlk sütunun alan adlarını içerip içermediğini seçmek
4.
4. Birincil anahtar olup olmayacağını seçip, sihirbazı
5.
kapatmak
5. Tabloyu dışarı dosya olarak kaydetmek için, sağ
tıklayıp “Ver…” komutunu vermek
6.
6. Dosya türünü “Kayıt türü” açılır kutusundan belirlemek
7. “Dosya*Dış Veri Al*Tabloları Bağla” komutu ile
başka bir veritabanından tablo bağı kurmak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
Diğer ofis programlarını genel
1. Veritabanının
olarak tanıma
yedeğini alma
Tab ile bölünmüş metin dosyaları 2. Başka programlar
ile uyumlu çalışma
Diğer dosya türleri (xls, csv, dbf…)
Metin alma sihirbazı
Başka bir veritabanından bir
veritabanı nesnesi alımı (tablo,
sorgu, form…)
Bağlı tablo
8 saat
1. Çalışma yaşamının ahlak
kurallarına uymak
2. Mesleği ile ilgili etik değerlere
sahip olmak
3. İnsan ilişkilerine özen göstermek
4. Başkalarına ait özel bilgilerin
gizliliğine ve korunmasına özen
göstermek
5. Çalışma ve ilişkilerinde ahlaki
değerler doğrultusunda hareket
etmek
6. Mesleki bilgi, beceri ve
yeteneklerini kullanırken kişisel
ve kurumsal çıkarlara zarar
vermemek
İşlemi Öğrenme Süresi:
30
12 saat
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI PROGRAMCILIĞI İŞ:
İŞLEM NO:
2
İŞLEMİN ADI:
Veritabanı işletimi yapmak
Dış kaynağa tablo bağlamak, nesne gömmek ve dışarı bağ
oluşturmak
Veri tabanında kaynak dosyalar ile çalışmak
YETERLİK:
ORTAM (AraçOfis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
gereç, donanım ve
raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
koşullar ) :
Hatasız veri kaynakları ile bağ oluşturma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
“Araçlar*Office Bağlantıları” menüsünden adres mektup birleştirme
yapmak veya hesap tablosu ile analiz etmek
2.
Yazı programında “Birleştirme Alanları Ekle” komutu ile birleşecek
alanları dosya üzerinde istenen yere eklemek
3.
Bir tabloda, uygun alanın türünü “Köprü” olarak belirlemek
Çift tıklayıp tabloyu açtıktan sonra, köprü özelliğindeki hücreye sağ
4.
tıklayıp, “Köprü*Köprü Düzenle” komutu vermek
5.
Alan içinde oluşan bağı tıklayıp, site açmak veya dosya açmak
6.
Bir alanın türünü “OLE Nesnesi” olarak tanımlayıp, veri görünümünde o 7.
alana “Ekle*Nesne…” ile bir dosya bağlamak
8.
Nesne ekleme kısmında “Yeni Oluştur” veya “Dosyadan Oluştur”
9.
seçimini yapmak
“Dosyadan Oluştur” seçiminde “Bağla” seçeneğini uygun olarak seçmek
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
8 saat
Adres mektup birleştirme
1.
Bir hesap tablosu programı ile
tablo analizi (xls uzantılı)
Bir yazı programı ile tabloyu
2.
yayımlama (rtf uzantılı)
Tabloda “Köprü” alan türü
“Köprü düzenle” penceresi
Köprünün metnini değiştirme
“OLE Nesnesi” alan türü
“Ekle*Nesne…” penceresi
Gömülü ve bağlı nesne
İşlemi Öğrenme Süresi:
31
İnternete
çıkabilen
uygulamalar
tasarlama
Diğer ofis
programları ile
birlikte çalışma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Çalışma yaşamının ahlak kurallarına
uymak
Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip
olmak
İnsan ilişkilerine özen göstermek
Başkalarına ait özel bilgilerin
gizliliğine ve korunmasına özen
göstermek
Çalışma ve ilişkilerinde ahlaki
değerler doğrultusunda hareket etmek
Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini
kullanırken kişisel ve kurumsal
çıkarlara zarar vermemek
12 saat
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİ TABANINDA GÜVENLİK
KODU
:
SÜRE
: 40 / 24
ÖN KOŞUL
: Veritabanında Kaynak Dosyalar modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kağıt ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veritabanı güvenlik ayarlarını
yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Veritabanı yönetimi yapabilecektir
2. Veritabanı güvenliğini sağlayabilecektir
İÇERİK
:
A. YÖNETİM
1. “Yedeği Farklı Kaydet” penceresi
2. Veritabanını sıkıştırma ve onarma
3. Veritabanını kodla/kodunu çözme
4. Veritabanını dönüştürme
5. MDE dosya türü
6. “Veritabanı bölücüsü” ve “Bağlı Tablo Yöneticisi” pencereleri
B. GÜVENLİK
1. Paylaşım seviyesi güvenlik (veritabanına şifre verme)
2. Kullanıcı seviyesi güvenlik (veritabanı nesnelerine kullanıcı grupları ile hâkim olma)
3. “Çalışma grubu yöneticisi” penceresi
4. “Çalışma grubu bilgi dosyası” penceresi
5. “system.mdw” dosya türü
6. “Kullanıcı ve grup izinleri” ve “Kullanıcı ve grup hesapları” pencereleri
7. “Kullanıcı düzeyi güvenlik sihirbazı” penceresi
32
8. Kullanıcı erişim hakları
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
YÖNETİM
GÜVENLİK
33
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN
Veritabanı yönetimi yapmak
ADI:
Veri tabanı güvenlik ayarlarını yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, donanım Ofis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash
bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
ve koşullar ) :
Hatasız veritabanını yönetme
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Veritabanın kopyasını, “Araçlar*Veritabanı Hizmet
1. “Yedeği Farklı Kaydet”
1. Problem çözme
1. Planlı ve organize
Programları*Veritabanı Yedekle…” ile oluşturmak
penceresi
yeteneğine sahip olma
olmak
2. Silinen kayıtları tamamen veritabanından çıkarmak için,
2. Veritabanını sıkıştırma ve
2. Kaynak kodları koruma 2. Sabırlı olmak
“Veritabanını Sıkıştır ve Onar…” komutu vermek
onarma
3. Veritabanına bakım
3. Sorumluluk sahibi
3. Verilere dışarıdan ulaşılmaması için,
olmak
3. Veritabanını kodla/kodunu
yapma
“Araçlar*Güvenlik*Veritabanını kodla/kodunu çöz”
çözme
4. Yeniliklere açık
komutu vermek
olmak
4. Veritabanını dönüştürme
4. Veritabanını diğer sürümlere dönüştürmek için,
5. MDE dosya türü
5. Zamanı iyi
“Araçlar*Veritabanı Hizmet Programları*Veritabanını
6. “Veritabanı bölücüsü” ve
kullanmak
Dönüştür” komutu vermek
“Bağlı Tablo Yöneticisi”
5. Kaynak kodlarını korumak için, “MDE Dosyası yap…”
pencereleri
komutu vermek
6. Veritabanından tabloları ayırmak için, “Veritabanı Bölücü”
komutu vermek
7. Bölünen tablodaki verileri güncellemek için, “Bağlı Tablo
Yöneticisi” komutu vermek
NOT:
8 saat
12 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
İŞLEM NO:
1
34
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
Veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN
Veritabanı güvenliğini sağlamak
ADI:
Veri tabanı güvenlik ayarlarını yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Ofis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
donanım ve koşullar ) : raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt, kalem
Hatasız veritabanının güvenliğini sağlama
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. “Araçlar*Güvenlik*Çalışma grubu yöneticisi” 1. Paylaşım seviyesi güvenlik 1. Problem çözme
1. Çalışma yaşamının ahlak
ile yeni sistem dosyası yapmak
(veritabanına şifre verme)
kurallarına uymak
yeteneğine sahip
2. “Kullanıcı ve grup hesapları*Giriş Parolasını
2. Kullanıcı seviyesi güvenlik
2. Mesleği ile ilgili etik değerlere
olma
değiştir” penceresinde yöneticinin şifresini boş
sahip olmak
(veritabanı nesnelerine
2. Veritabanının
olmayacak şekilde oluşturmak
kullanıcı grupları ile hakim
güvenliğini artırma 3. İnsan ilişkilerine özen göstermek
3. “Araçlar*Güvenlik* Kullanıcı düzeyi güvenlik
olma)
4. Başkalarına ait özel bilgilerin
sihirbazı” ile yeni kullanıcı ve gruplar
3. “Çalışma grubu yöneticisi”
gizliliğine ve korunmasına özen
oluşturmak
penceresi
göstermek
4. “Kullanıcı ve grup hesapları” penceresinde
5. Çalışma ve ilişkilerinde ahlaki
4. “Çalışma grubu bilgi
“Yeni…” komutu ile yeni kullanıcı veya grup
dosyası” penceresi
değerler doğrultusunda hareket
eklemek
5. “system.mdw” dosya türü
etmek
5. “Kullanıcı ve grup izinleri” penceresinde
6. Mesleki bilgi, beceri ve
6. “Kullanıcı ve grup izinleri”
istenen kullanıcılara veritabanı nesneleri için
ve “Kullanıcı ve grup
yeteneklerini kullanırken kişisel ve
izinler hazırlamak
hesapları” pencereleri
kurumsal çıkarlara zarar
7. “Kullanıcı düzeyi güvenlik
vermemek
sihirbazı” penceresi
8. Kullanıcı erişim hakları
NOT:
8 saat
12 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
İŞLEM NO:
2
35
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: AĞ VERİTABANI KURULUMU
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Veritabanı modüllerini bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Ağ veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kâğıt
ve kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, ağ veritabanı programını kurabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Veritabanı bileşenlerini kullanabilecektir
2. Sistem gereklilikleri kullanabilir ve ağ programı kurulumu yapabilecektir
3. Programlama araçlarını kullanabilecektir
İÇERİK
:
A. VERİTABANI BİLEŞENLERİ
1. İlişkisel Veritabanı
2. RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetimi)
3. Veri Saklama Modelleri
4. Ağ Veritabanı Bileşen Mimarisi
B. KURULUM
1. Ağ Veritabanı Sürümleri
2. İşletim Sistemi Seçimi
3. Sistem Gereksinimleri
4. FAT ve NTFS Dosya Sistemleri
5. Güvenlik
6. SQL Server Kurulumu
36
C. PROGRAMLAMA ARAÇLARI
1. SQL Yönetim Programı (SQL Server Configuration Manager)
2. SQL Server Management Studio
3. Arayüz Alanı Konfigürasyonu (SQL Server Area Configuration)
4. SQL Grafiği (SQL Profiler)
5. SQL Server Veritabanı Mimarisi
6. SQL Server’da Standart Veritabanları
7. Disk Yönetim Mimarisi
8. Kullanıcı Yönetim Mimarisi
9. SQL Server Aracı (SQL Server Agent)
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
33
33
34
KONULAR
VERİTABANI BİLEŞENLERİ
KURULUM
PROGRAMLAMA ARAÇLARI
37
VERİTABANI
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
1
Veritabanı bileşenlerini tanımak
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
Ağ veri tabanı kurulumunu yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, donanım ve Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı, Flash bellek),
raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız veritabanı bileşenlerini kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. İş disiplinine sahip
1. Ağ veritabanı tanımını yapmak
1. İlişkisel veritabanı
1. Ağ veritabanını
olmak
2. Veritabanı ve ilişkisel veritabanı
2. Rdbms (İlişkisel veritabanı yönetimi)
tanıma
yönetiminin tanımını yapmak
3. Veri saklama modelleri
2. İlişkisel veritabanını 2. Planlı ve organize
3. Veri saklama modellerini tanımak
4. Ağ veritabanı bileşen mimarisi
tanıma
olmak
3. Sabırlı olmak
4. Veritabanı bileşen mimarisini
3. Veri saklama
modellerini tanıma
tanımak
4. Bileşen mimarisini
tanıma
MESLEĞİN ADI:
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
5 saat
İşlemi Öğrenme Süresi:
38
10 saat
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEM NO:
2
Sistem gereklilikleri tanımak ve ağ programı
kurulumu yapmak
İŞLEMİN ADI:
Ağ veri tabanı kurulumunu yapmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli
ORTAM (Araç-gereç,
donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt, kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız ağ programı kurulumunu yapma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Detaylara özen
1. Donanım seçiminde markalı 1. Ağ veritabanı sürümleri
1. Kurulacak ağ
göstermek
firmaları tercih etmek
2. İşletim sistemi seçimi
veritabanı
2. Oluşturulan sistemi test
3. Sistem gereksinimleri
sürümünü belirleme 2. İş disiplinine sahip
olmak
etmek
4. Fat ve ntfs dosya sistemleri
2. Veritabanını
3. Veritabanını işleten
güvenliğini
3. Planlı ve organize
5. Güvenlik
bilgisayarın ayarlarını
sağlama
olmak
6. Sql server kurulumu
yapmak
3. Ağ veritabanını
4. Sorumluluk sahibi
kurma
olmak
4. Kurulum CD’sinden
veritabanı programını
5. Yeniliklere açık
kurmak
olmak
6. Zamanı iyi
5. Kurulum sonrasında temel
ayarları yapmak
kullanmak
6. Yönetici şifresini
7. Mesleği ile ilgili etik
değiştirmek
değerlere sahip olma
NOT:
5 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi: 10 saat
39
VERİTABANI
MESLEĞİN
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
ADI:
3
Programlama araçlarını tanımak
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
YETERLİK: Ağ veri tabanı kurulumunu yapmak
ORTAM
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
(Araç-gereç,
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt ve kalem
donanım ve
koşullar ) :
STANDART: Hatasız programlama araçlarını tanıma
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. SQL yönetim programını tanımak
1. SQL Yönetim Programı (SQL Server 1. Program özelliklerini 1. Detaylara özen
tanıma
2. SQL Server Management Studio
Configuration Manager)
göstermek
programını başlatmak ve tanımak
2. SQL Server Management Studio
2. Veritabanı üzerinde 2. Planlı ve organize
3. Arayüz alanı konfigürasyonunu yapmak
3. Arayüz Alanı Konfigürasyonu (SQL
analiz yapma
olmak
4. SQL grafiğini tanımak
Server Area Configuration)
3. Veritabanı araçlarını 3. Sabırlı olmak
5. SQL Server veritabanı mimarisinde veri
4. SQL Grafiği (SQL Profiler)
tanıma
4. Yeniliklere açık
dosyalarını tanımak
5. SQL Server Veritabanı Mimarisi
olmak
6. Standart veritabanlarını tanımak
6. SQL Server’da Standart Veritabanları
7. Disk ve kullanıcı yönetim mimarisini
7. Disk Yönetim Mimarisi
tanımak
8. Kullanıcı Yönetim Mimarisi
9. SQL Server Aracı (SQL Server Agent)
8. SQL Server aracını tanımak
NOT:
İşlemin Yapılma
5 saat
10 saat
SÜRE
İşlemi Öğrenme Süresi:
Süresi:
40
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
:VERİTABANI
MODÜL
: AĞ VERİTABANI PLANLAMA
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Ağ veritabanı kurulumu modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Ağ veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kâğıt
ve kalem hazır bulundurulmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veritabanın planlamasını yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Veritabanı ihtiyaçlarını tespit ederek çeşitlerini analiz edebilecektir.
2. Veritabanı normalizasyonunu belirleyerek tabloları ilişkilendirebilecektir.
İÇERİK
:
A. VERİTABANI
1. Veritabanı Oluşturmak
2. Veritabanı Seçeneklerini Ayarlamak
3. Veritabanı Silmek
4. İlişkisel Veritabanı Nesneleri
5. Tablolar
6. Veri Türleri
B. PLANLAMA
1. Veritabanı Normalizasyonu
2. Kayıtların İlişkilendirilmesi
3. Dosya Grupları (File Groups)
KONU ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
VERİTABANI
PLANLAMA
41
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞLEM NO:
1
İŞ:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN
Veritabanı ihtiyaçlarını ve çeşitlerini analiz etmek
ADI:
Veri tabanı planlamasını yapmak
YETERLİK:
ORTAM (AraçVeritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
gereç, donanım ve
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız veritabanı planlamasını yapma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Veritabanı üzerinde 1. Detaylara özen
1. Veritabanını oluşturmak için SQL
1. Veritabanı Oluşturmak
temel işlemleri yapma
göstermek
Server Management Studio penceresini 2. Veritabanı Seçeneklerini Ayarlamak
2. Veri çeşitlerini
açmak
2. İş disiplinine sahip
3. Veritabanı Silmek
2. Oluşturulan veritabanı üzerinde
tanıma
olmak
4. İlişkisel Veritabanı Nesneleri
düzenlemeler yapmak, görüntülemek 5. Tablolar
3. Planlı ve organize
veya silmek
6. Veri Türleri
olmak
3. Tabloları kullanmak
4. Sabırlı olmak
7. Karakter Dizilimi
4. Veritabanında kullanılacak verilerin 8. Unicode Karakter Dizilimi
5. Sorumluluk sahibi
türlerini belirlemek
9. Tarih ve Saat Veri Türleri
olmak
5. Temel veritabanı alanlarını ve türlerini 10. Tahmini Sayısal Veri Türü
6. Yeniliklere açık olmak
belirlemek
7. Zamanı iyi kullanmak
11. Kesin Sayısal Veri Türü
12. Tamsayı Veri Türü
13. Özel Veri Türleri
14. Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri
NOT:
8 saat
16 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
42
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞLEM NO:
2
İŞ:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN Veritabanı normalizasyonunu belirleyerek tabloları ilişkilendirmek
ADI:
Veri tabanı planlamasını yapmak
YETERLİK:
ORTAM (AraçVeritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
gereç, donanım ve
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı, kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız veritabanı bileşenlerini kullanmak
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Detaylara özen
1. Oluşturulan tabloların diskteki boyutunu tahmin 6. Veritabanı Normalizasyonu
1. Normalizasyon
göstermek
etmek
kurallarını kullanarak
7. Kayıtların İlişkilendirilmesi
2.
İş disiplinine
2. Temel veritabanı alanlarını ve türlerini
mantıksal bir plan elde
8. Bire-Bir İlişki
sahip olmak
belirlemek
9. Bir-Çok İlişki
etme
3. Planlı ve
3. Alanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek
10. Çok-Çok İlişki
2. Alanlar arasında ilişki
organize olmak
4. Alanların sınırlarını belirlemek (gereklilik, tek 11. Dosya Grupları (File Groups)
kurma
4. Sorumluluk
değere sahip olma)
12. Dosya Gruplarında (File Groups)
3. Veritabanının
sahibi olmak
5. Dosyaları daha kolay yönetebilmek için dosya
okunurluluğunu artırma 5. Yeniliklere açık
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
gruplarını kullanmak
13. Dosya Gruplarının (File Groups)
olmak
Faydaları
6. Zamanı iyi
kullanmak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
8 saat
İşlemi Öğrenme Süresi:
43
16 saat
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
:VERİTABANI
MODÜL
: T-SQL
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Ağ veritabanı planlama modülünü bitirmiş olmak.
AÇIKLAMA
: Ağ veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kâğıt
ve kalem hazır bulundurulmalıdır. Çevredeki firmalarda hangi
veritabanı çeşitleri kullanıldığı araştırılmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, T-SQL kullanarak veritabanı işlemleri
yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. T-SQL’i kullanabilecektir
2. T-SQL yazım elamanlarını kullanıp çalıştırabilecektir
İÇERİK
:
A. T-SQL
1. İş Sorgu Dili (Transact-SQL)
2. DDL (Data Definition Language – Veri tanım -dili)
3. DCL (Data Control Language – Veri kontrol dili)
4. DML (Data Manipulation Language – Veri işleme dili)
B. T-SQL İLE ÇALIŞMAK
1. Değişkenler
2. Yığın Kavramı
3. İşlem Operatör Türleri
4. Fonksiyonlar
5. SQL Denetim Deyimleri
44
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
T-SQL
T-SQL İLE ÇALIŞMAK
45
VERİTABANI
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
1
T-SQL komutlarını kullanmak
İŞLEM NO:
İŞLEMİN ADI:
T-SQL kullanmak
YETERLİK:
Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli
ORTAM (Araç-gereç,
donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
donanım ve koşullar ) :
Hatasız T-SQL komutlarını kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Management Studio’yu açıp, en çok
1. İş Sorgu Dili (Transact-SQL)
1. Temel SQL
1. Sabırlı olmak
kullanılan Create, Alter ve Drop DDL
2. DDL (Data Definition Language –
komutlarını kullanma 2. Zamanı iyi kullanmak
komutlarını denemek
3. Mesleği ile ilgili etik
Veri tanım -dili)
2. SQL komutlarını
2. DCL komutlarından Grant, Revoke ve Deny 3. DCL (Data Control Language –
değerlere sahip olma
doğru olarak yazıp,
komutlarını denemek
4. Adil, dürüst ve güvenilir
Veri kontrol dili)
çalıştırma
3. DML komutlarından Select, Insert, Update 4. DML (Data Manipulation
olmak
ve Delete komutlarını denemek
Language – Veri işleme dili)
4. “Sorgu*Çalıştır – Query*Execute F5” ile
komutları çalıştırmak
NOT:
İşlemin Yapılma
8 saat
16 saat
SÜRE
İşlemi Öğrenme Süresi:
Süresi:
MESLEĞİN ADI:
46
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
İŞ:
İŞLEM NO:
2
İŞLEMİN
T-SQL yazım elamanlarını tanımak ve çalıştırmak
ADI:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
T-SQL kullanmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım
donanım ve koşullar ) : (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
Hatasız T-SQL elemanlarını kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. SQL içindeki gelişmiş 1. Sabırlı olmak
1. Management Studio’yu açmak
1. Değişkenler
fonksiyonları kullanma 2. Zamanı iyi
2. İşlem operatör türlerinin önceliklerini
2. Açıklama Satırları
2. Sık kullanılan SQL
belirlemek
kullanmak
3. Yığın Kavramı
3. Metin düzenleme penceresine örnek komutlar 4. İşlem Operatör Türleri
deyimlerini bir adım
3. Mesleği ile ilgili
yazmak
haline getirme
etik değerlere
5. Fonksiyonlar
4. Yapılacak işlemlere göre hazır fonksiyonları 6. Kümeleme Fonksiyonları
sahip olma
kullanmak
4. Adil, dürüst ve
7. T-SQL’de Gruplandırma
5. Kayıtları gruplandırmak
8. Tarih ve Zaman Fonksiyonları
güvenilir olmak
6. Denetim deyimlerini kullanarak birden fazla 9. Karakter Fonksiyonları
10. SQL Denetim Deyimleri
komutu aynı anda işletmek
7. “Sorgu*Çalıştır – Query*Execute F5” ile
11. IF..ELSE Yapısı
12. CASE Yapısı
komutları çalıştırmak
13. WHILE Döngüsü
NOT:
8 saat
16 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
47
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
:VERİTABANI
MODÜL
: VERİ BÜTÜNLÜĞÜ
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: T-SQL modülünü bitirmiş olmak.
AÇIKLAMA
: Ağ veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kâğıt
ve kalem hazır bulundurulmalıdır. Çevredeki firmalarda hangi
veritabanı çeşitleri kullanıldığı araştırılmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veri bütünlüğünü sağlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Veri kısıtlamalarını kullanabilecektir
2. Saklı prosedürleri kullanabilecektir.
İÇERİK
:
A. VERİ KISITLAMALARI
1. Veri Bütünlüğü
2. Tanımlanabilir Veri Bütünlüğü
3. Tanımlanabilir Veri Bütünlüğü Esasları
4. Constraint Türleri
5. Constraint (Kısıtlayıcı)
6. Sütun Seviyeli Kısıtlamalar
7. Default Nesnesi Oluşturmak
8. Tablo Seviyeli Kısıtlamalar
9. Rule Oluşturmak
10. Constraint’leri Düzenlemek
11. T_SQL İle Tablodaki Constraint’lerin Gösterimi
12. Constraint’leri Silmek
13. Constraint’lerin Kullanılıp Kullanılmaması
B. SAKLI PROSEDÜRLER
1. Stored Procedure
48
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Çalıştırılma Aşamaları
Stored Procedure Oluşturmak
Değişiklik Yapmak
Stored Procedure’ü Silmek
Değer Alan Stored Procedure’ler
Değer Alıp-Veren Stored Procedure’ler
RETURN Deyimi
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
VERİ KISITLAMALARI
SAKLI PROSEDÜRLER
49
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
1
İŞLEMİN ADI:
Veri bütünlüğünü sağlamak
Ağ veritabanı işletimi yapmak
Veri kısıtlamalarını tanımak
İŞLEM NO:
YETERLİK:
ORTAM (AraçVeritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
gereç, donanım ve
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız veri kısıtlamalarını kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Veri bütünlüğü esaslarını tanımlamak
1. Veri Bütünlüğü
1. Veri girişinde
1. Detaylara özen
mantıksal sınırlamaları
göstermek
2. Veri üzerinde mantıksal sınırlamalar yapmak
2. Tanımlanabilir Veri
3. Kısıtlama türlerini tanımlamak
Bütünlüğü
sağlama
2. Adil, dürüst ve güvenilir
4. “Unique” kelimesi ile tekil alan oluşturmak
3. Tanımlanabilir Veri
2. Verilerin doğru
olmak
5. “Foreign Key” komutu ile bir alana ikincil anahtar
Bütünlüğü Esasları
girilmesini sağlama
3. İş disiplinine sahip
özelliği vermek
4. Constraint Türleri
3. Kısıtlayıcı tekniklerini
olmak
6. “Check” komutu ile bir alana girilecek veriyi
5. Constraint (Kısıtlayıcı)
doğru olarak kullanma 4. Planlı ve organize olmak
sınırlandırmak
6. Sütun Seviyeli Kısıtlamalar
7. “sp_helpconstraint” komutu ile bir tablodaki
7. Default Nesnesi Oluşturmak
kısıtlamaları görüntülemek
8. Tablo Seviyeli Kısıtlamalar
9. Rule Oluşturmak
10. Constraint’leri Düzenlemek
11. T_SQL İle Tablodaki
Constraint’lerin Gösterimi
12. Constraint’leri Silmek
13. Constraint’lerin Kullanılıp
Kullanılmaması
NOT:
8 saat
16 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
50
MESLEĞİN ADI:
VERİTABANI
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
İŞLEM NO:
2
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN Saklı prosedürleri kullanmak
ADI:
Veri bütünlüğünü sağlamak
YETERLİK:
ORTAM (AraçVeritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
gereç, donanım ve
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız tabloları yönetme
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Management Studio’yu açmak
1. Stored Procedure
1. Veriyi doğru bir
1. Detaylara özen göstermek
2. “Create Proc” komutu ile bir saklı
2. Çalıştırılma Aşamaları
şekilde işleme
2. İş disiplinine sahip olmak
prosedüre oluşturmak
3. Stored Procedure
2. Veri üzerinde
3. Planlı ve organize olmak
3. “Where” ile verileri çekerken şarta bağlı
Oluşturmak
komutlar çalıştırma 4. Zamanı iyi kullanmak
olarak almak
4. Değişiklik Yapmak
4. “Exec” komutu ile saklı prosedürü
5. Stored Procedure’ü
çalıştırmak
Silmek
5. “Alter” komutu ile saklı prosedürde
6. Değer Alan Stored
değişiklik yapmak
Procedure’ler
6. “Drop” komutu ile saklı prosedürü silmek 7. Değer Alıp-Veren Stored
7. Dışardan gelen verileri saklı prosedürlerle
Procedure’ler
etkin bir biçimde kullanmak
8. RETURN Deyimi
NOT:
8 saat
16 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
51
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİTABANI YÖNETİMİ
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Veri Bütünlüğü modülünü bitirmiş olmak.
AÇIKLAMA
: Ağ veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kâğıt
ve kalem hazır bulundurulmalıdır. Çevredeki firmalarda hangi
veritabanı çeşitleri kullanıldığı araştırılmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veri tabanı yönetimini yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Veriye ulaşabilecektir
Veriye ileri sorgu teknikleri ile ulaşabilecektir
İmleç ve dağıtık sorguları kullanabilecektir
Tetikleyicileri kullanabilecektir
Görünüm tabanlı çalışabilecektir
İndeks oluşturabilecektir
İÇERİK
:
A. VERİ YÖNETİMİ
1. Veri Alma ve Dışarı Veri Yollama (Import ve Export)
2. Bcp Komut İstemi Programı
3. Bulk Insert Komutu
4. Veri Transfer Hizmetleri
B. İLERİ SORGU TEKNİKLERİ
1. Inner Join ve Outer Join
2. Alt Sorgular
C. İMLEÇ
1. Kullanım Amaçları
2. T-SQL İmleçler
3. İmleçlerle Satırlar Arasında Dolaşmak
52
4. İmleçle Kayıtları Düzenlemek
5. Ortak Zamanlı Çalışma
D. TETİKLEYİCİ
1. Tetikleyici Ne Zaman Kullanılır?
2. Tetikleyiciyi Ateşleyen Olaylar
3. Tetikleyici Türleri
4. Tetikleyici Oluşturmak
5. Tetikleyici Yönetimi
E. GÖRÜNÜM
1. Hangi Amaçlar İçin Kullanılır?
2. View Oluşturmak
3. Birden Fazla Tablo Kullanımı
4. Kısıtlamalar ve İzinler
5. View’de Değişiklik Yapmak veya Silmek
F. İNDEKS
1. İlişkisel Veritabanında İndeksler
2. Küme ve Küme Olmayan İndeksler
3. İndeks Oluşturmak
4. İndeks’te Değişiklik Yapmak
5. “sp_helpindex” Komutu
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
15
20
15
20
15
15
KONULAR
VERİ YÖNETİMİ
İLERİ SORGU TEKNİKLERİ
İMLEÇ
TETİKLEYİCİ
GÖRÜNÜM
İNDEKS
53
MESLEĞİN ADI:
İŞLEM NO:
VERİTABANI
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
İŞLEMİN
1
Veriye ulaşmak
ADI:
Veri tabanı yönetimini yapmak
YETERLİK:
ORTAM (AraçVeritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
gereç, donanım ve
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız diğer dosya türleri ile haberleşme
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Dışardan veri alma sihirbazını kullanmak 1. Veri Alma ve Dışarı Veri Yollama 1. Diğer programlar ile 1. Detaylara özen göstermek
2. Alınan veriyi Management Studio’da
(Import ve Export)
birlikte çalışma
2. İş disiplinine sahip olmak
göstermek
2. Veri Alma (Import)
2. Veri kaybı olmadan 3. Planlı ve organize olmak
3. Dışarıya veri yollama sihirbazını kullanmak 3. Dışarı Veri Yollama (Export)
dönüşüm yapma
4. Sabırlı olmak
4. Dışarıdan veri almak için,
4. Bcp Komut İstemi Programı
5. Sorumluluk sahibi olmak
“Başlat*Çalıştır*cmd”, ardından bcp
5. Bulk Insert Komutu
6. Yeniliklere açık olmak
yardımcı programını uygun parametreler ile 6. Veri Transfer Hizmetleri
7. Zamanı iyi kullanmak
çalıştırmak
7. SQL Server 2000 Veritabanını SQL
8. Mesleği ile ilgili etik
5. “Bulk Insert” komutu kullanarak dışarıdan
Server 2005’e Aktarmak
değerlere sahip olma
veri almak
6. Veritabanını bir önceki sürümden son
sürüme aktarmak
NOT:
2 saat
5 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
54
MESLEĞİN VERİTABANI
İŞ:
PROGRAMCILIĞI
ADI:
İŞLEM NO: 2
İŞLEMİN ADI:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
Veriye ileri sorgu teknikleri ile ulaşmak
Veri tabanı yönetimini yapmak
YETERLİK:
ORTAM
(Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı,
donanım ve Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız ileri sorgu tekniklerini kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. “Inner join” sözcükleri ile iki tablo arasında 1. Inner Join ve Outer Join
1. Tabloların birbirleri ile 1. Detaylara özen göstermek
belli alanları karşılaştırarak tabloları
2. Alt Sorgular
olan bağlarını yapma 2. İş disiplinine sahip olmak
birleştirmek
3. IN ve NOT IN
2. Tablo verilerinde
3. Planlı ve organize olmak
2. Alt sorgu oluştururken “In” ile sonuç içinde 4. İç İçe SELECT
hesaplamalar yapma 4. Sabırlı olmak
olan, “Not In” ile içinde olmayan bilgileri 5. Türetilmiş Tablolar
5. Sorumluluk sahibi olmak
3. Tablonun verilerini
göstermek
6. EXISTS ve NOT EXISTS
6. Yeniliklere açık olmak
özet haline getirme
3. Hazırlanan sorgunun okunurluluğunu
7. Zamanı iyi kullanmak
artırmak için parçalara ayırmak
4. “Select” ifadesinde takma bir isim vererek
türetilmiş tabloları kullanmak
5. Sorgu sonucunda geri dönen değere göre
uygun yapıyı kullanmak
NOT:
2 saat
5 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
55
MESLEĞİN ADI: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
İŞLEM NO:
3
İŞ:
İŞLEMİN
ADI:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İmleçleri kullanmak
Veri tabanı yönetimini yapmak
YETERLİK:
ORTAM (AraçVeritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
gereç, donanım ve
yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız imleç kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. İmlecin kullanım amaçlarını anlamak
2. Management Studio programında uygun T-SQL komutunu
çalıştırmak
3. “Declare Cursor” ile imleç kullanılacağını deklere etmek
4. “Open” komutu ile imleci yerleştirmek
5. “Fetch” ile sonuç kümesinden kayıtları almak
6. “Print” komutu ile verileri yazdırmak
7. Gelen satırı “Update veya Delete” komutu ile düzenlemek
8. “Close” komutu ile imleci kapatmak
9. Aktif oturumdan “Deallocate” komutu ile imleci silmek
10. Scroll cursor’ları kullanarak satırlar arasında dolaşmak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
1. Kullanım Amaçları
2. T-SQL İmleçler
3. @@FETCH_STATUS ve
@@ROWCOUNT
4. İmleç Seçeneklerini Ayarlamak
5. İmleçlerle Satırlar Arasında
Dolaşmak
6. İmleçle Kayıtları Düzenlemek
7. Ortak Zamanlı Çalışma
2 saat
56
1. Detaylara özen
1. Veri kaybı
göstermek
olmaması için
2. İş disiplinine sahip
önlemler alma
olmak
2. Veri üzerinde daha
3. Planlı ve organize
etkin sorgular
olmak
yapma
4. Sabırlı olmak
5. Sorumluluk sahibi
olmak
6. Yeniliklere açık
olmak
7. Zamanı iyi
kullanmak
İşlemi Öğrenme Süresi:
5 saat
MESLEĞİN VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
ADI:
İŞLEM NO: 4
İŞ:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN ADI:
Tetikleyicileri kullanmak
Veri tabanı yönetimini yapmak
YETERLİK:
ORTAM
(Araç-gereç, Veritabanını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD yazıcı,
donanım ve Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız tetikleyicileri kullanma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
1. Management Studio’da “Create Trigger” ile 1. Tetikleyici Ne Zaman
1. Veritabanı içinde meydana
kayıt ekleme, silme ve düzenleme anları için
Kullanılır?
gelen olayları yakalama
tetikleyici oluşturmak
2. Tetikleyiciyi Ateşleyen Olaylar 2. Önemli veritabanı
2. Tetikleyiciyi test için tabloya kayıt girmek
3. Tetikleyici Türleri
hareketlerini görme
3. “Alter Trigger” komutu ile tetikleyiciyi
4. Tetikleyici Oluşturmak
yeniden düzenlemek
5. INSERT Tetikleyicisi
4. “Drop Trigger” komutu ile tetikleyiciyi silmek 6. DELETE Tetikleyicisi
5. “Disable Trigger” komutu ile tetikleyiciyi
7. UPDATE Tetikleyicisi
pasifleştirmek
8. INSTEAD OF Tetikleyicisi
9. Tetikleyici Yönetimi
10. Tetikleyiciyi Düzenlemek
(ALTER)
11. Tetikleyiciyi Silmek (DROP)
1. Tetikleyiciyi Aktif Ya da Pasif
Yapma
NOT:
İşlemi Öğrenme
2 saat
5 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
Süresi:
57
TAVIR
1. Detaylara özen
göstermek
2. İş disiplinine sahip
olmak
3. Planlı ve organize
olmak
4. Sabırlı olmak
5. Yeniliklere açık
olmak
6. Zamanı iyi
kullanmak
MESLEĞİN VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
ADI:
İŞ:
İŞLEM NO: 5
İŞLEMİN
Görünüm tabanlı çalışmak
ADI:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
Veri tabanı yönetimini yapmak
YETERLİK:
ORTAM
(Araç-gereç, Ofis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
donanım ve yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız görünüm tabanlı çalışma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
1. Management Studio’da “Create View” 1. Hangi Amaçlar İçin
1. Veritabanından gerekli
ile görünüm oluşturmak
Kullanılır?
verileri doğru şekilde
2. Sonuç panelinde görünümü elde etmek 2. View Oluşturmak
gösterme
3. “Select” ifadesiyle tabloda
3. Kısıtlamalar ve İzinler
2. Görünüm nesnesini
kullanılacak alanları belirlemek
4. Birden Fazla Tablo
özelleştirme
4. “sp_depends” ile var olan görünümün
Kullanımı
hangi tablolara bağlı olduğunu ve
5. View’de Değişiklik Yapmak
sahiplerini görmek
veya Silmek
5. “Join” ifadesiyle birden fazla tablonun
verilerini görüntülemek
6. “Alter View” komutu ile görünümü
yeniden düzenlemek
7. “Drop View” komutu ile görünümü
silmek
NOT:
3 saat
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
İşlemi Öğrenme Süresi:
58
TAVIR
1. Detaylara özen göstermek
2. İş disiplinine sahip olmak
3. Planlı ve organize olmak
4. Sabırlı olmak
5. Yeniliklere açık olmak
6. Zamanı iyi kullanmak
5 saat
MESLEĞİN VERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
ADI:
İŞ:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEM NO: 6
İŞLEMİN
ADI:
İndeks oluşturmak
Veri tabanı yönetimini yapmak
YETERLİK:
ORTAM
(Araç-gereç, Ofis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım (CD
donanım ve yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız indeks oluşturma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
1.
1. İndekslerin ilişkisel veritabanındaki
2.
işlevlerini anlamak
2. Küme olan ve olmayan indeksleri anlamak
3. “Create Clustered Index” komutu ile küme 3.
4.
indeks tanımlamak
5.
4. Verilerin tekrarlanmaması için tekil
indeks tanımlamak
5. Birbiriyle ilişkili tablolara arasında karma 6.
7.
indeks tanımlamak
8.
6. “Alter” komutu ile indekste değişiklik
yapmak
7. “Drop” komutu ile indeksi silmek
8. Sorgu analiz penceresinde “sp_helpindex”
ile var olan indeksleri görmek
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
BECERİ
İlişkisel Veritabanında İndeksler 1. Bir tablodaki alanları uygun
Küme ve Küme Olmayan
şekilde sıralama
İndeksler
2. Sıralama türlerini etkin
İndeks Oluşturmak
kullanma
Unique İndeks
Karma (Composite) veya Birleşik
İndeks
İndeks’te Değişiklik Yapmak
İndeks Silmek
“sp_helpindex” Komutu
3 saat
İşlemi Öğrenme Süresi:
59
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Detaylara özen göstermek
İş disiplinine sahip olmak
Planlı ve organize olmak
Sabırlı olmak
Yeniliklere açık olmak
Zamanı iyi kullanmak
5 saat
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL
: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
DERS
: VERİTABANI
MODÜL
: VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ
KODU
:
SÜRE
: 40 / 32
ÖN KOŞUL
: Veritabanı Yönetimi modülünü bitirmiş olmak
AÇIKLAMA
: Ağ veritabanı kullanımı için gerekli donanıma sahip bilgisayar, kâğıt
ve kalem hazır bulundurulmalıdır. Çevredeki firmalarda hangi
veritabanı çeşitleri kullanıldığı araştırılmalıdır.
GENEL AMAÇ
:
Öğrenci bu modül ile; gerekli ortam sağlandığında, veri tabanı ile ilgili yardımcı işlemleri
yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. T-SQL komutlarıyla oluşabilecek hataları yakalayabilecektir.
2. Veritabanı performans araçlarını kullanabilecektir.
İÇERİK
:
A. HATA YAKALAMA
1. Sistem Mesajları
a. Yeni Mesaj Eklemek
b. Mesaj Silmek
2. RAISERROR Fonksiyonu
3. Parametreli Hata Mesajı Tanımlamak
4. @@ERROR Fonksiyonu
5. Try-Catch Yapısı
B. PERFORMANS VE İYİLEŞTİRME
1. Transaction (İşlem)
2. Transaction Log (İşlem Günlüğü) Dosyası
3. Veri Tabanını Yedekleme ve Geri Yükleme
4. Veri Tabanında Güvenlik
5. SQL Profil Programı (SQL Profiler) İle Veritabanını Takip Etmek
60
6. Database Tuning Advisor İle Veritabanı İyileştirmek
KONU
ALANLARININ
AĞIRLIKLARI (%)
50
50
KONULAR
HATA YAKALAMA
PERFORMANS VE İYİLEŞTİRME
61
VERİTABANI PROGRAMCILIĞI İŞ:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞLEMİN
1
T-SQL komutlarıyla hata yakalamak
İŞLEM NO:
ADI:
Veri tabanı ile ilgili yardımcı işlemleri yapmak
YETERLİK:
ORTAM (Araç-gereç, Ofis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli
donanım ve koşullar ) : donanım (CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
Veritabanında oluşabilecek hataları giderme
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. İş disiplinine sahip
1. BEGIN TRAN, ROLLBACK ve COMMIT ifadelerini
1. İşlemlerin
1. Transaction (İşlem)
olmak
kullanmak
bütünlüğünü
2. Transaction Log (İşlem Günlüğü)
2.
Planlı ve organize
2. Transaction Log (İşlem Günlüğü) dosyasını kullanmak
sağlamak
Dosyası
olmak
3. Ağ veritabanında var olan sistem mesajlarını
2.
Hazır
veritabanı
3. Sistem Mesajları
görüntülemek
hata mesajlarını 3. Sabırlı olmak
4. Yeni Mesaj Eklemek
4. Sorumluluk sahibi
4. Sistem mesaj view’ine kullanıcı tanımlı yeni mesaj
görme
5. Mesaj Silmek
olmak
eklemek
3. Verilerin
5. Yeniliklere açık
5. Sistem mesaj view’inden kullanıcı tanımlı mesaj silmek 6. RAISERROR Fonksiyonu
veritabanına
7. Parametreli Hata Mesajı Tanımlamak
olmak
6. Raiserror fonksiyonuyla hata mesajlarını kullanmak
kaydını hatasız
8. @@ERROR Fonksiyonu
6. Zamanı iyi kullanmak
7. Raiserror fonksiyonuyla parametreleri kullanarak
gerçekleştirme
9. Try-Catch Yapısı
doğaçlama hata mesajları oluşturmak
MESLEĞİN ADI:
8. Error fonksiyonuyla oluşan son hata kodunu yakalamak
9. Try-Catch yapısını kullanarak hata kontrolü yapmak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
4 saat
İşlemi Öğrenme Süresi:
62
8 saat
MESLEĞİN ADI: VERİTABANI PROGRAMCILIĞI
İŞLEM NO:
Ağ veritabanı işletimi yapmak
İŞ:
İŞLEMİN
2
Veritabanı performansı takip etmek ve iyileştirme yapmak
ADI:
Veri tabanı ile ilgili yardımcı işlemleri yapmak
YETERLİK:
ORTAM (AraçOfis programlarını çalıştırabilecek yeterlikte bilgisayar, yönetici haklarına sahip kullanıcı, yedekleme için gerekli donanım
gereç, donanım ve
(CD yazıcı, Flash bellek), raporlama için yazıcı, sayfa için internet bağlantısı , kağıt ve kalem
koşullar ) :
Hatasız veritabanının takibini ve iyileştirmesini yapma
STANDART:
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Back Up ve Restore komutlarını kullanmak
SQL Profiler programını çalıştırmak
Sunucu ve üstündeki kullanıcıları takip etmek
Uygulama hareketlerini takip etmek
Management Studio ile Sql Server’a sorgu göndermek ve
takip edildiklerini görmek
Database Tuning Advisor ile sunucuya bağlanmak
Oturuma bir isim vermek
Sorgu içeren dosyayı seçmek
Analiz edilecek veritabanını seçmek
Analiz esnasında gerekli parametreleri seçmek
Analizi başlatmak
Analiz sonuçlarını görmek
Dta komutunu komut satırından çalıştırmak
NOT:
SÜRE İşlemin Yapılma Süresi:
1. Veri tabanında yedekleme
yapmak
2. Yedeklenen dosyaları geri
yüklemek
3. Veri tabanının güvenliğini
sağlamak
4. SQL Profil programı (SQL
Profiler) İle Veritabanını Takip
Etmek
5. Database Tuning Advisor İle
Veritabanı İyileştirmek
4 saat
1. Veritabanını takip etme
2. Veritabanında oluşan
hareketleri izleme
İşlemi Öğrenme Süresi:
63
1. Detaylara özen
göstermek
2. Dürüst olmak
3. İş disiplinine
sahip olmak
4. Planlı ve
organize olmak
5. Sabırlı olmak
6. Sorumluluk
sahibi olmak
7. Yeniliklere açık
olmak
8. Zamanı iyi
kullanmak
8 saat
Download