ders tanıtım bilgileri

advertisement
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Veritabanı Yönetim Sistemi-I
BM3101
3 / Güz
(3+1+0)
3,5
5
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Yok.
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Veritabanı sistemlerini, veri modellemesini, ilişkisel veri tabanını, veritabanı sorgu
dillerini, ilişkisel veri tabanı tasarımını, dağıtık veritabanları ve fiziksel veritabanı
tasarımına ilişkin temel yeterlikleri kazandırmak
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Dersin İçeriği
Değerlendirme
:












Veritabanı kavramını öğrenir.
Veritabanı kullanıcıları arasındaki farkları bilir.
Veritabanı uygulamalarının tarihçesini gelişim süreci içinde açıklayabilir.
Veri bağımsızlığı kavramını ifade edebilir.
Veritabanı mimarisinin bileşenlerini listeleyebilir..
Veritabanı mimarisinin bileşenleri arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
Veritabanı mimarileri arasındaki farkları karşılaştırabilir.
İlişkisel model kavramlarını açıklayabilir, örneklendirebilir ve kullanabilir.
İlişkisel model kısıtlarını tanımlayabilir, kullanım durumlarını ifade edebilir.
İlişkisel veritabanı işlemlerini uygulayabilir.
Verilen bir ilişkisel veritabanı modeli üzerinde değişiklik yapabilir.
Verilen bir ilişkisel veritabanı modelini detaylı bir şekilde tüm kısıtlarıyla
çözümleyebilir.
:
Temel veri tabanı kavramları, ilişkisel veritabanı tasarımı ve normalizasyonu,
örnek kütüphane veritabanı, ilişkisel cebir, sql yapısal sorgulama dili, tek tablo
içinde sorgulamalar, aritmetik operatörler ve fonksiyonlar, gruplandırarak
sorgulama, birden fazla tablo üzerinde sorgulama, alt sorgular, görünümler
(views), index kullanımı.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
Kaynaklar
S.
No.
1
2
3
:
a. Veritabanı Sistemleri , Yarımağan, Ü. 2010; Akademi-Kitabevi (Ders Kitabı)
b. Veritabanı ve Uygulamaları, Yilmaz KAYA,Ramazan TEKİN, Papatya Yayıncılık
c. Fundamentals of Database Systems, Ramez Elmasri, Shamkant Navethe, 2010
(6th edition)
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal
bilgilere sahip olmalıdır.
Alanı ile bağlantılı diğer bilimlerin temel ve kavramsal bilgilerini bilgisayar bilimleri
ile bütünleştirebilecek bilgiye sahip olmalıdır.
Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme
yöntemlerini adlandırabilmelidir.
2
3
4
X
X
X
4
Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanabilmelidir.
5
Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve test
edebilmelidir.
X
6
Bağımsız veya disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilmelidir.
X
7
8
9
10
11
12
13
Takım ve proje çalışmalarında yönetici, planlayıcı veya koordinatör olarak görev
alabilmelidir.
Problem sahalarını saptayıp tanımlama, ilgili konunun çözümüne yönelik alanları
ve yöntemleri doğru seçebilmelidir.
İhtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilmeli, edindiği bilgileri değerlendirebilmeli,
kullanabilmeli ve çözümler üretebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili
gelişmeleri izleyebilmelidir.
Alanı ile ilgili bilgilerini ve düşüncelerini aktarmada modern iletişim yöntemlerini
kullanabilmelidir.
Alanı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik duygu, düşünce ve önerilerini sözlü ve
yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilmelidir.
Bilgisayar Mühendisliği çözüm ve uygulamalarını uluslar arası görev boyutunda
takip edebilme ve de uygulayabilme becerisine sahip olmalıdır.
14
Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
16
17
18
İş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması hususlarında yeterli bilgiye sahip
olmalıdır.
Bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahip
olmalıdır.
Bilgi güvenliği uygulamaları kapsamında sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Temel veri tabanı kavramları.
2
İlişkisel veritabanı tasarımı ve normalizasyonu.
3
Örnek kütüphane veritabanı.
4
İlişkisel cebir.
5
SQL yapısal sorgulama dili.
6
Tek tablo içinde sorgulamalar.
7-8
ARA SINAV
9
Aritmetik operatörler ve fonksiyonlar.
10
Gruplandırarak sorgulama.
11
Birden fazla tablo üzerinde sorgulama.
12-13
Alt sorgular.
14
Görünümler (views).
15
INDEX kullanımı.
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
Teorik Anlatım
13
1,75
22,75
Genel Laboratuar Uygulaması
13
1
13
-
-
-
13
4
52
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
-
-
-
Dönem Projesi
-
-
-
Sunum / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
12
0,25
3
Sınav
1
1
1
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
3
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
4
4
FAALİYETLER
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Sınıf Çalışması
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
Kısa Sınav (Quiz-İzleme Testi), Hazırlık
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
100,25
5
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards