HACC İBADETİ

advertisement
İL
: OSMANİYE
AY – YIL : ARALIK 2008
TARİH : 05.12.2008
‫َو ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَقَ لَ ُكم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا‬
ً‫ِلت َ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َودَّة ً َو َر ْح َمة‬
Rum 30 / 21
İSLAM’DA KADIN HAKLARI
Muhterem Müslümanlar!
İnsanlık tarihinde kadına gerçek değeri veren
ve onu başlı başına bir şahsiyet olarak kabul eden tek
din İslam’dır. İslam’dan öncesine baktığımız zaman
kadınlar dünyanın her yerinde horlanıyordu.
Hürriyetleri ellerinden alınarak en bayağı bir varlık
sayılmıştı. Kadın zulme uğramış, şehevi arzulara alet
edilmiş, her türlü hakları gasp edilmişti.
Asya’da kadın insan bile sayılmıyor, ona isim
bile verilmiyordu. Batıda kadın çarşı ve pazarda alınıp
satılıyordu. Kadının ruhu var mı yok mu diye
tartışmalar yapılıyordu. Arabistan’da ise kız çocukları
diri diri toprağa gömülüyordu.
Değerli Mü’minler!
Dünya ve Ahiret saadetini hedefleyen İslam
dini, toplumun temeli olan aileyi sevgi ve saygıya
dayanan bir kurum olarak tanımlamıştır. Nitekim
Kur’an-ı Kerim’de; “Huzur bulmanız için size kendi
cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve
merhamet bağları oluşturması da Allah’ın varlığının
delillerindendir. Gerçekten bunda düşünen bir toplum
için alınacak dersler vardır”(1) buyrulmaktadır.
İslam’da eşler birbirlerine karşı yükümlü ve
sorumlu kılınmışlardır. Ailede erkeğin kadına nasıl
davranacağı konusunda Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır; “İmanı en olgun olan
mü’min, ahlakça en güzel olandır. En hayırlınız da
hanımına en güzel davranandır.”
Aziz Kardeşlerim!
Aile hayatı konusunda en güzel örneği teşkil
eden Peygamberimiz, hiçbir zaman hanımlarına sert
muamelede bulunmamış ve onlara karşı daima iyi
davranarak şefkatle muamele etmiştir.
Peygamberimiz veda hutbesinde; ‘Kadınlar
size Allah’ın bir emanetidir.’ buyurmuştur. Dolayısıyla
bu emaneti korumak ve kollamak görevi de erkeğin
boynunun borcudur.
İslamiyet kadının toplumdaki yerini çok
sağlam bir şekilde belirlemiştir. Kadın, insanı doğuran
ve yetiştiren muhterem bir varlıktır. Onun kalbi sevgi
ile nakış nakış işlenmelidir ki çocuklarını o sevgiyle
korusun, büyütsün ve topluma yararlı insanlar haline
getirebilsin. Onun içindir ki evlat, hayatı tanımaya, akli
ve ruhi melekelerinin gelişmeye başladığı çocukluk
döneminde, sevgiyle doyurulmalı, sağlıklı ve dengeli
bir ruh haline kavuşturulmalıdır. Bu itibarla kadın
ailenin ve dolayısıyla da toplumun temel taşıdır.
O’nun mükemmelliği toplumun mükemmelliğini
sağlayacaktır.
Değerli Kardeşlerim!
Dinimiz ana-babaya geleceğin anneleri
olması bakımından; kız çocuğunun terbiyesi üzerine
daha bir hassasiyetle ve sevgiyle eğilmeyi tavsiye
etmektedir. Kız çocuğunu bakıp büyütüp güzelce
terbiye edene cennet, hem de cennette en güzel
makam, Rasulullah’a (s.a.v.) komşu olma makamı
va’d edilmektedir.(2)
İslam’da kadın, İslam düşmanlarının iddia
ettikleri gibi kişiliği olmayan bu sebeple de kocaya
tabi olmak zorunda kalan, kendisini yönetmekten
aciz, aklı bir şeye ermeyen bir varlık asla değildir.
Bilakis mehir isteme ve mülk edinme hakkına sahip
şahsiyetli bir varlıktır. Evlilik müessesinde erkeğin
hayat arkadaşı olarak kabul edilmiştir. Bütün bu
güvenceler karşısında, inançlı bir kadının aldığı insani
ve dini terbiye; onun çocuğunu şefkatle emzirmesini
de evin işlerinde kocasına yardımcı olmayı da ona
telkin eder. İslamiyet kocasına itaat eden geçim ehli
bir hanımın Allah rızasına da nail olacağını müjdeler
ve ona layık olduğu değeri verir.
Muhterem Müslümanlar!
Hutbemizi Rabbimizin şu beyanı ile bitirelim:
“Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtülerisiniz.
Onların sizlerin üzerinizde, sizinde onların üzerinde
haklarınız vardır.”(3)
HAZIRLAYANIN ADI : Nuh ÜSTE
ÜNVANI: Hamidiye Cami İmam Hatibi KADİRLİ
OSMANİYE
__________________________________________
1-Rum 30/21
2-Riyazü’s Salihin C.1/270
3-Bakara 2/187 ve 228
Download