TEMEL EKG

advertisement
TEMEL EKG
KALBİN OTOMATİSİTESİ
Dış desteğe ihtiyacı olmaksızın kalbin
kendiliğinden vurum oluşturması ve bu ritmi
sürdürebilmesi durumudur. Bu olay kalp
dokusunda belli bölgelerde yoğunlaşmış
otomatik hücreler sayesinde gerçekleşir.
 Otomatik hücreler SA nod, AV nod, his
demetinde bulunur.
 Otomatiklik düzeyi en yüksek olan hücre
kümesi SA noddadır.

Otomatiklik:
 Otomatik olan ve olmayan hücrenin farkı Faz 0
ve Faz 4 eğimine bağlıdır.
 Otomatik hücrenin Faz 4 başlangıcındaki değer
maksimum diyastol potansiyeli adını alır.
 Maksimum diyastol potansiyeli ile Faz 4’ün eşik
poataniyeli kestiği nokta arasındaki süre
otomatik hücrenin birim zamanda üretebileceği
vurum sayısını belirler ve bu süre ne kadar kısa
ise hücrenin otomatisite özelliği o oranda
fazladır.
 Maksimum diyastol potansiyeli değerinin en kısa
olduğu hücreler SA noddadır.
KALBİN UYARILABİLİRLİĞİ
Kalpteki tüm hücrelerin uyarıları
depolarizasyon sürecine girerek
yanıtlayabilmelerine uyarılabilirlik adı
verilir.
 Bu olay kalpte ya hep ya hiç kuralına göre
çalışır.

KALBİN İLETKENLİĞİ




Kalpte uyarının hücrenin bir ucundan diğer
ucuna yada bir hücreden diğerine iletilmesine
iletkenlik adı verilir.
İletim hızını en yüksek olduğu yer pürkinje
hücreleri, en yavaş olduğu yer AV nod
hücreleridir.
İletimden sorumlu olan etmen
depolarizasyonunu tamamlamış ve hücre içinde
yoğunlaşmış Na+’nın aradaki diski aşarak diğer
hücreye ulaşmasıdır. Sinir dokusunda ise
olaydan Ca++ iyonları sorumludur.
Faz 0 eğimi ne kadar dik ise ileti hızı o kadar
fazladır.
KALBİN REFRAKTERLİĞİ




Kalbin bir uyarı arşısında depolarizasyon yapıp
yapamaması o esnada Na+ kanallarının
açılmaya elverişli olup olmamasına bağlıdır.
Na+ kanallarının açılıp açılmaması ise voltaj ve
zaman ile ilişkilidir.
Depolarizasyon esnasında +20 mV düzeyinde
oluşan membran potansiyeli eşik değer olan -65
mV düzeyine inmedikçe hücre yeniden
uyarılamaz (ARP, MRD).
Bu dönem Faz 0, 1, 2 ve Faz 3’ün bir kısmını
kaplar.
KALP VEKTÖRLERİ




Kalpteki elektriksel kuvvetlerin vektörlerle ifade
edilmesidir.
Elektrik akımının çıktığı (+) uç ile girdiği (-) uç
iletken bir ortamda bir araya getirilirlere dipol
ortaya çıkar. Yönü (-) → (+) şeklindedir.
Ventrikül depolarizasyonu endokard → epikard
yönünde, atriyum depolarizasyonu ise → duvar
boyunca ilerler.
Ventrikül repolarizasyonu epikard → endokard
boyunca ilerler.
NORMAL EKG
P → atriyum depolarizasyonu
 Tp → atriyum repolarizasyonu
 QRS → ventrikül depolarizasyonu
 T → ventrikül repolarizasyonu
 Q, R, S dalgalarının boyları < 5 mm küçük,
≥ 5 mm ise büyük harfle gösterilirler.

P Dalgası
Süresi 0.10 sn’den kısa, amplitüdü 2.5 mm
altındadır.
 En büyük P dalgasına D I ve II de rastlanır.
 P dalgası D I, D II, aVF’ de (+), aVR’de (-),
aVL’de (+), (-) yada bifazik olabilir. V 1’ de
bifazik yada (-) tir.
 Bifazik olduğunda tepecikler arası süre
0.03 sn’yi aşmaz.

PR İntervali
SA noddan çıkan uyarının pürkinje
hücrelerine ulaşmasına kadar geçen
süredir.
 P dalgasından Q (R) dalgasına kadar olan
süredir.
 0.12-0.20 sn arasındadır.

QRS Kompleksi
Q dalgası: Her zaman olmayabilir
Kompleksin ilk dalgası (-) ise Q olarak
adlandırılır. Normal Q dalgası izleyen R
dalgasının %25’inden küçüktür ve süresi
0.04 sn yi aşmaz.
 QRS kompleksinin süresi 0.08 (0.10) sn’yi
aşmaz.

ST Segmenti
QRS’nin sonu ile T’nin başı arasındadır.
 TP çizgisi referans olarak alındığında
ekstremite derivasyonlarında 1 mm’den
fazla yükselme yada 0.5 mm’den fazla
çökme göstermez.

T Dalgası
Ventrikül repolarizasyonunu gösterir.
 Süresi 0.10-0.25 sn arasındadır.
 D I, D II, V 2-6’da (+), aVR’de (-), V 1,aVL
ve aVF’de (+), (-) yada bifazik olabilir.

QT Aralığı
Vntrikülün depolarizasyon ve
repolarizasyonu için geçen süreyi gösterir.
 Q dalgasının başından T dalgasının
sonuna kadar olan süredir.
 Normal süresi 0.35-0.44 msn dir.
 Kalp hızı ile değiştiğinden hıza göre
düzenleme yapılır (Bazzet eşitliği). Buna
göre düzeltilmiş QT (QTc) = QT / √RR

Download