1)Hücre içi glikoz derişimi %4 ve olan iki hücre,aşağıdaki glikoz

advertisement
1)Hücre
içi glikoz derişimi %4 ve olan iki hücre,aşağıdaki glikoz derişimleri
verilen ortamlardan hangisine bırakılırsa hücrelerden her ikisi de su alır?
A) % 3
B) % 4
C) % 10
D)
E) %
2)Aşağıdakilerden
hangisi turgor basıncı yüksek olan bir bitki
hücresinin turgor basıncının azalmasını sağlar?
A) Hücrenin izotonik bir ortama konması
B) Hücrenin sitoplazmasındaki çözünmüş maddeleri hücre dışına atması
C) Hücrenin hipotonik bir ortama konması
D) Hücrenin osmatik basıncı yüksek bir ortama konması
içine alması
E) Hücrenin ATP kullanarak suyu
Aşağıdakilerden hangisi, insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin
işlevlerinden biri değildir?
3)
A)Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B)ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D)Diğer hücrelerle ilişki kurma
E) Komşu hücreleri tanıma
Bir DNA molekülünde toplam nükleotid sayısı 1600’dür. Bu nükleotidlerin 500
tanesi timin ise kaç tanesi guanindir?
4)
A) 400
5.
B) 500
C) 600
B) Amip
D) Kamçılı hayvan
C) Böcekçil bitki
E) Terliksi hayvan
Aşağıdakilerden hangisi pasif geçiş olaylarından biri değildir?
A) Difüzyon
B) Kolaylaştırılmış difüzyon
C) Pinositoz
D) Osmoz
7)
E) 200
Aşağıdaki canlı çeşitlerinden hangisi fagositoz yapamaz?
A) Akyuvar hücresi
6.
D) 300
E) Diyaliz
Selüloz çeperle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cansızdır B) Tam geçirgendir C) Sert bir yapıdır
E) Hayvan, mantar ve bitki hücrelerinde bulunur.
8)
ATP’nin yapısını inceleyen bir bilim adamı aşağıdakilerden hangisini gözleyemez?
A) Deoksiriboz şekeri
C) Adenin bazı
9)
D) Madde geçişine izin verir
B) Glikozit bağı
D) Fosfat
E) Yüksek enerjili bağ
Aşağıdaki özelliklerden hangisi hiçbir RNA çeşidinde görülmez?
A) Aminoasitleri ribozoma taşımak
B) Ribozomun yapısına katılmak
C) Kendini eşlemek
D) Çekirdekten sitoplazmaya genetik bilgi taşımak
E)Urasil bazı bulundurmak
10)Aşağıdaki
A) AAA
nükleotid dizilerinden hangisi DNA’ya ait olamaz?
B) SGA
C) TAT
D) UAS
E) GGA
Download