temel ekg - yeditepetip4

advertisement
TEMEL EKG
1
Öğrenim Hedefleri
 Aksiyon Potansiyeli
 Kalbin Elektriksel Özellikleri
 Kalbin Elektriksel Aktivitesinin Kaydedilmesi
 EKG Değerlendirmesine Giriş
 48 Slayt
2
 Kalp elektromotor
kuvvet kaynağıdır.
 Miyokard kontraksiyonu
için temel koşul miyosit
membranının elektriksel
olarak uyarılmasıdır.
 Elektriksel uyarıyı
mekanik uyarıya çeviren
ise hücre içi Ca++
iyonudur.
3
 İstirahat halindeki hücrede bir uyarı tarafından
başlatılan elektrokimyasal içerikli etkinliğe aksiyon
potansiyeli (elektriksel sistol) denir.
 Aksiyon potansiyeli sistol (depolarizasyon) ve
diyastolden (repolarizasyon) oluşur.
4
 Miyositlerde İMP -90 mV dur. Bu değerin -40 mV’a çıkması
sonucunda voltaj bağımlı Ca++ kanallarının açılması ile hücre
içinde biriken Ca++ aktin ile miyozin ile etkileşerek
kontraksiyonu başlatır.
5
 Aksiyon potansiyeli süreci içinde kalpte
(miyokardda) oluşan elektriksel potansiyel
değişikliklerinin zamana karşı kaydedilmesine
elektrokardiyografi adı verilir.
William
Eindhoven
6
 Miyositlerin bir potansiyel oluşturabilmeleri için
dışarıdan bir uyarıya ihtiyaçları vardır (Atriyum
ve ventriküllerdeki miyositler).
 SA nod, AV nod, pürkinje sisteminde bulunan
hücreler ise dış uyarıya ihtiyaç duymadan
kendileri uyarı üretebilirler.
7
 Hücrelerin istirahat halinde sahip oldukları
potansiyel İMP, uyarıldıklarında oluşturdukları
potansiyel ise AMP dir.
 İmp değişik hücre tiplerinde farklılıklar
gösterir. Atriyum ve ventrikül miyositlerinde 90 mV, SA nodda -60 mV, AV nodda -75 mV,
pürkinje hücrelerinde ise -95 mV dur.
8
İyon
ESS
İSS
Denge potansiyeli
Na+
145
15
+60
K+
4
150
-94
Ca++
2
10-4
+129
 Membran potansiyelinin değişik evrelerini
oluşturan, iyonların ess ve iss arasındaki
devinmleridir.
 Na-K-ATPase pompası enerji gerektirn bir rx
ile 3 Na+ iyonunu ess çıkarırken 2 K+ iyonunu iss
alana taşır..
9
KALBİN OTOMATİSİTESİ
 Dış desteğe ihtiyacı olmaksızın kalbin kendiliğinden
vurum oluşturması ve bu ritmi sürdürebilmesi
durumudur. Bu olay kalp dokusunda belli bölgelerde
yoğunlaşmış otomatik hücreler sayesinde gerçekleşir.
 Otomatik hücreler SA nod, AV nod, his demetinde
bulunur.
 Otomatiklik düzeyi en yüksek olan hücre kümesi SA
noddadır.
10
Otomatiklik:
 Otomatik olan ve olmayan hücrenin farkı Faz 0
ve Faz 4 eğimine bağlıdır.
 Otomatik hücrenin Faz 4 başlangıcındaki değer
maksimum diyastol potansiyeli adını alır.
 Maksimum diyastol potansiyeli ile Faz 4’ün eşik
poataniyeli kestiği nokta arasındaki süre
otomatik hücrenin birim zamanda üretebileceği
vurum sayısını belirler ve bu süre ne kadar kısa
ise hücrenin otomatisite özelliği o oranda
fazladır.
 Maksimum diyastol potansiyeli değerinin en
kısa olduğu hücreler SA noddadır.
11
12
KALBİN UYARILABİLİRLİĞİ
 Kalpteki tüm hücrelerin uyarıları depolarizasyon sürecine
girerek yanıtlayabilmelerine uyarılabilirlik adı verilir.
 Bu olay kalpte ya hep ya hiç kuralına göre çalışır.
13
KALBİN İLETKENLİĞİ
 Kalpte uyarının hücrenin bir ucundan diğer ucuna yada
bir hücreden diğerine iletilmesine iletkenlik adı verilir.
 İletim hızını en yüksek olduğu yer pürkinje hücreleri, en
yavaş olduğu yer AV nod hücreleridir.
 İletimden sorumlu olan etmen depolarizasyonunu
tamamlamış ve hücre içinde yoğunlaşmış Na+’nın
aradaki diski aşarak diğer hücreye ulaşmasıdır. Sinir
dokusunda ise olaydan Ca++ iyonları sorumludur.
 Faz 0 eğimi ne kadar dik ise ileti hızı o kadar fazladır.
14
KALBİN REFRAKTERLİĞİ
 Kalbin bir uyarı arşısında depolarizasyon yapıp
yapamaması o esnada Na+ kanallarının açılmaya elverişli
olup olmamasına bağlıdır.
 Na+ kanallarının açılıp açılmaması ise voltaj ve zaman ile
ilişkilidir.
 Depolarizasyon esnasında +20 mV düzeyinde oluşan
membran potansiyeli eşik değer olan -65 mV düzeyine
inmedikçe hücre yeniden uyarılamaz (ARP, MRD).
 Bu dönem Faz 0, 1, 2 ve Faz 3’ün bir kısmını kaplar.
15
16
 Membran potansiyelinin -65 mV ile -90 mV arasında
olduğu dönem ise güçlü uyarıların zayıf bir
depolarizasyon oluşturmalarına neden olur (RRP, GRD).
 Bu dönem Faz 3’ün geri kalan kısmını ve Faz 4’ü kapsar.
 EKG de QRS kompleksi MRP’u, S dalgasının sonundan T
dalgasının sonuna kadar olan kısım RRP’u oluşturur. T
dalgasının tepesi ise vulnerable dönemi oluşturur.
17
18
KALP İLETİ SİSTEMİ
SA nod
 Bachman dalı
 Wenkebach dalı
 Thorel dalı
AV nod
His demeti
 Sağ dal
 Sol dal
* Sol anteriyor superiyor dal
* Sol posteriyor inferiyor dal
19
ELEKTROKARDİYOGRAFİ DERİVASYONLARI
 Taraf derivasyonları: D ı, D II, D III, aVR,
aVL, aVF.
 Göğüs derivasyonları: V 1-6.
 Unipolar derivasyonlar: aVR, aVL, aVF, V 1-6.
 Bipolar derivasyonlar: D ı, D II, D III.
20
 (-) uç sağ kol, (+) uç sol kol → D I
 (-) uç sağ kol, (+) uç sol bacak → D II
 (-) uç sol kol, (+) uç sol bacak → D III
 Wilson’un santral terminali: Sağ kol, sol kol, sol
bacak.
 (-) uç Wilson’un santral terminali, pozitif uç
* sağ kol → aVR
* sol kol → aVL
* sol bacak → aVF
21
22
23
 (-) uç Wilson’un santral terminali, pozitif uç
* sağ sternal 4.İCA → V 1
* sol sternal 4.İCA → V 2
* sol midklavikuler hat X 5.İCA → V 4
* V 2 - V 4 arası → V 3
* ön koltuk altı çizgisi X 5.İCA → V 5
* orta koltuk altı çizgisi X 5.İCA → V 6
24
25
26
27
KALP VEKTÖRLERİ
 Kalpteki elektriksel kuvvetlerin vektörlerle ifade
edilmesidir.
 Elektrik akımının çıktığı (+) uç ile girdiği (-) uç iletken
bir ortamda bir araya getirilirlere dipol ortaya çıkar.
Yönü (-) → (+) şeklindedir.
 Ventrikül depolarizasyonu endokard → epikard yönünde,
atriyum depolarizasyonu ise → duvar boyunca ilerler.
 Ventrikül repolarizasyonu epikard → endokard boyunca
ilerler.
28
29
30
31
32
33
34
NORMAL EKG
 P → atriyum depolarizasyonu
 Tp → atriyum repolarizasyonu
 QRS → ventrikül depolarizasyonu
 T → ventrikül repolarizasyonu
 Q, R, S dalgalarının boyları < 5 mm küçük, ≥ 5
mm ise büyük harfle gösterilirler.
35
36
P Dalgası
 Süresi 0.10 sn’den kısa, amplitüdü 2.5 mm
altındadır.
 En büyük P dalgasına D I ve II de rastlanır.
 P dalgası D I, D II, aVF’ de (+), aVR’de (-), aVL’de
(+), (-) yada bifazik olabilir. V 1’ de bifazik yada (-)
tir.
 Bifazik olduğunda tepecikler arası süre 0.03 sn’yi
aşmaz.
37
38
PR İntervali
 SA noddan çıkan uyarının pürkinje hücrelerine
ulaşmasına kadar geçen süredir.
 P dalgasından Q (R) dalgasına kadar olan
süredir.
 0.12-0.20 sn arasındadır.
39
40
QRS Kompleksi
 Q dalgası: Her zaman olmayabilir Kompleksin ilk dalgası (-)
ise Q olarak adlandırılır. Normal Q dalgası izleyen R
dalgasının %25’inden küçüktür ve süresi 0.04 sn yi aşmaz.
 QRS kompleksinin süresi 0.08 (0.10) sn’yi aşmaz.
41
42
ST Segmenti
 QRS’nin sonu ile T’nin başı arasındadır.
 TP çizgisi referans olarak alındığında
ekstremite derivasyonlarında 1 mm’den fazla
yükselme yada 0.5 mm’den fazla çökme
göstermez.
43
44
T Dalgası
 Ventrikül repolarizasyonunu gösterir.
 Süresi 0.10-0.25 sn arasındadır.
 D I, D II, V 2-6’da (+), aVR’de (-), V 1,aVL ve
aVF’de (+), (-) yada bifazik olabilir.
45
46
QT Aralığı
 Ventrikülün depolarizasyon ve repolarizasyonu için
geçen süreyi gösterir.
 Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar
olan süredir.
 Normal süresi 0.35-0.44 msn dir.
 Kalp hızı ile değiştiğinden hıza göre düzenleme
yapılır (Bazzet eşitliği). Buna göre düzeltilmiş QT
(QTc) = QT / √RR
47
48
Download