EKG

advertisement
S
a
ğ
l
ı
k
S
l
a
y
t
l
a
r
ı
EKG
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Tarihçe:16-17 yüzyıl canlı dokusunda elektrik olduğunun tesbiti
William Gilbert : 1600
Galvanometrenin isim babası
Luigi Galvani -1780
İlk EKG tanımı
Willem Einthoven
Einthoven W: Nieuwe methoden voor clinisch onderzoek [New methods for clinical
investigation]. Ned T Geneesk 29 II: 263-286, 1893
Willem Einthoven: 1895 de P,Q,R,S,T dalgaları tanımladı
EKG.:kalbin oluşturduğu elektriksel potansiyel farklılıklarının vücüt
yüzeyinden grafik şeklinde yazdırılması sonucu elde edilir.
Einthoven W. Ueber die Form des menschlichen Electrocardiogramms.
Arch f d Ges Physiol 1895;60:101-123
Dalgaların oluşumu
dipol kavramı


Eğer dipol dalgası bir
elektroda doğru
geliyorsa pozitif
defleksiyon
Elektroddan
uzaklaşıyorsa negatif
defleksiyon ortaya
çıkar
Kas kitlesi ne kadar büyükse elektriksel
değişiklikler de o kadar büyük olur
Normal elektrokardiyogram



P dalgası; atriyum depolarizasyonu
QRS kompleksi; ventrikül depolarizasyonu
T dalgası; ventrikül repolarizasyonu
tanımlar

İzoelektrik hat
–

Pozitif defleksiyon
–

PR aralığının çizdiği hat
İzoelektirik hattın üzerine sapma
Negatif defleksiyon
–
İzoelektirik hattın altın sapma
Hız ve zaman özellikleri




Her büyük kare; 0.2s
Her küçük kare; 0.04s
Her saniyede 5 büyük kare
Bir dk.da 300 büyük kare
Dalgaların isimlendirilmesi



P dalgasından sonra ilk negatif defleksiyon
Q dalgası
Yukarıya doğru ilk defleksiyon R dalgası
R dalgasını takip eden negatif defleksiyon S
dalgası
Einthoven üçgeni

İki kol ve sol bacak kalbi
çevreleyen bir üçgenin
kenarlarını oluşturur
Bipolar derivasyonlar




DI; sağ kol-sol kol
DII; sağ kol-sol bacak
DIII; sol kol-sol bacak
Toprak hattı; sağ
bacak
Göğüs derivasyonları

V1: Sternumun sağında
4. interkostal aralık,
 V2: Sternum solu 4.
interkostal aralık,
 V3: V2-V4 ortası

V4: 5. interkostal aralık -
mid klaviküler hat
 V5: 5. İ.kostal aralık sol
ön koltuk (aksilla) çizgisi

V6: 5. İ. Kostal aralık sol
orta koltuk (aksilla)
çizgisi
Ünipolar ekstremite derivasyonları



aVL; pozitif elektrod
sol kol
aVF; pozitif elektrod
sol bacakta
aVR; pozitif elektrod
sağ kolda
R
T
P
Q
S
Adale tremoru olan bir hastada parazit oluşumu
Normal EKG
Zaman değerlendirmesinde dalgaların genişliği ve
aralarındaki mesafeler esas alınır. Bir dalganın
başından ikinci dalganın başına kadar geçen süre
interval, bir dalganın sonundan ikinci dalganın
başına kadar geçen süre ise segment olarak bilinir.

Normal bir elektrokardiogramdaki bazı
önemli interval ve segment değerleri
şöyledir:
Toplam siklus
0.80-0.85 saniye
PR intervali
0.12-0.20 saniye
QT intervali
0.32-0.39 saniye
PR segmenti
0.09-0.11 saniye
ST segmenti
0.13-0.15 saniye
QRS süresi
0.05-0.10 saniye







Özellikle voltaj açısından yapılan değerlendirmelere
esas olmak üzere, elektrokardiografide elektrodların
yerleştirileceği vücut bölümleri konusunda bir
standard oluşturulmuştur.
Buna göre standard bir EKG muayenesinde 12 ayrı
elektrod grubu kullanılarak kayıtlar yapılır.
Bu elektrod gruplarına derivasyon adı verilir.
EKG derivasyonları üç kategoride incelenir:
1- Bipolar ekstremite derivasyonları (DI, DII, DIII)
2- Unipolar ekstremite derivasyonları (aVR, aVL,
aVF)
3- Unipolar göğüs derivasyonları (V1-V6)



Unipolar ve bipolar ekstremite
derivasyonlarının (toplam 6
derivasyon) herbiri kalbi koronal
düzlemde farklı açılardan gören
eksenlere sahiptir.
Ekstremite derivasyonlarındaki
dalga büyüklükleri (voltajları)
değerlendirilerek kalpdeki
depolarizasyon (veya
repolarizasyon) dalgasının hareket
yönünün hangi eksene yakın
olduğu araştırılır.
Bu değerlendirme, kalpdeki
elektrofizyolojik olayların
dinamiğinin anlaşılmasını sağlar.
Dalganın yayılması

SA düğümden çıkar
–
–
–

AV düğüme ulaşır
–

Atriyum
depolarizasyonu
İletide gecikme
PR aralığı
AV düğüme ulaşan ileti
hızla septuma yayılır
Sağ-sol ventriküler
dallara ayrılır
defleksiyonlar

Dikey pozisyonda;


Okun (dipolün)
negatif yönünü gören
derivasyonlar
aşağıya doğru bir
defleksiyon
Okun pozitif yönünü
gören derivasyonlar
ise pozitif bir
defleksiyon gösterir
P dalgası
p dalgası: Atriyum depolarizasyonunu
gösterir
p dalgası süresi: 0.10sn -2.5mV,
 DI,DIIve AVF de pozitif
 DIII ve AVL, VI (+,- veya bifazik),
 V4-V6 pozitiftir,
 AVR de negatiftir,


PQ (PR) segmenti: 0.09-0.11 sn

P dalgasının sonundan QRS kompleksinin
başlangıcına kadar olan kısımdır.
Kalp impulsunun atriyumlardan ventriküllere
iletildiği süreye karşılık gelir.



Kalp impulsu bu süre
içinde AV düğümü, His
demeti ve Purkinje
sistemini geçerek ventrikül
myokardının ilk depolarize
olan kısmına ulaşır.
Normalde izoelektrik
hattadır.

PR intervali :

P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin
başlangıcına kadar geçen süredir.
Q dalgasının belirgin olmadığı durumlarda P
dalgasının başlangıcından R dalgasının
başlangıcına kadar olan süre (PR intervali)
dikkate alınır.
PQ veya PR intervali, SA düğümden başlayan
eksitasyonun ventrikül myokardına kadar
ulaşması için geçen zamana karşılık gelir.
Süresi 0.12-0.20 ortalama 0.16 s' dir.





PR<0.12sn: kısa PR
PR>0.20sn: 1 °blok







QRS kompleksi: Q, R ve S dalgası olmak üzere üç ayrı
dalgadan oluşmuştur.
QRS kompleksi ventriküllerin depolarizasyonu sırasında
kaydedilir.
Süresi 0.06-0.10 s' dir. 0.11 s' yi aşması patolojik kabul
edilir.
Q dalgası QRS kompleksindeki ilk negatif defleksiyondur.
Q dalgasının çok küçük olması veya bazı derivasyonlarda
görülmemesinin patolojik bir anlamı yoktur.
Derinleşmesi ise geçirilmiş MI göstergesidir (Patolojik Q)
R dalgası QRS kompleksindeki ilk pozitif defleksiyondur.
S dalgası QRS kompleksinde R dalgasından sonra gelen ilk
negatif defleksiyondur.






ST segmenti: QRS kompleksinin sonu ile T
dalgasının başlangıcı arasındaki
elektrokardiyogram bölümüdür.
Ventrikül myokardının tümünün depolarize
duruma geçtiği andan başlayarak ventrikül
repolarizasyonunun başladığı ana kadar sürer.
Normalde izoelektrik hatta kaydedilir.
ST segmentinin izoelektrik çizginin altına inmesi
veya üstüne yükselmesine ST sapması denir.
ST segmentinin belirli değerlerden daha fazla
çökmesi veya yükselmesi patolojiktir.
0.13-0.15 sn sürer
ST segment çökmesi




QT intervali: Q dalgasının başından T
dalgasının sonuna kadar geçen süredir.
Ventriküllerin depolarizasyon ve
repolarizasyon süreçlerini kapsar.
Ortalama yaklaşık 0.40 s dir.
Hipokalsemide uzar,
hiperkalsemide kısalır.
T dalgası




Ventrikül repolarizasyonu 0.10-0.25sn,
I,II,V3-V6 da (+),
aVR de (-)
diğer derivasyonlarda QRS in yönüne bağlı olarak
değişkendir.
U dalgası
T dalgasını takibeden ve genellikle pozitif olan
küçük bir defleksiyondur.
 Normal EKG kaydında her zaman
gözlenmeyebilir.
 Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber
intraventriküler (purkinje) ileti
sistemindeki yavaş repolarizasyona bağlı
olarak geliştiği düşünülmektedir.
 En belirgin olduğu derivasyon V3' dür.

T dalga negatifliği
Hiperpotasemide sivri T dalgaları
Erken repolarizasyon
Akut miyokard infarktüsü seyri
İnfarktüs lokalizasyonları






Anterior: V1-V6
Anteroseptal: V1-V4,
Anterolateral: V4-V6
Yüksek lateral: DI-aVL
İnferior: D2-D3-aVF
Posterior: V1- V2 de R/S oranı>1 ise
Akut anterior miyokard infarktüsü
Summary of Leads
Bipolar
Limb Leads
Precordial Leads
I, II, III
-
(standard limb leads)
Unipolar
aVR, aVL, aVF
(augmented limb leads)
V1-V6
Arrangement of Leads on the EKG
Anatomic Groups
(Septum)
Anatomic Groups
(Anterior Wall)
Anatomic Groups
(Lateral Wall)
Anatomic Groups
(Inferior Wall)
Anatomic Groups
(Summary)
KALP HIZI
EKG de kalp frekansı hesaplanması:
 Kalp hızının hesaplanmasında bir kalp
siklusunun süresi temel alınır.
 EKG de bir dalganın başlangıcından bir
sonraki aynı dalganın başlangıcına kadar
olan bölüm bir kalp periyoduna karşılık
gelir.
 Kalp periyodunun belirlenmesinde trasede
belirgin olması nedeni ile birbirini izleyen
iki R dalgasının tepe noktaları arasındaki
mesafe (R-R aralığı) tercih edilir.






EKG de kalp frekansı hesaplanması:
Kalp frekansı hesaplanırken önce R-R aralığının
zaman olarak karşılığı hesaplanarak bir kalp
periyodunun süresi bulunur.
Daha sonra basit bir orantı ile bir dakikadaki kalp
periyodu sayısı saptanır.
Kalp frekansının hesaplanması ile ilgili işlemler
60/R-R(s) olarak formüle edilebilir.
Ventrikül ritmi düzenli değil yani R-R aralıkları
birbirine eşit değilse aynı işlem birkaç R-R
mesafesinin ortalaması alınmak sureti ile yapılır.
EKG de kalp frekansı hesaplanması:
 Örneğin, 25 mm/s kağıt hızı ile yapılan bir
EKG kaydında R-R mesafesi 20 mm ise
bir kalp periyodu 20 x 0.04 = 0.80 s ve
kalp frekansı 60/0.80 s = 75 atım/dakika
olarak bulunur. ( 1 atım = 0.8 sn ise 60 sn
de kaç atım yapar)

FREKANS=?
FREKANS=?
19 küçük kare = 0,04*19= 0,76
60\0,76=78.94 atım
300\6 = 50 atım
Pratik olarak:
1 dk da 300 büyük kare geçer.
1 dk da geçilen büyük kare sayısının, 1 atımda geçilen
büyük kare sayısına bölünmesi
(300 / ~ 4) = ~ 75
(300 / 1.5) = 200
Kalp Ekseni
Sağdan sola
 Yukarıdan
aşağıya
 Yaklaşık 45o lik
bir açı ile
uzanır
 Saat 11-5
doğrultusu

Kardiyak aks
Kardiyak aks
Normal aks : +59 º
Kardiyak aksın normal sınırları
Sol ventr. hipertrofisi
Sağ ventr.
Hipertrofisi
Sol ventr. enfarktı
-
DI
-
59
+
aVF
+
SAĞ AKS SAPMASI
Göğüs
derivasyonları ve
QRS
Yatay düzlemde;



Septum soldan sağa doğru ve
ventriküllerden önce uyarılır
V1-2; sağ
ventrikülü
V3-4; septumu
V5-6 kalbin sol
yanını yani sol
ventrikül duvarını
görür
Septum depolarizasyonu

V1 pozitif
defleksiyon



Septum kas kitlesi az
olduğundan genlik
düşüktür
R
V6 negatif
defleksiyon

Q
Ventrikül depolarizasyonu


Sol ventrikül
hakimiyeti
V1 negatif defleksiyon
–

V6 pozitif defleksiyon
–

S
R
Kas kitlesi tamamen
depolarize olmuşsa
EKG izoelektrik
çizgiye döner
Normal depolarizasyon
Özetle...
EKG kas kontraksiyonlarıyla birlikte
gelişen elektriksel değişikliklerden
kaynaklanır
 Öncelikle atriyumlar, sonra ventriküller
eşzamanlı olarak kasılır
 Atriyal kontraksiyon sonucu P dalgası
 Ventriküler kontraksiyon sonucu QRS
kompleksi oluşur

EKG’nin incelenmesi
Ritmin belirlenmesi (Sinüs ritmi,aritmi)
 Kalp hızının tespiti (anormal,bradikardi, normal,

taşıkardi)
Kardiyak aksın yönü (sağa, normal, sola)
 P dalgaları (yok/var normal-anormal)
 QRS kompleksi (uzamış, normal, çok yüksek,

çok alçak)

ST segmenti (yükselmiş, normal, çökmüş)

T dalgası (normal(+), anormal(-))
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
Download