1 - capitolioo

advertisement
1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
a.Hücreyi dış ortamdan ayırmak
b.Hücreye şekil vermek
c.Hücreyi dış etkilerden korumak
d.Hücre enerjisini elde etmek
2.Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir?
a.Hücre zarı
b.Sitoplazma
c.Çekirdek
d.Mitokondri
3. I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom
Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur?
a)Yalnız I b)I ve III
c)I-IV d)I-II-III
4. Çok hücreli bir organizmayı meydana getiren vücut
yapılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?
a)Organ-doku-sistem-hücre
b)Organ-doku-hücre-sistem
c)Sistem-organ-doku-hücre
d)Organ-hücre-doku-organel
5.Hücre zarının seçici geçirgenliğini aşağıdakilerden
hangisi sağlar?
a)Organeller
b)Gözenek
c)Çekirdek
d)Sitoplazma
6. Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, hücrenin
bitki hücresi olduğunu kesin olarak gösterir?
a)Hücre zarından madde alış verişi yapılması
b)Hücre solunumuyla enerji sentezi yapılması
c)Fotosentez yapılması
d)Hücre dışına bazı maddelerin salgılanması
7. Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak
değildir?
a.Hücre zarı b. Stoplazma
c. Kloroplast d. Mitokondri
8. Hücre için aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?
a. Bazı hücrelerin çekirdekleri yoktur.
b. Soğan zarı hücresinin çekirdeği yoktur.
c. Bazı hücreler iki çekirdekli olabilir.
d. Ağız içi epitel doku hücresinin çekirdeği vardır
9. Hangisi kofulun görevidir?
a. Besin ve atık maddeleri depolamak
b. Hücre içi madde iletimini sağlamak.
c. Hücreye enerji sağlamak
d. Bitkilere yeşil renk vermek
10. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin kesin olarak bitki hücresi
olduğunu kanıtlamaz?
a. Kloroplast taşıması
b. Büyük ve az sayıda kofula sahip olması
c. Hücre duvarı bulundurması
d. Mitokondriye sahip olması
11.
I.ŞEKİL II. ŞEKİL
Yukarıdaki şekillerle ilgili hangisi yanlıştır?
a. I.şekil bitki hücresi II. şekil hayvan hücresi olabilir
b. I.şekildeki hücrede kloroplast bulunmaz
c. II. Şekildeki hücre fotosentez yapabilir
d. I. Şeklideki hücrede kofullar küçük ve çok miktardadır
12. Hücre duvarı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a. Canlıdır b. Esnektir
c. Tam geçirgendir.
C. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur
13. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin tanımıdır?
a. Maddenin en küçük yapı birimidir
b. Gözle göremediğimiz her şeye hücre denir.
c. Metrenin en küçük birimidir.
d. Canlının en küçük yapı birimidir
14. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri
değildir?
a. Hücrelerden oluşurlar
b. Fotosentez yaparlar
c. Solunum yaparlar
d.Beslenirler
15. Benzer yapı ve görevi üstlenmiş hücreler topluluğuna ne isim verilir?
a. Sistem
b.Canlı
c. Organizma
d. Doku
Download