Test 24 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
12.
KAVRAMA
Test
24
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ - 5
A) Zina yapmak
B) Cana kıymak
C) İktisatlı olmak
D) Yalan söylemek
E) Hırsızlık yapmak
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde önem verilen
gün ve gece adlarından biri değildir?
A) Miraç kandili
B) Kadir gecesi
C) Mevlit kandili
D) Cuma gecesi
E) Regaip kandili
3.
Dinlerde önemli gün ve gecelerle ilgili aşağıdakilerin
hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir davranış
değildir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Vahiy kaynaklı ya da beşeri olsun hemen hemen bütün
dinlerde ortak olarak yasaklanan birtakım davranışlar
vardır.
MEB 2016 - 2017
1.
4.
Kur’an’ı Kerim’de Kadir gecesinin çok değerli olduğu
vurgulanırken o gece bazı olayların olduğu vurgulanır.
Buna göre;
I. Vahyin nazil olmaya başlaması
II. İnsanın kaderinin yeniden yazılması
III. Melekler ve Ruh’un dünyaya inmesi
olaylardan hangilerinin sözü edilen gece gerçekleştiği
haber verilmiştir?
A) Yalnız I.
D) II. ve III.
5.
A) Pesah (Fısıh)
B) Noel, Hristiyanlıkta Hz. İsa’nın doğum günü olarak
kutlanır.
B) Nevruz
C) Budizm’de Uposattha Günü’nde meditasyon yapılıp
oruç turulur.
D) Haç yortusu
Muhammed
(sav.)
E) İslam’da Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak kurban
kesilen bayram günleri vardır.
C) Yom Kipur
E) Noel
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen
gün ve geceler arasında yer almaz?
A) Noel
Hz.
E) I, II. ve III.
B) Roşhaşana
D) Hanuka 6.
C) I. ve III.
Yahudilikte, Firavunun zulmünden kurtuluş anısına
kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudilikte Roşhaşana, dinî yılbaşı olarak kutlanır.
D) İslam’da mevlit kandili
zamanından beri kutlanır.
B) Yalnız II.
C) Paskalya
E) Meryem Ana günü
12.
Test
24
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ - 5
Aşağıdaki
değildir?
kavramlardan
A) Haham
hangisi
B) Elohim
D) Yehova
8.
Yahudiliğe
ait
10. Bir hane sahibi mal biriktirmeyi, arının çiçeklerden nektar
toplaması gibi yapmalıdır. Arı ne çiçeğin kokusuna ne de
güzelliğine zarar verir.
C) Menora
E) Vaftiz
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışa katkı
sağlayacak bir yaklaşım olarak değerlendirilemez?
A) İnanç farklılıklarına saygı ile yaklaşmak
B) İnsanların kutsal değerleri ile alay etmemek
Budizm’e ait metinlerde geçen bu sözle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bal yapımının arılar için zorlu bir süreç olduğu
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
7.
B) Arının çalışma tarzının insanda hayranlık uyandırdığı
C) İnsan–tabiat
bulunduğu
ilişkisinde
insanı
zorlayıcı
yönler
D) İnsanın çevreyi tahrip etmeden hayatını idame
ettirmesi gerektiği
E) Çalışarak kazanmanın insan hayatında erdemli bir
davranış olduğu
D) Kendi inancından ziyade başkalarının inancına değer
vermek
E) Din ile yorumlarının birbirinden ayrı olduğunun
bilincinde olmak
“Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyametin kopacağını
bilseniz dahi onu dikecek vaktiniz varsa mutlaka dikin.”
(Hadis-i şerif)
Bu hadiste Hz. Peygamberin;
I. Çevre bilinciyle hareket etmek gerektiği
II. Kıyamet kopmadan önce her işin bitirilmesi gerektiği
III. Güzel olan bir davranışın vakit kaybetmeden yapılması gerektiği
hususlarından hangilerini vurguladığı söylenebilir?
B) Yalnız II.
D) II. ve III.
“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)
•
“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada
ve denizde düzen bozuldu…”
(Rum suresi, 41. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ortak ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çevre bilinciyle hareket etmek
B) İyilik yapmayı temel amaç edinmek
C) Hayata karşı olumlu duygular geliştirmek
D) Aşırılığa kaçmayan bir yaşamı hayata geçirmek
E) Davranışların temeline doğru düşünceyi yerleştirmek
A) Yalnız I.
11. •
C) I. ve III.
MEB 2016 - 2017
9.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Farklı din mensupları ile iletişimi geliştirmek
12. Aşağıdakilerden hangisi “olumsuz
özelliklerinden biri değildir?
A) Aldatma
E) I, II. ve III.
B) Art niyet
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) İstismar
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
misyonerlik”in
C) Ön yargı
E) Bilgi verme
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download