Muzik dersi notu

advertisement
Müzik Nedir?
Müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır.Müzik; hem bir sanat hem de bir
bilimdir.
Müzik Terimleri :
Ritim : Seslerin belirli bir süre içerisinde ahenkli ve düzenli sıralanmasını sağlayan unsurdur.
Solfej : “okuma” anlamına gelir. Notaları adlarıyla, sesleriyle ve süreleriyle okumaya denir.
Bona: Sesleri sadece adları ve süreleriyle okumaya denir.
Porte: Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir.
Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır
Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik ve kalınlıklarını) ve sürelerini gösteren işarete denir. Porte
üzerinde her bir nota farklı yerlere (çizgi üzerine veya aralığa) ve farklı biçimlerde yazılır. Her bir nota
harflerle de gösterilir.
Do
Re Mi Fa Sol La Si Do
7 adet nota ismi vardır: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si. Bu notalar İngiliz sistemine göre harflerle de adlandırılır:
Sırasıyla şöyledir: Do:C, Re:D, Mi:E, Fa:F, Sol:G, La:A, Si:B.
Sol Anahtarı : Portenin 2. çizgisinden başlayıp bu çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan
anahtardır.
Fa Anahtarı : Portenin 3. ve 4. çizgilerinden başlamak üzere iki türü vardır. Kalın sesleri göstermek için
kullanılır.
Do Anahtarı : Portenin 1., 2., 3. ve 4. çizgilerinden başlayarak yazılmak üzere dört türü vardır. Anahtarın
ortasındaki birleşim yerindeki çizgiye DO notası yazılır. Diğer notalar buna göre adlandırılırlar.
Ses Değiştirici İşaretler:
Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne,
çizgilere ve boşluklara yazılır.
Müzikle ilgili sözcükler:
Soprano : en ince kadın sesine denir.
Alto : en kalın kadın sesine denir.
Tenor : en ince erkek sesine denir.
Bas : en kalın erkek sesine denir.
Tempo: Hız anlamına gelir. Bir parçanın hızı ise "Metronom" ile ölçülür.
Metronom : Müzikte hız ölçen alete verilen isimdir.
Nota Süreleri :
Porte üzerine yazılan notaların sürelerini şekillerine bakarak anlayabiliriz. Örneğin birlik LA
notasını flütle çalacaksak, LA sesini 1-2-3-4 şeklinde sayarak ve kesintisiz olarak 4 vuruş süresince
çalarız.
1.Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardandır?
a- müzik b-tiyatro c-opera
d-resim
2. Aşağıdakilerden hangisi sahne sanatlarındandır?
a-opera
b-müzik c-heykel
d-resim
3.Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşantımızda sanat etkinliği özelliği taşımaz?
a-sergiler
b-konserler
c-festivaller
d-spor karşılaşmaları
4.Aşağıdakilerden hangisi konusu verilen bir şarkıyı oluşturan ilk aşamadır?
a-ezginin yazılması
b-müziğin yazılması c-şarkı sözü yazılması d-şarkının söylenmesi
5.Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan topluluğuna ne denir?
a-şef
b-koro
c-korist
d-solist
6.Üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan topluluğu hangisidir?
a-caz müziği topluluğu
b-oda müziği topluluğu
c-pop müziği topluluğu
7. Portrenin 2. çizgisindeki ses(nota) hangisidir?
A) Do B)Re
C)Sol D)La
d-bando
Download