bensulıde - Erim SEVER

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 0383
BENSULIDE
BENSÜLİD
O,O-Diisopropyl S-2-phenylsulfonylaminoethyl phosphorodithioate
Phosphorodithioic acid, O,O-bis(1-methylethyl)S-(2-((phenylsulfonyl)amino)ethyl)ester
C14H24NO4PS3
Moleküler Ağırlığı: 397.5
ICSC # 0383
CAS # 741-58-2
RTECS # TE0250000
EC #
015-083-00-9
Mart 26, 1996 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
İLK YARDIM/YANGINLA
MARUZ
SEMPTOMLAR
MÜCADELE
KALMA
Yanıcı. Organik solvent içeren Açık alev olmamalı.
Toz, Su püskürtme, Köpük,
sıvılar parlayıcı olabilir.
Karbondioksit.
Yandığı zaman göz yaşartıcı
YANGIN
veya zehirli buharlar veya
gazlar çıkar.
PATLAMA
TOZ OLUŞMASINI
ÖNLEYİNİZ. GENÇLERİN
MARUZ
VE ÇOCUKLARIN
KALMA
MARUZİYETİ
ÖNLENMELİDİR
Nota bakınız.
Yerel aspirasyon veya solunum Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
TENEFFÜS
koruyucuları.
yardımı için başvurun. Nota
ETME
bakınız.
Nota bakınız.
Koruyucu eldiven.
Madde bulaşmış giysilerinizi
CİLTLE
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
TEMAS
yıkayın.
Koruyucu gözlük (spectacles). Önce bol su ile birkaç dakika
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
hekime gidin.
Nota bakınız.
İş esnasında yemeyin, içmeyin Dinlenme. Tıbbi yardım alın.
ve sigara kullanmayın.
Nota bakınız.
YUTMA
Yemekten önce ellerinizi
yıkayınız.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Yıkama atığını kanalizasyona
Yangın söndürme akıntılarını bir
Gıda ve gıda katkı maddeleri ile
vermeyiniz. Etrafa saçılan maddeyi yerde toplamak için gerekli önlemi
birlikte taşınmaz.
sızdırmaz konteynırların içine
alınız. Gıda ve gıda katkı
Xn Sembol
süpürünüz, eğer uygunsa tozlanmayı maddelerinden ayrı depolayınız.
N Sembol
önlemek için nemlendiriniz. Atığı
Risk Durumu: 22-50/53
dikkatlice toplayınız, sonra emniyetli
Güvenlik Tavsiyeleri: 2-24-36-60-61
bir yere götürünüz. Kişisel koruma:
Zararlı partiküller için P2 filtreli
solunum cihazı.
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
BENSULIDE
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
ICSC: 0383
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
BEYAZDAN RENKSİZE DEĞİŞEN
KRİSTAL.
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunumla, aerosolleri cilt ve
yutmayla vücuda tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
TENEFÜS ETME RİSKİ:
20°C deki buharlaşması ihmal edilebilecek
derecede azdır. Fakat özellikle toz halinde
veya sprey halindeyken havadaki
partikülleri zararlı konsantrasyona çok
çabuk ulaşır.
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde ısındığında veya yandığında azot
oksitleri, fosfor oksitleri ve kükürt oksitleri
içeren zehirli ve tahriş edici dumanları çıkarır.
Bakırı etkiler.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
ETKİLERİ:
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: Sinir sistemini etkileyerek kas kasılması
TLV ispatlanmamıştır.
nöbetlerine ve solunum bozukluğuna neden
olur Kolinesteraz inhibitör. Maruziyet
ölümle sonuçlanabilir. Etkileri gecikebilir.
Tıbbi gözetim gerekir. Nota bakınız.
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Kolinesteraz inhibitör, kumülatif etkisi
pozitiftir: Bakınız Akut Tehlikeler /
Semptomlar Nota bakınız.
Erime noktası: 34°C
Buhar basıncı, Pa 20°C de: <0.001
Rölatif yoğunluk (su = 1): 1.2
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
Suda çözünürlük, g/100 ml de 20°C: 0.0025 üssü olarak): 4.22
Bu madde su organizmalarına çok toksik etkisi vardır. Bu madde çevresel olarak tehlikeli
olabilir, topraktaki miktarına dikkat edilmesi gerekir. Bu madde normal kullanımda çevreye
zararlı olabilir. Büyük dikkat, bununla birlikte ilave tahliyelerden ve uygunsuz imhalardan
kaçının.
NOT
Bu bileşenin sağlık tehlikesi ile ilgili spesifik bir bilgi yoktur fakat birçok orgonofosfatlar kolinesteras inhibitörüdür
(ayrıca bkz. ICSC 0172 Malathion). Eğer madde solvent içeriyorsa ayrıca bu maddelerin ICSCine bakınız. Ticari
formüllerinde kullanılan taşıyıcı solventler, maddenin fiziksel ve toksik özelliklerini değiştirir. Ticari Adları:
Betamec, Betasan, Disan, Exporsan, Prefar, Pre-san.
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download