EK-1/A TANI KODU HASTALIK ADI A15

advertisement
EK-1/A
AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR
LİSTESİ
TANI KODU
A15-A19
A24
A80-A89
B00-B09
B18
B20-B24
C00-C14
C15-C26
C30-C33
C34
C38
C40-C41
C43-C44
C49.5
C50
C51-C58
C60-C63
C64-C68
C69
C71
C72
C73-C75
C77
C81
C82
C83
C90
C91
C92
C94
D55-D59
D60-D64
D65-D69
D73.2
D80
E00-E90
F20-F29
F60-F69
F70-F79
F84
F90
G00
G30-G32
G35-G37
G40-G47
G51
G70-G73
G80-G83
G81
G82
H81
H90
I05-I09
I10-I15
I20-I25
I26-I28
I31.0
I31.1
I34
I36
I37
HASTALIK ADI
Tüberküloz
Ruam ve Melioidoz
Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları
Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar
Kronik Viral Hepatitler
İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı
Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları
Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları
Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları
Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm
Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm
Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları
Derinin Malıgn Neoplazmları
Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı
Memenin Malıgn Neoplazmı
Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları
Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm
Beyinde Malıgn Neoplazm
Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm
Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları
Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları
Hodgkin Hastalığı
Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma
Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma
Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları
Lenfoid Lösemi
Miyeloid Lösemi
Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler
Hemolitik Anemiler
Aplastik ve Diğer Anemiler
Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar
Kronik Konjestif Splenomegali
Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar
Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar
Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları
Zeka Geriliği
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Hiperkinetik Bozukluklar
Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış
Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları
Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar
Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar
Fasyal Sinir Bozuklukları
Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları
Serebral Palsi
Hemipleji
Parapleji ve Tetrapleji
Vestibüler İşlev Bozuklukları
İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı
Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı
Hipertansif Hastalıklar
İskemik Kalp Hastalıkları
Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları
Kronik Adheziv Perikardit
Kronik Konstriktif Perikardit
Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları
Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları
Pulmoner Kapak Bozuklukları
EK-1/A
AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR
LİSTESİ
TANI KODU
I41
I42
I50
I60-I69
I71
J44
J45
J96.1
K50
K51
K59.2
K59.3
K71.3
K71.4
K71.5
K72.1
K73
K74
K86.0
K90.0
M00-M99
N11
N18
N31
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q65
Q90-Q94
Q96
Q99
HASTALIK ADI
Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda
Kardiyomiyopati
Kalp Yetmezliği
Serebrovasküler Hastalıklar
Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Astım
Kronik Solunum Yolu Yetmezliği
Crohn Hastalığı (Regional Enterit)
Ülseratif Kolit
Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış
Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış
Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle
Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle
Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle
Karaciğer Yetmezliği, Kronik
Kronik Hepatit,
Karaciğer Fibroz ve Sirozu
Kronik Pankreatit,
Çöliak Hastalığı
Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit
Kronik Böbrek Yetmezliği
Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde
Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları
Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları
Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları
Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları
Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları
Kalçanın Konjenital Deformiteleri
Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Turner Sendromu
Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Sağlık raporu ile belgelenmesi kaydıyla bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa başvurularda SUT’un 1.8.1
numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.
NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir.
Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.
Download