2.02.08.20.003 EKG (Elektrokardiyografi)... 73KB 17 01 2017

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mesleki Gelişim Programı
ALAN
ALT ALAN
KODU
Teknik Eğitim
Sağlık
2.02.08.20.003
1. ETKİNLİĞİN ADI
EKG (Elektrokardiyografi) Ritim Kursu
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarıyla tamamlayan her kursiyer;
 EKG’yi tanımlar.
 Kardiyak iletimi, tanımlar.
 Elektrofizyolojiyi tanımlar.
 EKG Cihazını tanır.
 EKG derivasyonlarını tanımlar.
 EKG’deki dalga ve aralıklarının anlamlarını bilir.
 Kalp hızını hesaplar.
 EKG çeker.
 EKG kağıdında normal ritmi tanır.
 Ritim bozukluklarını ayırt eder.
 Miyokard İnfarktüsünün belirtilerini tanır.
 Miyokard İnfarktüsü Tedavi Algoritmasını uygular.
 Arrest Ritimlerde tedavi algoritmasını uygular.
 Defibrilasyon uygular
 Bradikardik ritmi tanır.
 Bradikardik Hastaya uygun yaklaşımda bulunur.
 Bradikardi Algoritmasını uygular.
 Taşikardik Ritmi tanır.
 Taşikardik Hastaya uygun yaklaşımda bulunur.
 Taşikardik Hastaya Kardiyoversiyon uygular.
 Taşikardi Algoritmasını uygular.
 Kendisine verilen örnek vakayı uygun teknikle yönetir.
3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Sağlık Meslek
Liselerinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri Alan öğretmenleri.
5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR









Bu etkinlik Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Alanı öğretmenlerinin “EKG Ritimlerini
Okuma ve Değerlendirme” konusunda mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitim görevlisi olarak; EKG çekimi, ritimleri okuma ve değerlendirme ile
algoritmaları uygulama konusunda deneyimli akademisyen ya da bu konuda
hizmetiçi eğitimler veren uzman- öğretmenler görevlendirecektir
Teorik eğitim, konferans salonu veya bu düzenin sağlanabileceği eğitim
ortamında, uygulamalı konular ise teknik oda ortamında EKG çekimi ve
defibrilatör uygulanmasına müsait maketle yapılacaktır.
Eğitim internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı yada etkileşimli tahta
olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle
desteklenecektir.
Pratik uygulama gerektiren konularda kursiyerler iki gruba ayrılarak bir eğitimci
eşliğinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecektir. Bu nedenle uygulamalı eğitimler
için iki eğitimci görevlendirilecektir.
Kurs başlangıcında ön test uygulanarak kurs programında ağırlık verilecek konular
belirlenecektir.
Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde
oluşturulacaktır.
Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek
amacıyla
25 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise
50 soruluk son test
uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.
6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Konuların Dağılım Tablosu
Konular
Ön test
Değerler Eğitimi
EKG
 Kardiyak İletim,
 Elektrofizyoloji
Süre (Saat)
1
2
1
EKG Cihazı ve Çekimi
 EKG Cihazı
 EKG Kâğıdı,
 EKG Derivasyonları
 EKG Dalgaları ve Aralıkları
 Kalp Hızının Hesaplanması
 EKG Çekme
Ritim ve Ritim Bozuklukları
 Normal Ritim
 Ritim Bozuklukları
º
º
º
º
º
º
3
1
3
Miyokard İnfarktüsü ve Tedavi Algoritması
Arrest Ritimler ve Tedavi algoritması
Defibrilasyonve Uygulaması
Bradikardik Ritim
Bradikardik Hastaya Yaklaşım
Bradikardi Algoritmaları
3
2
1
3
2
1
º Taşikardik Ritim
º Taşikardik
Hastaya
Kardiyoversiyon
º Taşikardi Algoritmaları
1
Yaklaşım
ve
Vaka Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme (sınav)
Toplam
1
2
2
1
30
7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri
kullanılacaktır.

Program konuları ile ilişkili milli ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak
verilecektir.


Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.
Kursiyerlere vaka yönetimi pratiği yaptırılacaktır.
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 50 sorudan oluşan ve tüm
konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar
başarılı sayılacaktır.
Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-Sertifika) verilecektir.
Download