ANS218 EKG YÖNETİMİ

advertisement
ANS218
EKG YÖNETİMİ
(Teorik + Uygulama) Kredi : (+) - AKTS : 2
Ders Koordinatörü : Öğr.Gör. Göksel DÜRMÜŞ
Ön Şartlı Dersler :
Ders Dili : en
Dersi
Verenler:
_______________________________________________________________________________
Uzm. Dr. Erhan SARAÇOĞLU
Öğr. Gör. Hakan AVAN
Dersin
Yardımcıları:
_______________________________________________________________________________
Öğr. Gör. Hakan AVAN
Dersin Amacı:
_______________________________________________________________________________
Dersin
Öğrenim Çıktıları:
_______________________________________________________________________________
Dersin
içeriği:
_______________________________________________________________________________
Haftalık Program
_____________________________________________________
1. - Dersin Tanıtımı
EKG ile ilgili temel kavramlar ve kardiyak monitörizasyon
- Temel kavramlar
- Kardiyak depolarizasyon ve repolarizasyon
- Kardiyak monitörizasyon
- Kardiyak monitörizasyon sıras * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
2. - Kalbin ileti sistemi
- Kalbin ileti sistemi
- Kalbin ileti sistemi bölümleri (SA düğüm, AV düğüm, his demeti dalları, purkinje lifleri)
EKG derivasyonları ve kalbin elektriksel ekseni
- Ekst * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
3. - EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi
- EKG dalgaları (P dalgası, P-R aralığı, QRS kompleksi, ST segmenti, T dalgası, Q-T aralığı, U dalgası)
- Kalbin ritminin değerlendirilmes * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
4. - Kalp hızının değerlendirilmesi
- Kalp ritmi düzenli olan hastada kalp hızının hesaplanması( R-R dalgaları arasındaki büyük ve küçük kareler
vasıtasıyla, standart sayılarla hız hesa * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
5. - Erken vurular
- Erken vurular
- Atriyal erken vuru (PAC)
-
Kavşak erken vuru
Wandering pacemaker
Ventriküler erken vuru (PVC)
Ventriküler erken vurularda hastane öncesi yaklaşımlar
* Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
6. - Bradiaritmiler
- SAD kaynaklı bradiaritmiler
a- Sinüs bradikardisi
b- SA blok
c- Sinüzal duraklama- arrest
- AVD kaynaklı bradiaritmiler
- Kavşak ritim (junctional escape ritim)
- Atriyoventrik * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
7. - Bradiaritmilerde hastane öncesi acil bakım
- Anstabil bulgu oluşturabilecek bradiaritmiler
- Bradiaritmilerde hastane öncesi tanı ve acil yaklaşım
* Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
8. - Ara sınav * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
* Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
* Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
* Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
* Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
13. - Kardiyak arrest ritimleri
- Ventriküler fibrilasyon
- Nabızsız ventriküler taşikardi
- Asistol
- Nabızsız elektriksel aktivite (NEA)
Hastane öncesinde kardiyak arrset yönetimi
- Hastane önce * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
_____________________________________________________
14. - Eksternal pacemaker uygulama prensipleri
- Endikasyonları
- Eksternal pacemaker tekniği
Pacemakerlı hastada EKG değişiklikler
- Normal pace ritmi
- Pacemaker fonksiyon bozuklukları
Vagal manevra * Ön çalışma - Ders ile ilgili kaynakları edinmek
Kaynaklar
Ders Kitabı: Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi; Ali EKŞI, Mehdi ZOGHİ, Agah ÇERTUĞ,
Ege Üniversitesi Basımevi- Bornova, İzmir-2014
Diğer Kitaplar:
Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme Türü
Adet
Arasınav
Final Sınavı
1
1
Toplam:
Ders Kategorisi
Yüzde(%)
50
50
4
200
Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS Tablosu / İşyükü
Aktiviteler
Dönemlik İşyükü
Ders Saati
sınıf Dışı Ders Çalışması
Ara Sınav
Final Sınavı
28
14
6
12
Toplam İş yükü(saat)
Toplam İş yükü / 30 saat
60
2
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Katkı Düzeyi
1
2
3
Program Öğrenme Çıktıları
4
5
X
1 - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk
alabilme.
X
2 - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini
belirleyebilme ve karşılayabilme.
3 - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
4 - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler
düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5 - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi nde
kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim
kurabilme.
X
7 - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik
değerlere sahip olma
X
8 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel
değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olma.
9 - Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına saygılı, sosyal sorumluluk,
evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olma
X
10 - Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve
anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz
eder.
X
11 - Cerrahi hasta bakımında kendi güvenliğini ve hastalarının
güvenliğini sağlayabilme konusunda yeterli bilgiye sahip olma.
X
12 - Mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda
bilgi sahibi olacak.
X
13 - Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olma.
X
14 - Ameliyat esnasında hastanın vital bulgularının takibini yaparak
oluşan değişikliklere müdahale eder ve gerektiğinde hekime bilgi
verme sorumluluğuna sahip olma
X
15 - Tıbbi terminoloji, insan vücudunun temel yapısı ve işleyişi
hakkında bilgi sahibi olma
16 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı
Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme.
Download