Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

advertisement
“Göğüs Ağrısı”
Olan Hasta
Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016
Göğüs Ağrısı ???
Yan ağrısı ?
Sırt ağrısı ?
Mide ağrısı ?
Karın ağrısı ?
Boğaz ağrısı ?
Omuz ağrısı ?
Meme ağrısı ?
Akut Göğüs Ağrısı
•
Aniden başlar-tipik olarak 24 saatten kısa
•
Hastayı tıbbi bakım aramaya iter.
•
Lokalizasyonu genellikle anterior toraksdır.
•
Kişinin aktivitesini ve günlük yaşantısını kısıtlar.
•
Hastayı sıkıntıya sokan bir rahatsızlık hissi vardır.
Göğüs Ağrısı
•
•
Somatik; (keskin, İyi tanımlanan ve lokalize edilen)
•
Göğüs duvarından kaynaklanan ağrı,
•
Plöretik ağrı,
Visseral; (künt, iyi tanımlanamayan, baskı sızı şeklinde)
•
Toraks içindeki organlardan kaynaklanan ağrı,
Göğüs Ağrısı Etiyoloji
•
Kardiyak nedenler;
•
Pulmoner nedenler;
•
Vasküler nedenler;
•
Gastrointestinal nedenler;
•
Kas iskelet sistemine ait nedenler;
•
Diğer nedenler;
Göğüs Ağrısı Etiyoloji
•
Kardiyak nedenler;
•
Akut koroner sendromlar;
•
Stabil AP, Unstabil AP, Varyant AP
•
AKUT MI
•
Enfektif nedenler, (Miyokardit, Perikardit, Endokardit)
•
Kalp kapak patolojileri (MVP)
Göğüs Ağrısı Etiyoloji
•
•
Pulmoner nedenler;
•
Plevral irritasyonlar (Enfeksiyon, Enflamasyon ve İnfiltrasyonlar)
•
Barotravma (Pnömotoraks, Pnömomediastinum)
•
Trekeobronşit
Vasküler nedenler;
•
Aort diseksiyonu
•
Pulmoner Emboli
Göğüs Ağrısı Etiyoloji
•
Gastrointestinal nedenler;
•
•
Kas iskelet sistemine ait nedenler;
•
•
Özefagus rüptürü, Özefageal reflü/spazm, Mallory Weiss
sendromu, Biliyer kolik, Dispepsi, Pankreatit
Kostokondrit, Servikal/Torakal spinal patolojiler
Diğer nedenler;
•
Herpeszoster***
Göğüs Ağrısı Olan Hasta
•
Ayırıcı tanı ? Yaklaşım ?
•
Hastanın tedavisi Triajla başlamalıdır…
•
“Aksi ispat edilene kadar göğüs
ağrısı olan her hasta acil ve
mortalitesi yüksektir.”
Göğüs Ağrısı Olan Hasta
•
Kardiyak monitörizasyon, Vital parametreler
•
Damar yolu
•
Oksijen ihtiyacı ?
•
EKG
•
Hayatı tehdit edici göğüs ağrısı nedenleri ?
•
Visseral / Somatik Göğüs ağrısı ?
Göğüs Ağrısı Olan Hasta
•
Hasta stabil mi ?
•
•
H —> ABC sağla, Ölümcül nedenlere yönelik araştır !
EKG de STEMI ?
•
E —> Hastayı koroner YBÜ naklet
Göğüs Ağrısı Olan Hasta
•
Hasta stabil, EKG de STEMI yok;
•
Hastanın tıbbi geçmişi, (Ek hastalıkları, İlaçları)
•
Ağrının başlangıcı ve vasfı, (İSKEMİK GÖĞÜS AĞRISI ?)
•
FM bulguları
•
Laboratuvar tetkikleri
Göğüs Ağrısı
•
Retrosternal, sol ön göğüs veya epigastrik bölgede
rahatsızlık olarak tanımlanır.
•
“Sıkışma, Ezilme, Baskı, Daralma…”
•
Ayrıca; dispne, terleme, bulantı ve/veya kusma eşlik
ediyorsa bunlar iskemi olasılığını arttırır.
•
AMI %22 sinde ağrı kesici ve batıcı, %6 sında ise plöretik vasıflı olabilir.
Göğüs Ağrısı
•
Fizik muayene genellikle normaldir.
•
Ancak anormal vital bulgular olabilir
•
•
Hipo/hipertansiyon, Sinüs taşikardisi/Bradikardisi
Anormal kalp sesleri (Ventrikül fonksiyonları veya
kompliansındaki bozulmaya bağlı S3 veya S4 gibi).
•
Oksültasyon – Konjestif Kalp Yetmezliği ??
•
Göğüs duvarındaki hassasiyet - %15 AMI ile ilişkilidir.
Göğüs Ağrısı
Akut Koroner
Sendromlar
EKG
Kardiyak
Enzim
STEMI
+
+
NSTEMI
-
+
USAP
-
-
Visseral tipte göğüs ağrısı ile acil servise başvuran 30 yaş üstü hastaların
yaklaşık %15’inde AMI ve %25-30’unda USAP vardır.
Göğüs Ağrısı
•
AKS;
•
Ağrı kontrolü,
•
Oksijeniasyon ihtiyacı ?
•
Medikal tedavi başla (Aspirin, Nitrat*, β-Bloker, ACEI)
•
Kardiyoloji konsültasyonu - Sevk
Göğüs Ağrısı
• ?Orta hatta göğüs ya da sırtta çok şiddetli yırtıcı ya
da parçalayıcı bir ağrı
•
Ağrı başlangıçta en şiddetlidir.
•
Karotislerin tutulmasına bağlı SVO, koronerlerin
tutulmasına bağlı AMİ ya da ekstremite iskemisi
görülebilir
AORT Diseksiyonu
Göğüs Ağrısı
•
Aort yetmezliğine ait üfürüm duyulabilir
•
Her iki üst yada alt üst ekstremiteler arası nabız
basınçlarında fark olabilir
•
Genellikle hipertansif (normotansif veya hipotansif olabilirler)
•
Şok tablosunda başvurabilirler
Göğüs Ağrısı
•
Acilde, tansiyonun düşürülmesi ana hedeftir.
•
Bu amaçla Labetalol, Metaprolol ve Esmolol veya
sodyum Nitroprussid kullanılabilir.
•
Kesin tedavi cerrahi
Göğüs Ağrısı
• ?Göğüs ağrısının, otopsi öncesi tanısı zorlukla
konabilen,ölümcül ama tanısı konduğunda tedavi edilebilir önemli
bir nedenidir.
•
Atipik prezentasyonlarından dolayı acil serviste tanısı atlanabilir.
•
PTE (pulmoner emboli)
Göğüs Ağrısı
“PE için spesifik hikaye, klinik ya da laboratuar
parametresi yoktur.”
“Acil servis doktorunun PE tanısı için özellikle
risk faktörleri olan hastalarda PE olasılığını
hatırlaması gerekmektedir.”
Göğüs Ağrısı
•
•
Klinik;
•
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, senkop, şok, hipoksi…
biri veya hepsi bir arada olabilir.
•
“Hemoptizi, Hipoksi, Taşikardi”
Tanı testleri;
•
EKG, AC grafisi, Kan gazı,D-Dimer, EKO, Alt ekstremite
venöz Doppler USG, Pulmoner BT anjiografi (Altın standart)
Göğüs Ağrısı
• ?Nadir fakat hayatı tehdit edici bir durumudur.
•
“Güçlü bir kusma eforunu takiben aniden oluşan
substernal alandaki keskin bir göğüs ağrısı”
•
Hasta genellikle kötü görünümlü, dispneik ve terlidir.
Boerhaave Send.
Özofagus rüptürü
Göğüs Ağrısı
• ?Sigara içen, KOAH’lı hastalarda ve diğer akciğer
patolojilerinin varlığında meydana gelir.
•
Ani başlangıçlı batıcı göğüs ağrısı
•
Dispne, Terleme, Taşikardi, Taşipne ve Hipotansiyon.
Pnömotoraks
Göğüs Ağrısı
•
Tedavi;
•
Tansiyon Px varlığında önce açık Px
oluşturup en kısa sürede su altı drenaj ile
toraks tüpü takılmasıdır.
• Bitti…
Download