DERS ADI: GNK 215/ Bilim Tarihi BÖLÜMÜ: Rehberlik ve Psikolojik

advertisement
DERS ADI: GNK 215/ Bilim Tarihi
Yarıyıl
3 (Güz)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Teori/Ders
Anlatımı
42
BÖLÜMÜ: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
30
72
3
3
Yrd. Doç.Dr. M.Münir DEDEOĞLU
Türkçe
Zorunlu
Yok
Bilimleri sınıflamayı, bilimin özünü öğrenmek; bilimin Đlkçağ’dan günümüze kadar kaydettiği gelişimin izini
sürmek.
- Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerini birbirinden ayırır. Bilimleri sınıflar.
- Bilimin temel ve Belirleyici özelliklerini öğrenmek.
Hedeflenen
- Alternatif bilim anlayışlarını tanır.
Kazanımlar
- Bilimin ilk ve Ortaçağ’daki gelişimini öğrenir.
- Modern bilimin kuruluşunu ve gelişimini öğrenir.
Dersin Gidişatı Hafta
ÇALIŞMA TAKVĐMĐ
Bilimin doğasını/özünü açıklama. Bilimle, insanın dış dünyayı açıklama/ anlamlı kılma çabası
01
doğrultusunda geliştirmiş olduğu diğer disiplinler arası farklılıkları gösterme.
02 Bilimleri doğa bilimleri, insan bilimleri ve toplum bilimleri olarak ayırıp sınıflama
03 Pozitivist bilim anlayışını tanımlama.
04 Postpozitivist bilim anlayışlarını öğrenme
05 Bilim tarihine giriş. Mısır ve Mezopotamya’da bilim
06 Antik Yunan’da bilim. Helenik dönemde felsefe, tıp ve matematik
07 Helenistik dönem ve Roma’da bilim.
08 Ortaçağ’da bilim/Hristiyan Avrupa’da bilim
09 Đslam dünyasında bilim: Astronomi, Fizik, Tıp ve Matematiğin Gelişimi
10 Modern Bilimin doğuşu: Bilimsel Devrimin ilk ve ikinci evreleri
11 Onyedinci yüzyılda bilim: Astronomi, Fizik ve Matematik
12 Onsekizinci Yüzyıl ve Sosyal Bilimlerin Doğuşu
13 Ondokuzuncu yüzyılda bilim: Modern bilim ve teknoloji
14 Yirminci yüzyılda bilim
15 Final Sınavı
Varsa (X) olarak
Yüzde
Değerlendirme
işaretleyiniz
(%)
Ölçütleri
X
40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
X
60
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Hüseyin Gazi Topdemir, Bilim Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara, 2008.
Der:sin Kitabı Cemal YILDIRIM, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 1997.
ve/veya
C. A. Ronan, Bilim Tarihi (çev. E. İhsanoğlu vd), Tübitak Yayınları, 2009.
Kaynaklar
Richard S. Westfall, Modern Bilimin Oluşumu (çev. İsmail Hakkı DURU), TÜBİTAK Yayınları, 1997.
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Dersin Amacı
Download