4130212 makro iktisat teorisi siyaset bilimi ve kamu yönetimi

advertisement
Dersin Kodu ve Adı:
Bölüm/Programın Adı:
4130212
MAKRO İKTİSAT TEORİSİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
BAHAR
Proje/Alan
Teori
Uygulama
Lab.
Çalışması/
Ödev
IV
Ders Dili
Dersin
Verildiği
Düzey
Zorunlu /
Seçmeli
Ön Şartlar
Dersin Amacı
Dersin
Geliştirdiği
Program
Yeterlilikleri
Öğrenme
Kazanımları
Öğrenme
Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirm
e Ölçütleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitabı
veya
Kaynakları
42
…
…
…
Kısa
Krediler
Ara
Sınav
Sınav
…
24
Final
Toplam
34
100
Ulusal
AKTS
Kredi
Kredisi
3
4
Türkçe
Ön Lisans ( )
Lisans (X)
Yüksek Lisans
(
)
Doktora
(
)
Seçmeli
Ön şart yok
Makro ekonominin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmak ve makro ekonomik araçların nasıl
kullanıldığını açıklamak
PY-3: Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada
birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme ve günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi kazanma
Güncel ekonomik konulara ilişkin olarak öğrencilerin makroekonomik çözümleme yapabilmelerini
sağlamak.
Konferans, tartışma, soru-cevap.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Dönem Sonu Sınavı
Konular
Mikro Analizden Makro Analize Geçiş
Milli Gelir Dengesi
Çarpan Hızlandıran
Para piyasaları analizi, Para ve milli gelir
Para piyasası dengesi
Temel makroekonomik değişkenler
Makroekonomik ilişkiler;
Referans Modelleri: Klasik model Keynesyen model
Ara Sınav
Ara Sınav
IS LM modeli
AD AS modeli
İşsizlik ve enflasyon,
Tüketim; Yatırım; Para Arzı ve Talebi

(X)
işaretleyiniz
X
X
Erdal Muzaffer Ünsal, Makro İktisat, Ankara: İmaj Yayıncılık, 2007
Yüzde (%)
40
60
Download