ders izlencesi - Hitit Üniversitesi

advertisement
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
DERS İZLENCESİ
Anabilim Dalı/Programın Adı:
Dersin Kodu ve Adı:
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
0145511
Siyaset ve Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ
(Tezsiz Yüksek lisans)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
BAHAR
I
Ders Dili
Dersin Verildiği
Düzey
Zorunlu / Seçmeli
Ön Şartlar
Dersin Amacı
Dersin Geliştirdiği
Program Yeterlilikleri
Öğrenme
Kazanımları
Öğrenme Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitabı veya
Kaynakları
Teori
Uygulama
Lab.
42
Türkçe
…
…
Ön Lisans ( )
Proje/Alan
Çalışması/Ödev
30
Lisans
( )
Kısa
Sınav
20
Krediler
Ara
Sınav
20
Yüksek Lisans
Final
Toplam
40
152
(X)
Ulusal
Kredi
3
Doktora
AKTS
Kredisi
6
(
)
Seçmeli
Yok
Bilimle ilgili sorular sorarak bilimin yapısını, doğasını, bilimle gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde
yöntem problemini ele alır.
PY-1: Siyaset bilimi ve sosyal bilimlerde bilimsel bilgiye ulaşma, rapor hazırlama ve yazmak konusunda
temel teknikleri uygulama yeteneği ile bilimin ve bilimsel bilginin ne olduğunu anlama ve yorumlama
yeteneği kazandırır
1. Felsefe-bilim ve bilim felsefesi ayrımını göstermek.
2. Bilginin kaynağı ve elde edilişi ilgili (epistemolojik) kuramları tartışmak
3. Bilimsellik sorununu ele almak ve bilimin önemini kavramak
Konferans, tartışma, belge araştırma ve belgelerle somut tarihsel olayları yorumlayıcı ödev hazırlama.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
…
Dönem Sonu Sınavı
Konular
Felsefe Bilim ve Bilim Felsefesinin ayrıştırılması
Felsefe Bilim ve Bilim Felsefesinin ayrıştırılması
Bilim, yöntem ve teknik ilişkisi
Antik Dönemde Bilgi Sorunu: Platon-Aristo ve Sofistler
Modern Bilim ve Pozitivizm : A. Comte, St. Simon
Diyalektik: Hegel ve Marx
Popper ve Yanlışlanabilirlik
Ara Sınavlar
Ara Sınavlar
Varoluşçuluk
T. Kuhn ve Paradigma
Postmodern Bilim ve Görecelik
Hermenoutik (Yorumsama), Söylem Kuramı
(Final Sınavı)
 C. Yıldırım, Bilim Felsefesi
 A. Chalmers, Bilim Dedikleri
 K. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti
 T. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı
 Ö. Sezgin, Diyalektik Materyalizm
 P. Feyerabend, Yönteme Hayır
(X) işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
X
60
Download