4110401/Küresel Ekonomi

advertisement
4110401/Küresel Ekonomi
İKTİSAT
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Önşartlar
Katalog
Tanımı
Dersin Amacı
Dersin
Kazanımları
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Uyg.
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
ECTS
Kredisi
42
3
7.5
42
Türkce
Zorunlu
yok
1. Hafta: Geçmişten Günümüze Üretim İlişkileri, Üretim Araçları ve
Yönetim Yapısı
2. Hafta: Dünya Ekonomisi İçerisinde Ulusal Ekonomiler, Genel Bir
Değerlendirme
3. Hafta: Küreselleşme Olgusu, I. Ve II. Küreselleşme Evreleri ve
Küreselleşme Ölçütleri
4. Hafta: II. Dünya Savaşından sonra Uluslararası Yeniden Yapılanma ve
Kuzey/Güney Diyalogu
5. Hafta: Küreselleşme Süreci ve Bölgesel Dengeler
6. Hafta: Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Yerel Yönetim
Anlayışındaki Değişmeler
7. Hafta: Dış Ticaret Politikasının Politik İktisadı ve Yeni Korumacı
Eğilimler
8. Hafta: Yeni Uluslararası Düzen ve Uluslararası Para Sistemi,
9. Hafta: Dış Ticaret Bilançosu ve Döviz Kuru
10. Hafta: Döviz Kuru Sistemleri
11. Hafta: Döviz Kuru Piyasaları ve Sermaye Akımları
12. Hafta: İktisadi Bütünleşmeler ve Uygulama Örnekleri
13. Hafta: Uluslar arası Borç Krizi ve Azgelişmiş Ülkeler
14. Hafta: Küreselleşme, Uluslar arası Ticaret ve Gelişmiş ve Azgelişmiş
Ülkeler
Öğrencinin dünya ekonomisinin genel durumunu analiz etmeyi öğrenmesi
Dünya ekonomisinin genel durumunun anlaşılması
1. G.Elmas (2001), Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler,
Nobel Kitapevi, Ank. İlk 25 Sayfa.
2. G.Elmas (2000), “ GAP ve Devlet,” İktisat Dergisi, İMFC Yayın
Organı, Temmuz Sayısı, No:403, ss.25-34.
3. H. Seyitoğlu (2001), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, 14.
Basım, İst. (Bölüm: 9, 10, 11, 22, 23, 24)
4. C. Alpar ve M.T. Ongun (1985), Dünya Ekonomisi ve Uluslararası
Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, No:1985/3,
Ank. (Bölüm: 4, 6, 7, 9)
5. T. Walther (2002), Dünya Ekonomisi, Çeviren: Ü.Çağlar, Alfa
Yayınları, İstanbul.
6. Ziya Öniş, “ Neo-Liberal Küreselleşmenin Sınırları: Türkiye Açısından Arjantin
Krizi ve IMF’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış” Ekim 2002
7. Nurhan Yentürk, Körlerin Yürüyüşü, Bilgi Üniversitesi
8. Erinç Yeldan, (2002), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim
Yayınları, İstanbul
9. A.Ufuk Yıldız (2005), Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin
Vergilendirilmesi“Tobin Vergisi” Çukurova Üniversitesi.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Adet
Yüzde
1
40
1
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
İçerik
Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
%100
Ders
Sorumluları
Download