4130109 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ SİYASET BİLİMİ VE KAMU

advertisement
Bölüm/Programın Adı:
Dersin Kodu ve Adı:
4130109 SİYASET BİLİMİ VE KAMU
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ YÖNETİMİ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
GÜZ
1
Ders Dili
Dersin Verildiği
Düzey
Zorunlu / Seçmeli
Ön Şartlar
Dersin Amacı
Dersin Geliştirdiği
Program
Yeterlilikleri
Öğrenme
Kazanımları
Öğrenme Yöntem
ve Teknikleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Dersin İçeriği Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitabı veya
Kaynakları
Krediler
Teori
Uygulama
Lab.
Proje/Alan
Çalışması/Ödev
Kısa
Sınav
Ara
Sınav
Final
Toplam
42
Türkçe
…
…
…
…
24
34
100
Ön Lisans ( )
Lisans ( x )
Yüksek Lisans
(
)
AKTS
Kredisi
Ulusal
Kredi
3
4
Doktora
(
)
Zorunlu
Yok
Siyasal yaşamı ve siyasal süreçleri anlamaya ve yorumlamaya katkı sağlayacak temel kavramların tarihsel
gelişimini ve içeriğini farklı perspektiflerden hareketle sunmak.
PY-1: Dünya siyasal sistemlerini şekillendiren tarihi-siyasi olayları-olguları öğrenmek, anlama ve güncel
siyasal sistemleri yorumlama yeteneği kazandırmak.
PY-2: Siyaset teorisine yön veren önemli düşünürlerin ve önemli felsefi ekollerin fikirlerini anlama ve
günümüzü şekillendiren siyasal sistemleri bu perspektiften anlama ve yorumlama yeteneği
kazandırmak.
PY-3: Bilimsel siyasal bilgiye ulaşmayı sağlayan yöntemleri anlama ve uygulama yeteneği kazandırmak.
1. Tarihsel gelişmelerin iktidar ve devletle ilişkilerini kurabilme kavrayışı
2. Güncel siyasal yaşamı daha derinlikli bir şekilde analiz edebilme yeteneği
3. Temel siyasal kavramları doğru bir şekilde kullanabilme ve yorumlayabilme
Farklı kaynakların taranması ve farklı metinlerin okunması
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
…
…
Dönem Sonu Sınavı
(X) işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
X
60
Konular
Bilim Nedir? Sosyal Bilimler ve Doğa Bilimleri
Siyaset Biliminin Bilimselliği Tartışmaları
Siyasal Kavramlar: Meşruiyet, Güç, İktidar
Antik Yunan’da Siyaset ve temel kavramlar
Siyasal Düşünürler: Ortaçağ ile Machiavelli, Ahlak ve Siyaset
Sözleşme Teorileri: Hobbes, Rousseau,Locke
Modern Devlet Kavramı ve Egemenlik
Modern Siyasal Akımlar: Liberalizm, Sosyalizm, Muhafazakarlık
Ara sınav
Ara sınav
K. Marx, Weber
Kamuoyu, Siyasal partiler, Baskı grupları, Siyasal Çatışma
Modernizmin Eleştirileri: Yeni Ön eki alan akımlar
Globalleşme, Sivil toplum
 E. Attila AYTEKİN, Gökhan ATILGAN, Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası
İlişkiler, Yordam Kitabevi, İstanbul, 2014.
Download