Uluslararası Örgütler

advertisement
Uluslararası Örgütler: Tarihsel ve
Kavramsal Arkaplan
İkinci Hafta: 21 Şubat 2016
Bu derste…
•
•
•
•
Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişiminin dinamikleri,
Uluslararası Örgütlerin Entellektüel Kökenleri: Temel Tartışmalar
Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecinin dinamikleri
Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışıve devletler üzerinde yarattığı
siyasal etkiler,
• Uluslararası örgütlerin gelişiminin uluslararası sistemi ne yönde
değiştirdiği,
• Uluslararası örgütlerin varoluşunu açıklayan teorik çerçeveler
Anahtar Kavramlar
Westphalia Düzeni
Uluslararası İşbirliği
Karşılıklı Bağımlılık
İşlevselcilik
Yeni İlevselcilik
Güvenlik Toplumu
Rejim
Küreselleşme ve Yönetişim
Çok-taraflılık
Ekonomik Bütünleşme
Uluslararası Örgütler
Neden Uluslararası Örgütlenmeye ihtiyacımız
var?
• Uluslararası sistemde ortaya çıkan bütünleşme ve işbirliği
olgusunu anlamak uluslararsı örgütlerin tarihsel seyrini ve
ortaya çıkardığı kurumsal yapıları anlamaktan geçer.
• Uluslararası hukukun küresel siyaset içindeki yerini anlamak
için.
• Devletlerin küresel sistem içindeki dönüşümünü anlamak için..
• Uluslararası örgütlerin hukuki yanlarını öğrenmek küresel
sistemdeki yönetimişim mantığını anlamak için yeterli değildir.
• Çatışmanın ve barışı tesis etmenin dinamiklerini anlamak.
Dünya’daki çatışmaların haritası, 2015
1946-2014 yılları arasında çatışmalar.
Sadece 11 ülke günümüz çatışmalarına dahil
değil!!
2016 boyunca tırmanma ihtimali olan
çatışmalar
Suriye Mülteci Krizi!
Suriye Dövüş Klübü
Suriye ve Uluslararası Toplum
Uluslararası Örgütlerin Tarihsel Gelişimi
• 1648 Westphalia Antlaşması ve Westphalia
Düzeni: yeni uluslararası dünya düzeni ve yeni
egemenlik anlayışının ortaya çıkışı.
• Evrensel imparatorluklara karşı ülkesel “ulusdevletin” zaferini simgeleyen bu barış antlaşması,
uluslararası alanda devletlerin egemenliğini ve
etkinliğini ilkesel bir temel kural hâline getirmiştir.
• Egemen ve eşit devletlerden kurulmuş bir dünya
sistemine doğru bir siyasi yolculuk başlamıştır.
• Uluslararası Sistemin doğuşunu temsil eder
• Güvenliğin esas konu haline gelmiştir.
• Egemenlik ve eşitliğin temel konu haline gelmesi
uluslararası örgütlerin de temel çalışma ve işleyiş
mantığını ortaya çıkarmıştır.
Avrupa, 1648
• 1815 Viyana Anltaşması ve Avrupa
Uyumu
• Avrupa’daki sınırları ve güçler dengesini
yeniden belirlemiştir.
• Güçler Dengesi’ kavramı ilk defa Avrupa’nın
büyük güçlerinin tamamı tarafından diplomatik
bir prensip olarak kabul edilmiştir.
• Metternich tarafından ortaya atılan Avrupa
Uyumu ( Concert of Europe) fikri yerleşmiştir.
• Avrupa’nın büyük ülkeleri tarafından Avrupa
ülkeleri arasında meşru ve tek sese dayanan bir
birlik kurma ideali ortaya çıkmıştır.
• Avrupa’nın mevcut yapısını koruyarak bir daha
Napeoleon Savaşları’nda olduğu gibi bir
anarşiye sürüklenmemek.
• Avrupalı devletler ortak bir diplomasi etrafında
buluşmaya başladılar.
• ‘Uluslararası Hukuk’ diye adlandırdığımız
sistemin de temellerini atmıştır.
• 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve
Versay Düzeni:
• Wilson ilkeri bağlamında Millet Cemiyeti
Tecrübesi.
• Wilson, uluslararası hukukun ve uluslararası
kurumların hâkimiyeti altında, evrensel ilkelerin
uluslararası sisteme yön vermeye başllaması
durumunda barışın kalıcı olabileceğini
savunmuştur.
• Kollektif Güvenlik sistemi
• 1945 BM Düzeni
• Bugünkü uluslararası hukuk temelinde inşa edilen
küresel sistem.
• Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar
arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş
birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir
örgüttür.
• Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk
olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma
Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.
Uluslararası Örgütlerin Entellektüel Temelleri
• Hugo Grotious (1583-1645)
• Hukuk, devletler arasındaki ilişlilerde gereklidir ve
egemenliğin sınırlandırılamasına hizmet eder.
• Kapsamlı bir uluslararası hukuk denemesi (De Jure Belli at
Pacis).
• Hugo Grotius'un ortaya attığı ve bugün de hâlen Uluslararası
Hukuk alanında yürürlükte olan en önemli ilke “ açık
denizlerin serbestliği" ilkesidir.
• Doğal hukuk kendisini gerçekleştirebilmek için reel bir güce,
devlet gücüne muhtaçtır; dolayısıyla devleti kendisinden
önce ve varoluşunun nedeni olan hukuku korumak ile
yükümlüdür;devlet, hukukun koruyucusu ve garantisidir.
• Grotious’ göre, Machiavelli'nin tersine, hukuku yaratan devlet
değil, devleti yaratan hukuktur.
• Uluslararası barışı sağlamak için ahlâkî bir çerçeve sunmaya
çalışmıştır.
• Immanuel Kant (1724-1804)
• Edebi Barış kitabında ideal bir barışın zemini olarak
cumhuriyetçi devletlerden oluşan bir dünya
toplumu öngörümüştür.
• Kant’ın Barış planın temel unsurları:
• a) devletlerin gönüllü üyeliğine açık bir federasyon
• b) anlaşmazlıkları çözümlemeye yönelik bir kongre
• c) düzenli orduların olmaması
• d) fetih, miras ya da satın alma yoluyla toprakların
sınırlarınn değişmemesi,
• e) dışsal amaçlarla kredi verilmemesi
• f) bir devletin başka devletin içişlerine karışmaması,
• h) self-determinasyon ilkesi
• i) dünya vatandaşlığı ve evrensel misafir yasası
çerçevesinde ülkeler arasında serbest dolaşım.
Uluslararası Politikada Uluslararası Örgütler
• Devletlerin uluslararası politikada birbirine olan ihtiyaçları önemlidir.
• Uluslararası politikanın en önemli aktörleri haline gelmiştir.
• Uluslararası örgütlerin temel mantığı küresel sistemde devletin
barışçıl bir şekilde bir arada yaşamalarını kurumsal garantiler altına
almaktır.
• Ana amaç çatışmanın sonlandırılması için işbirliğini, dolayısıyla
örgütlerin küresel siyasetin işleyişinde vazgeçilmez olduğunu
düşünmek gerekir.
• Sorunlar çeşitlendikçe, devletler tek başlarına sorunları çözemezler.
Uluslararası Örgütler ve
Karşılıklı Bağımlılık
• Çoğulcu (Plüralist) uluslararası ilişkiler
literatüründe karşılıklı bağmlılık, dünya
siyasetinde ülkelerarası veya farklı ülkelerdeki
aktörler arasındaki karşılıklı etkileşimin
şekillendirdiği koşulları ifade etmektedir.
Devletler ve toplumlar arasında çok sayıda
etkileşim kanalının yarattığı bağlantı ve
ilişkilerin, belirli bir hiyerarşik gündemden
yoksun olan uluslararası sistemde neden
olduğu karmaşık koşullar bütünüdür.
• Devlet hala en önemli aktörlerden biridir.
• Ancak devlet-dışı aktörlerde önemimi
korumaktadır.
• Bu durumun devletin de küresel siyaset
içindeki rolünde değişime sebep olmuştur.
Devlet
Devlet-Altı
Guruplar
Çok-Uluslu
Şirketleri
Terörist
Organizations
NGOs
Baskı Gurupları
Uluslarası Örgütler: Temel Tanımlar
• Uluslararası Örgütler genelde hükümetler arası
örgütler olarak ele alınsa da hükümet dışı örgütlerin
varlığı da küresel siyasette oldukça önemlidir.
• Hükümetlerarası uluslararası örgütler:
• A) Kuruluşlarından devletlerin inisiyatif alması
• B) Devletlerin üye olması
• C) Kararalma mekanizmlarından devletlerin
belirleyici olması
UÖ’lerin Temel Nitelikleri
• 1. Üyelik konusu: egemen devletlerin inisiyatifiyle
kurulmaları ve sadece egemen devletlerin üye kabül
edilmesi.
• 2. Oluşumunda yasal zorunluluk bulunmaması.
gönüllülük esası olması ancak üye olduktan sonra
örgütün temel kurullarına uyulması gerektiği
• 3. Uluslararası örgütler kurucu statüye sahiptir.
Uluslararası hukukun uygulanması konusunda
yaptırım gücü uygulayabilmesi.
• 4. Fiziki varlığının olması gerekir.
UÖ’lerin Yapılanması
• Uluslararası örgütlerin yapılanması en az üç devlet
arasında girişilen çok taraflı işbirliği ile başlamaktadır.
• İki devlet arasında yapılan işbirliği bir örgütü gerekli
kılmayabilir.
• 1. Fiziki varlığın vucut bulması
• 2. Kurumsal kimliğinin tanımlanması
• 3. Tüzel kişiliğinin ortaya çıkması: yetkili organlar,
görev tanımları
UÖ’lerin Varlık Gerekçeleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Ortak amaç ve çıkarları gerçekleştirmek
2. Uluslararası sistemde devletlerin düzen ve istikrar arayışları.
Küreselleşme
Anarşi
Belirsizlik
Güvensizlik
Risk Toplumu
Ağ Toplumu
Küresel Yönetişim
Karşılıklı Bağımlılık-Çok Taraflılık
Rejim, uluslararası rejim (güç temelli, çıkar temelli, bilgi temelli)
Rejimler
• Uluslararası rejimler: belli bir konu alanında aktörlerin
beklentilerinin uyuşmasıyla ortaya çıkarılan ilkeler, normlar,
kurallar ve karar sverme süreçleri olarak tanımlanır. Siyasi ve
sosyal olarak düzenlenmiş düzenlemelerdir.
• Rejimler: katılımcıların davranışlarını sınırlandırır ve düzenler;
ana karakterler arasındaki hangi konuların gündeme dahil
olacağını ve gündemden düşeceğini etkiler; hangi
faaliyetlerin meşru hangilerin kabul edilemez olduğunu
belirler; çatışmaların çözümlenip çözümlemeyeceğini ya da
ne zaman ve nasıl çözümlenecekleri konusunda etkili olur.
Rejim Tipleri
Güç temelli
Çıkar Temelli
Bilgi Temelli
1. Yapısal güç ile ulusal
1. Belli bir alanda kabul
görmüş tecrübesi ve
yetkinliği olan
profesyonel kişiler ağı
ile o alanda politikayla
bağlantılı olarak sahip
olunan bilgi.
1. Realist yaklaşım
çıkar birlikte önemlidir.
2. Hakim konumdaki
devletin belli
konulardaki
düzenlemeleri diğer
devletlere empoze
etmesi
2. Karmaşık karşılıklı
bağımlılık devleti ortak
hareket etmeye davet
eder.
3. Yapısal güçleri etkili
olmaktadır.
3. Kurumsallaşmış
kurallar diğer
devletlerin revisyonist
davaranışlarını sınırlar.
4. Hakim devletlerin
ulusal çıkarlarını yansıtır.
4. Sözleşmelerin
oluşturulması
3. Devlet dışı
örgütlenme
süreçlerinin etkileri
5. Liderliğin ve
diplomasinin
4. Liberalleşme gibi
fikirlerin baskınlığı
2. Bilgi toplulukların
oluşması
UÖ’lerin Sınfılandırılması
• 1. Coğrafi sınıflandırma: örgüt üyelerinin kapladığı
coğrafya dikkate alınarak yapılan sınıflandırma
• a. küresel nitelikler: bütün ülkelere açık---BM
• b. belirli bir coğrafi bölge: Afrika Birliği
• 2. Örgütün Faaliyet Alanına göre: ilgilendikleri
alanlara göre sınfılandırma
• a. ekonomik
• b. siyasi vb.
Dersin Özeti
•
•
•
•
UÖ’lerin tarihsel gelişimi
UÖ’lerin devlet üzerinde yarattığı etkiler
Ulusal egemenlik kavramının işleyişinde değişim
UÖ’lerin gelişimi uluslararası sistemin işeyişini nasıl
değiştirmiştir.
• UÖ’lerin tanımları, yapıları ve nitelikleri
Download