Önsöz-çindekiler 8 EKM 2010.indd

advertisement
ÖN SÖZ
Yeni bir yüzyılın ilk dönemini yaşadığımız şu günlerde dünyamız geçen
yüzyıldan çok farklı bir konumda bulunmaktadır. Hukuk anlayışı, yaşam tarzı,
toplumsal öncelikler, ekonomik beklentiler ve uluslararası ilişkilere bakış açısı çok
önemli değişikliklere uğramış, âdeta tümüyle yenilenmiştir. Geçen yüzyılın son
çeyreğine sığdırılan olağanüstü sayılabilecek gelişmeler, yaşanan hızlı değişim,
örgütsel, ekonomik, sosyal ve uluslararası etkilerinin ne kadar güçlü ve kapsamlı
olduğunu ortaya koymaktadır.
20. yüzyıl bizlere, insan kaynakları yönetimi, kalite, verimlilik, rekabet, sürdürülebilir kalkınma, değişim, küreselleşme, özelleştirme, hizmette halka yakınlık ilkesi, e-Devlet, yönetim bilgi sistemleri gibi toplumsal hayatımızı doğrudan
etkileyen ve bizleri yakından ilgilendiren; ülkeler arasındaki ilişkileri, iş birliğini,
dayanışmayı ve yakınlaşmayı zorlayan kavramlar mirası bırakarak sona ermiştir.
Bu kavramlar mirasına, kamu yararı, kamu hizmeti, kamu tercihi, kamu ekonomisi, sosyal ekonomi, devletin yeniden keşfi, kamu harcamalarını azaltarak refah
düzeyini artırmak, uluslararası ilişkilerde devlet dışı örgütlerin belirleyici rol oynaması ve buna benzer alanlarında meydana gelen yenilikler de eklendiğinde, bu
dönemin bizlere bıraktığı mirasın hiçte küçümsenmeyecek bir boyutta olduğunu
söyleyebiliriz.
Günümüzde önemli hale gelen insan kaynakları yönetimi, gerek kamu
yönetimi alanında, gerekse işletme yönetimi alanında çalışma hayatının bütün yönlerini etkilemesi yanında, örgütte personel seçimi, sınıflandırma, kariyer
yönetimi, motivasyon, yükselme, personel değerlendirmesi, hizmet içi eğitim,
ücret yönetimi, disiplin, ödüllendirme, cezalandırma, emeklilik gibi mal ve hizmet üretimini doğrudan etkileyen alanları kapsamaktadır. Hatta bir adım daha
ileri gidilerek, son yıllarda “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramı öne
çıkarılmakta ve insan kaynakları yönetimine yeni bir boyut kazandırılmak istenmektedir.
İnsan kaynakları yönetiminin önem kazanması, örgütte insana verilen değerin bir göstergesi olduğu kadar, her türlü gelişmenin insan kaynağına bağlı
olduğunun genel kabul gördüğünün de bir kanıtıdır. Örgütlerin gelişmesi, amaçlarına ulaşmaları, etkili, verimli ve başarılı sonuç almaları, örgütlerin sahip oldukları
insan potansiyelini doğru ve akılcı kullanabilmeleri ile yakından ilgilidir.
İnsan kaynakları yönetiminin gelişimini, çalışma alanlarını, sorunlarını ve
çözüm yollarını ele alan bu çalışmamız gerek kamu sektörü gerekse özel sektördeki teori ve uygulamaları kapsayacak şekilde on altı bölümden oluşmaktadır.
Kısa sürede tükenen son baskının ardından, çalışmamızın yeni baskısında her
bölüm sonuna; bölümün özeti, konuyla ilgili anahtar kavramlar, tartışma soruları,
okuyuculara bilgilerini deneme olanağı sunacak test soruları, bölüm kaynakçası,
İKY ile ilgili web sayfaları ve okuma parçaları koyduk. Başta 6111 sayılı yasa
olmak üzere yapılan yasal düzenlemeleri ilgili kısımlara işledik. Mevzuatımızdan
çıkarılan sicil gibi konuları kaldırdık. Kitabın bir sonraki baskısında çalışmaları
hâlâ süren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak kapsamlı değişikliklere yer vereceğiz.
Bu şekliyle oldukça kapsamlı sayılabilecek çalışma fakültelerimizde okutulan İnsan Kaynakları Yönetimi dersinin içeriğine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın öğrencilerimize ve konu ile ilgilenen herkese yararlı olmasını
diliyoruz.
Ankara 2013
IV
Download