örgütler ve a*lar

advertisement
ÖRGÜTLER VE AĞLAR
MCDONALDS: MODERNLİĞİN BİR
METAFORU
• Mcdonaldlaşma: Fast-Food restoran
ilkelerinin Amerikan toplumunu, dünyanın
geri kalanında olduğu gibi gittikçe daha fazla
oranda yönetmeye başlaması sürecini ifade
etmektedir.
• Dört ilke:
– Verimlilik, hesaplanabilirlik, tekbiçimlilik,
otomasyon yoluyla denetim
TEORİDE BÜROKRASİ
• “Memurların (yazılı) kuralları”
• Weber’in ideal tip kavramının örneği
• Bürokrasinin beş özelliği:
– Emir komuta zinciri
– Yazılı kuralların yönetimi
– Tam gün ücretli, terfi ile çalışan memurlar,
– Örgüt içi ve örgüt dışı yaşam ayrımı
– İşçilerin üretim araçlarından kendilerini ayırması
UYGULAMADA BÜROKRASİ
• Blau’un çalışmaları örgütlerde resmi olmayan
ilişkilerin varlığını gösterir.
• Sıklıkla sadece görünüşteki işlemler vardır, fakat
gerçek çalışma dünyasında kuralları olmayan
sorunlarla bir şekilde başa çıkılması gerekir.
• Bürokrasinin esnemeyen içsel doğası yıkıcı
sonuçlara götürür (işlev bozukluğu).
– Ayinsellik (ritüalizm)
– Araçların hedefin önüne geçmesi
– Oligarşinin demir kanunu (veya demokrasi)
KÜRESEL ÖRGÜTLER
• Devlet örgütleri
– Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler
• Sivil toplum örgütleri
– Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası
• Ekonomik örgütler
– Kapitalist Kuruluşlar: Aile Kapitalizmi, Yönetsel
Kapitalizm, Refah Kapitalizmi, Kurumsal Kapitalizm
– Ulusaşırı Şirketler: Etnosentrik, Polisentrik,
Geosentrik Ulusaşırı
• Küresel ağlar(Barnet ve Cavanagh)
– Kültürel Pazar, Alışveriş Merkezi, İşyeri, Para Ağı
BÜROKRASİNİN ÖTESİ Mİ?
•
•
•
•
•
•
Japon örgüt modeli
Üstlerin astlarla birlikte karar vermesi
Daha az uzmanlaşma
İş güvenliği
Grup odaklı üretim
İş ve özel yaşamın birleştirilmesi
YÖNETİMSEL DÖNÜŞÜM
Yönetim teorilerinin yaygınlaşan iki dalı:
• İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM)
– İşgücü rekabet üstünlüğünde yaşamsal önemdedir.
– Çalışanların kendilerini işyerinde yatırım yapmış gibi
hissetmelerini sağlamak gerekir.
– İnsan kaynakları en öncelikli konu olmalıdır.
• Şirket Kültürü Yaklaşımı
– Ritüeller, olaylar veya gelenekleri kapsayan,
paylaşılan ve benzersiz bir kültür inşa edilmesi.
– Örn. Saturn otomobil şirketi
AĞLARIN ÖNEMİ
• “Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir!”
• Mikro-ağlar(bağlantılar) benzer özellikteki
bireyleri kapsar (sınıf, etnisite, arkaplan).
• Granovetter - “gevşek bağların güçlülüğü”
• Makro-ağlar – Castelles’e göre bu bağlantılar
çağımızın örgütsel yapısını belirler.
• Bilgisayarlar ve teknoloji alanında yaşanan
müthiş ilerlemeler “İnternet Galaksi” nin
yaratılmasına ve örgütlerin biçimlerini yeniden
düzenlemelerine hizmet etmekte.
SOSYAL SERMAYE
• Örgütsel üyeliğinin meyveleri
• Karşılıklı bir ödev ve güven duygusu
• Sosyal sermayedeki farklılıklar toplumdaki
eşitsizliklerin aynasıdır.
• Bireylerin yanı sıra ülkeler de sahip olabilir.
• Putnam: iki tip sosyal sermaye
– Köprü Kuran ve Bağlayıcı
• Seküler gerileme? – “Tek Başına Bowling Oynamak”
Download