AD :

advertisement
2015-2016 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ
AD
:
SOYAD :
SINIF :
NO
:
SINAV DÖNEMİ:
11.SINIFLAR
LÜTFEN YANINDAKİ, ÖNÜNDEKİ VE ARKANDAKİ ARKADAŞINIZI
RAHATSIZ ETMEYİNİZ ONUN ŞU ANDA SESSİZLİĞE İHTİYACI VAR.
1
DERSİN ADI:
SINAVIN SAYISI: 2
SÜRESİ:
DUYURU TARİHİ:
FELSEFE
35 DK.
SINIF:
SINAV TARİHİ:
11-A/B
SONUÇLARIN DUYURULMASI:
SORULAR
1-)




Bilgi için akıl ve deney bir arada olmalıdır.
Akla dayanmayan bilgi anlamsızdır.
Bilgi için deney , gözlem yapılmalı ,olgular dikkate
alınmalı ,metafizik reddedilmelidir.
Bilgi ,yaşamımızı kolaylaştırdığı sürece doğrudur.
Yukarıdaki açıklamalarda ,aşağıdaki felsefi öğretilerden
hangisine yer verilmemiştir?
A)Kritisizm
D)Rasyonalizm
B)Pozitivizm
C)Pragmatizm
E)Entüisyonizm
2-) Tüm insanlığın bir yanılgısı da ,sanıldığı gibi herkesin
üzerinde birleşebileceği bir doğru yoktur.Doğru kabul edilen
,farklı zamanlarda ,farklı yerlerde her birey için farklı
doğruluk değeri taşır.
Sofistlerin bilgi konusunda bu görüşleri onların hangi
özelliğiyle ilgilidir?
A)Pragmatist
D)Nihilist
B)Görecelilik(değişken) C) Rasyonalist
E)Hümanist
3-) Platon’un söylediklerini dinlediğinizde ,antik çağdayız ,
yine aynı şekilde Augustinus'un düşüncelerini okuduğunuzda
ortaçağda bulursunuz kendinizi ,Kuhn’u okuduğunuzda
çağımızda yolculuk edersiniz.
Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden
hangisini söyleyebiliriz?
A)Her felsefi düşüce çağının rengini yansıtır.
B)Eski felsefi düşünceler daha sağlam bilgiler verir.
C)Felsefe kendi içinde tutarlı bir disiplindir.
D)Çağdaş felsefe ,eski felsefeden daha ileridir.
E) Felsefe birikimli özelliğe sahip bir alandır.
5-) “Bana varlığın var olduğunu savunanlar ,sadece işte
varlık görmüyor musun ,diyorlar kanıtlayın dediğimde
herhangi bir kanıt ortaya koyamıyorlar.”Bu şekilde
düşünen biri aşağıdaki görüşlerin hangilerini savunuyor
olabilir?
A) İdealizm-Materyalizm B)Nihilizm-Fenomenoloji
C)Taoizm-İdealizm
D)Nihilizm-Taoizm
E)Materyalizm-Fenomenoloji
6-) Gerçek dünyanın en son yapı taşları, her şeyin
kendisinden meydana geldiği ve kendisine ayrıştığı
bölünemez fiziksel gerçeklikler olan atomlardır. Atomlar
farklı büyüklük ve biçimlerdedir. Mesela bazı atomlar küp,
bazı atomlar piramit, bazı atomlar top şeklindedir; bazıları
çengelli, bazıları girintili ve çıkıntılıdır. Bu atomların ortak
özellikleri, onların; bölünemez, parçalanamaz, içlerine
nüfuz edilemez olmaları, boşlukta yer kaplamaları ve
sürekli olarak bir hareket içinde olmalarıdır.
Yukarıda açıklanan varlık anlayışı aşağıdaki filozofların
hangisine aittir?
A)Herakleitos
B)Hobbes
C)Descartes
D) La Mettrie
E) Demokritos
7-) Bazı kişiler ahlak kurallarına uymayıp onları
çiğnerler;ancak daha sonra için için utanır ,iç çatışmaya
düşerler ,kimse onları kınamasa bile ,onlar kendilerini
kınarlar.
Parçada anlatılan ahlaki kavram hangisidir?
A)Sorumluluk
B)Erdem
C)Vicdan
D)Özgürlük
E)Ahlak yasası
8-) Aşağıdakilerden hangisi ahlaki davranışı
örneklendirir?
4-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
I-Gündelik bilgi tesadüf ve deneyimlere dayanır.
II-Bilimsel bilgi öngörü sağlayan bilgidir.
III-Felsefi bilgi birikimli ilerleyen bilgidir.
IV-Sanatsal bilgi yaratıcıdır.
V-Dinsel bilgi akıl ve mantığa dayanır.
A) I-II-III-IV
D) II-III-V
B)I-IV-V
E)I-II-III-IV-V
C)I-II-IV
A) Kınanamamak için Hasan’ın girmiş olduğu sırayı
bozmaması
B) Sınavda öğrencilerin , iyi çalıştıkları için kopya
çekmemeleri.
C) Mülayim’in otobüste istemeyerek kalkıp yaşlı birine yer
vermesi.
D)Müjde’nin yere düşen parayı ,polis gördüğü için sahibine
vermesi.
E) Mehmet ; babası istediği için yalancı şahitlik yapması
9-)Emprist ve Rasyonalistler arasındaki temel fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilginin kaynağı
B)Bilginin sınırları
C)Bilginin doğruluğu D)Bilginin varlığı
E)Bilginin yararı
10-) Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle
nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin
incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir.
Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün
aynısı kalmayacaktır.’
Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.
B)Evrendeki her şey oluş içindedir.
C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.
D)Evreni algılamak var olmak demektir.
E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.
11-)Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değildir?
A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma
B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma
C)Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme
D)Doğa olaylarını denetim altına alma
E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma
12-)Yoksul insanlara yardım etmek için bir araya gelen
öğrencilerin konuşulanlara kulak misafiri olalım. Cavit:”
Zor durumdaki insanlara yardımcı olmak tek amacımız
olmalı.” Uğur:”Evet ama yapacağımız işlerin sonuçlarını
herkes kabul ediyor mu?”Cennet:”Burada asıl olan İsteyenin
iyiyi isteyip, iyiye yönelmesidir.”Aslı:” bu işi hür irademizle
yapmamız çok güzel.”
Kulak misafiri olduğumuz konuşmada aşağıdaki
kavramların hangisi yoktur?
A)İyi
D)Erdem
B)Sorumluluk
15-) Platon ve Farabi’nin varlık alanı konusundaki
ortak yönleri hangi seçenekte verilmiştir?
A)Valığın imkansızlığını savunmaları
B)Varlık alanını ikiye ayırmaları
C)Varlığın temeli maddeden oluştuğunu savunmaları
D)Asıl varlığın idealar alemi olduğunu söylemeleri
E)Varlık ,varoluşunu zorunlu varlığa borçlu olduğunu
16-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özellikleri
arasında gösterilemez?
A)Genelgeçer
B)Tutarlı
C)Eleştirel
D)Araç-gereç yapımında kullanılır E)Akla dayanır
17-) Septiklerin bilgi konusundaki görüşleri hangi
seçenekte verilmiştir?
A)Bilgi fayda sağladığı sürece vardır.
B) Bilgi şüphe ile elde edilir.
C) Deneysel bilgi doğru bilgidir.
D)Zeka ve sezgi bilgisi asıl olandır.
E) Doğru bilgi elde edilemez.
18-) Varlığı idea olarak gören filozoflar hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Kant-Platon-Hobbes
B) Locke-Aristo-Demokritos
C)Hegel-Farabi-Aristo
D)Hume-Descartes-Sokrates
E)La mettrie-Platon-Hegel
19-) Epistemoloji kavramı hangi felsefi disiplin alanını
ele almaktadır?
A)Varlık
B)Bilgi
C)Ahlak
D)Din
E)Sanat
20-) Felsefe kelimesinin anlamı nedir?
A) Ahlak sevgisi
B) Yolda olmak
D) Bilgelik sevgisi E) Düşünce gücü
C)Özgürlük
E)Vicdan
13-) Aşağıdakilerden hangisi varlığın oluş olduğunu
savunan filozoftur?
A)Hobbes
B)Aristo
C)Herakleitos
D)Locke
E)Bergson
14-) Hangi seçenekte bilim ve felsefenin varlığı ele alış
tarzları konusundaki bilgiler doğrudur?
I-Bilim varlığı parçalar
II-Felsefe birleştirici olarak ele alır
III-Bilim varlığı olması gereken kısmıyla ilgilenir
IV-Felsefe varlığın sadece olan kısmıyla ilgilenir
V-Bilim varlığı var kabul eder
VI-Felsefe varlığın olup olmadığını sorgular
A)I-II-V-VI
D)I-V-VI
B) I-II-III-IV
E) I-III-V
C) III-IV-V
BAŞARILAR
ZİYA ÖZCAN
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
C) İnsan sevgisi
Download