felsefe grubu

advertisement
IM
5
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
FELSEFE GRUBU
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
1. Bilgi, sujenin objeye yönelmesi sonucu ortaya çıkan
üründür. Bilme konusu olan şey, dış dünyadaki herhangi bir gerçeklik olabildiği gibi bazen de kavramsal
nesneler olabilmektedir.
4. Çoğunluğun bir şeye doğru demesi, acaba gerçekten
onu doğru yapar mı, çoğunluk yanılmaz mı? Tarih, çoğunluğun da yanıldığını gösteren olaylarla doludur.
Bu parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisi
eleştirilmektedir?
Bu metne göre felsefenin öncelikle hangi soruyu
sorması beklenir?
A) Bilgi nedir?
B) Bilginin kaynağı duyumlar mıdır?
C) Doğuştan getirilen bilgiler var mıdır?
D) İnsan bilgisinin bir sınırı var mıdır?
E) Bilginin doğruluğunun ölçütü nedir?
Parçaya göre, insanın bilme isteğini doyuran felsefi
bilginin temel işlevlerinden hangisidir?
A) Gündelik yaşamın sorunlarını çözmek
B) Yaşamı anlamlandırmak
C) Tüm insanlar için geçerli bilgiler ortaya koymak
D) Olgusal dünyaya dair nesnel açıklamalar yapmak
E) Pratik çözümler üretmek
3. ”Benim desenlerim, düşünce kıvılcımlarının ürünüdür.”
diyor ünlü heykeltraş Rodin. Sanki pek sık unutulan bir
gerçeği hatırlatmak istiyormuş gibi: Gerçek heykelci,
yalnızca taşları yontan biri değil, daha önemlisi, bir
düşünürdür. Başka bir deyişle heykel biçimlendirilmiş
düşüncedir.
Rodin, bu görüşleriyle hangi iki bilgi türü arasındaki
bağı vurgulamaktadır?
A) Sanat bilgisi ile teknik bilgi
B) Bilimsel bilgi ile sanat bilgisi
C) Bilimsel bilgi ile teknik bilgi
D) Sanat bilgisi ile felsefi bilgi
E) Dini bilgi ile gündelik bilgi
B) Tümel uzlaşım
C) Apaçıklık
D) Yarar
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. İnsan için yaşam, bir hayatta kalma mücadelesi olduğu
kadar; evrenin nasıl var olduğunu, yaşamın amacının
ne olduğunu anlama uğraşıdır. Bu uğraş ona para, ün
ve konfor getirmese de “bilme” isteği insanı doyurmuştur.
A) Uygunluk
E) Tutarlılık
5. Felsefi bilgi evrene, insana, yaşama dair ideal olanı
ortaya koymaya çalışır. Karşılaştığı her düşünceyi ve
olguyu sorgulama konusu yapar; tüm insanlığı ilgilendiren sorular soran ve bu sorulara belli bir düşünme
sistematiği içinde yanıtlar veren bir bilgi türüdür.
Bu parçada felsefi bilginin özelliklerinden hangisine
değinilmemiştir?
A) Bütüncül olması
B) Eleştirel olması
C) Evrensel olması
D) Refleksif olması
E) Olması gerekeni araması
6. I. Belirli bir yöntem kullanması
II. Tutarlı ve geçerli olması
III. Kanıtlanabilir olması
IV. Akla dayalı olması
V. Evrensel olması
Bu özelliklerin tümü aşağıdaki bilgi türlerinden
hangisine aittir?
A) Gündelik bilgi
B) Teknik bilgi
C) Bilimsel bilgi
D) Sanat bilgisi
E) Felsefi bilgi
TEST
5
12-A
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Gerçeklik sürüp gitse de bilen ve onu dillendiren insan
olmayınca “doğru” diye bir şey kalmaz ortada.
9. Felsefi bilginin refleksif olması aşağıdakilerden
hangisine neden olmuştur?
Buna göre doğruluk - gerçeklik ilişkisi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Metafiziğe yönelmesine
B) Öznenin de nesne olabilmesine
C) Doğru bilginin elde edilmesine
D) Nesne ile özne bağının zayıflamasına
E) Gerçeğe ulaşılabilmesine
8. Epistemoloji bilginin neliği, doğruluğu, kaynağı ve değeri üzerine sorular soran felsefi bir alandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin
sorularından biri olamaz?
10. “Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık
“Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o
gerçek bir varlıktır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Doğruluk bir değerdir.
B) Gerçeklik bir tür var olma durumudur.
C) Doğruluk, düşünceye bağlıdır
D) Gerçeklik, insan algısından bağımsızdır.
E) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğudur.
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Bilgi nedir?
B) Mutlak bilgi mümkün müdür?
C) Bilgimizin bir sınırı var mıdır?
D) Bilgimizin kaynağı nedir?
E) Kendisiyle özdeş kalan, değişmeyen bir şey var mıdır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Doğruluğu anlamlı kılan insandır.
B) Doğru, gerçeğin dil ile ifade edilmesidir..
C) Doğruluk nesneye, gerçeklik özneye ait bir niteliktir
D) Doğru, epistemolojik; gerçeklik ise ontolojik bir kavramdır.
E) Doğruluk insan zihninin bir ürünüdür, gerçeklik ise
insan zihninden bağımsızdır.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download